GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

gat pat

gat pat

GAT PAT ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2553
เนื่องจากสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยถึงการจัดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) และความถนัดเฉพาะด้าน/วิชาการ (Professional A Aptitude Test หรือ PAT) เพื่อใช้เป็นคะแนนในการนำไปสอบระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิชชั่นส์กลางว่า ตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติว่าการสอบแอดมิชชั่นส์ปี 2553 นั้นจะใช้สัดส่วนคะแนนดังนี้

.

องค์ประกอบในการยื่นคะแนนเข้ามาหาวิทยาลัย ปี 2553
ทปอ. จะใช้องค์ประกอบต่อไปนี้ในการยื่น คะแนนเข้ามหาวิทยาลัย
1) GPAX 6 ภาคเรียน 20 %
2) O-NET (8 กลุ่มสาระ) 30 %
3) GAT 10-50 %
4) PAT 0-40 %

รวม 100 %

.

**หมายเหตุ
1. GPAX คือ ผลการเรียนเฉลี่ย สะสม 6 ภาคเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียน รู้
2. GAT คือ General Aptitude Test ความถนัดทั่วไป
3. PAT คือ Professional Aptitude Test ความถนัดเฉพาะ วิชาชีพ

.

รายละเอียดเกี่ยว กับ GAT
1. เนื้อหา
– การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ ปัญหา(ทาง คณิตศาสตร์) 50%
– การสื่อสารด้วยภาษา อังกฤษ 50%

2. ลักษณะข้อสอบ GATจะเป็นปรนัย และอัตนัย
– คะแนนเต็ม 200 คะแนน เวลาสอบ 2 ชั่วโมง
– ข้อสอบ เน้น Content Free และ Fair
– เน้นความซับ ซ้อน (Complexity) มากกว่า ความยาก
– มีการออกข้อสอบเก็บไว้เป็นคลังข้อ สอบ

3. สอบปีละหลายครั้ง
– คะแนนใช้ได้ 2 ปี เลือกใช้คะแนนที่ดีที่สุด (จะสอบ ตั้งแต่ม. 4 ก็ได้)

.

รายละเอียดเกี่ยว กับ PAT
1.PAT มี 6 ชุด คือ

PAT 1 วัดศักยภาพทางคณิตศาสตร์
เนื้อหา เช่น Algebra, Probability and Statistics, Conversion,Geometry, Trigonometry,Calculus ฯลฯ

ลักษณะข้อสอบ Perceptual Ability, Calculation skills, Quantitative Reasoning, Math Reading Skills

PAT 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
เนื้อหา ชีววิทยา, เคมี, ฟิสิกส์, Earth Sciences, environment, ICT ฯลฯ

ลักษณะข้อสอบ Perceptual Ability, Sciences Reading Ability,Science Problem Solving Ability ฯลฯ

PAT 3 วัดศักยภาพทางวิศวกรรม ศาสตร์
เนื้อหา เช่น Engineering Mathematics, EngineeringSciences,Life Sciences, IT ฯลฯ

ลักษณะข้อสอบ Engineering Aptitude i.e. Multidimensional Perceptual Ability, Calculation Skills, Engineering Reading Ability, Engineering Problem Solving Ability

PAT 4 วัดศักยภาพทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
เนื้อหา เช่น Architectural Math and Science ฯลฯ

ลักษณะข้อสอบ Space Relations, Multidimensional Perceptual Ability, Architectural Problem Solving Ability ฯลฯ

PAT 5 วัดศักยภาพทาง ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
เนื้อหา ความรู้ในเนื้อหาภาษา ไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม วิทยา มานุษยวิทยา สุขศึกษา ศิลปะ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

ลักษณะข้อสอบ ครุ ศึกษา (Pedagogy), ทักษะการอ่าน (Reading Skills),ความรู้ทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษาของประเทศไทย การแก้ปัญหาที่เกิดจากนัก เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ฯลฯ

PAT 6 วัดศักยภาพทางศิลปกรรมศาสตร์
เนื้อหา เช่น ทฤษฎีศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ความรู้ทั่วไปทาง ศิลป์ ฯลฯ

.

ลักษณะข้อสอบ ความคิดสร้าง สรรค์ ฯลฯ
“อย่างไรก็ตาม มีข้อเรียกร้องจากสมาคมฝรั่งเศสที่เสนอขอให้ ทปอ.จัดสอบเรื่องภาษาที่ 2 ด้วย ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน และญี่ปุ่น เพื่อเป็นการวัดคุณภาพของเด็ก โดยจะขอให้เพิ่มเป็น PAT 7 และย่อยลงไปเป็น 7.1 , 7.2 ตามลำดับ แต่ ทปอ.เสนอว่าให้ทางสมาคมจัดสอบล่วงหน้าก่อนได้และให้กำหนดในเงื่อนไขแอดมิชชั่นว่าผู้ที่จะสอบในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาเหล่านี้จะต้องผ่านการสอนวัดความรู้ด้วย อย่างไรก็ตาม ถ้าหากมีการมาเพิ่มเป็น PAT 7 สทศ.ก็ต้องมาทำการทบทวน PAT ทั้ง 6 ใหม่ ซึ่งก็จะยุ่งยากอีก”ศ.ดร.อุทุมพร กล่าวและว่า สำหรับข้อสอบ PAT นั้นได้เชิญอาจารย์ทีเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาเป็นผู้ออกข้อสอบ โดย สทศ.จะอธิบายความต้องการ วัตถุประสงค์การออกให้ทราบ และเมื่ออาจารย์ออกข้อสอบเสร็จแล้วก้จะนำเข้าคลังข้อสอบในรอบแรกก่อนนำมาเข้ากระบวนการกลั่นกรองเพื่อเข้าคลังข้อสอบของ สทศ. ใหม่อีกครั้ง

.

2. ลักษณะข้อสอบ PAT จะเป็นปรนัย และอัตนัย
– คะแนนเต็มชุดละ 200 คะแนน เวลาสอบชุดละ 2 ชั่วโมง
– เน้นความซับ ซ้อน (Complexity) มากกว่า ความยาก
– มีการออกข้อสอบเก็บไว้ในคลังข้อ สอบ

.

3. การจัดสอบ จะจัดสอบเมื่อนักเรียนอยู่ชั้น ม.6 โดยจัดสอบปีละ 2 ครั้ง
– คะแนนใช้ได้ 2 ปี เลือกใช้คะแนนที่ดีที่ สุด

.

ขณะนี้ ทปอ.ได้มอบหมายให้ สทศ.เป็นผู้จัดสอบ GAT และ PAT ซึ่งในส่วนของ GAT มีการทดลองรูปแบบการสอบแล้ว โดยจะใช้การสอบทั้งแบบปรนัยและอัตนัย ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 300 คะแนน โดยนักเรียนสามารถสอบได้ 2-3 ครั้ง และเลือกคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุดไปใช้ โดยคะแนนจะเก็บไว้ได้ 2 ปี แต่เด็กต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสอบเอง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มสอบได้ประมาณเดือนตุลาคม 2551 หรืออาจต้นปี 2552 เพื่อให้ใช้ทันแอดมิชชั่นปี 2553

?สทศ.ต้องเตรียมเรื่องการออกข้อสอบ โดยได้ขอความร่วมมือจากอาจารย์มหาวิทยาลัยมาช่วยออกข้อสอบให้ นอกจากนี้ สทศ. ยังจะจัดสอบ B-NET ซึ่งเป็นแบบทดสอบความรู้ 5 ภาคเรียนของ ม.ปลาย เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้ในการรับตรง ซึ่งการที่ สทศ. ต้องจัดสอบ B-NET เพราะไม่ต้องการให้เด็กวิ่งรอกสอบหลายที่?ผอ.สทศ. กล่าว.

.

ที่มา : เดลินิวส์ , สยามรัฐ

Tags: ,

แสดงความคิดเห็น

แจ้งสมาชิกสมาชิกเว็บไซต์

เนื่องด้วยตอนนี้เกิดปัญหาจากสมาชิกบางท่านที่แสดงความคิดเห็นอันไม่พึงประสงค์ ทั้งมีการแสดงความเห็นที่หยาบคาย และบางความเห็นมีการหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ซึ่งทางเว็บไซต์ MThai ไม่สามารถยอมให้เกิดขึ้นได้ ดังนั้น MThai จึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนระบบการเปิดแสดงความคิดเห็น โดยทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เพื่อเป็นการยืนยันตนของผู้โพส หากเป็นสมาชิกแล้ว login ที่นี่ หากยังไม่เป็นสมาชิกสมัครได้ ที่นี่

  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  เห็นด้วยให้มี สอบ Pat 7 ความสามารถด้านภาษา ที่ 2 จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน ซึ่งได้รับความนิยมของนักเรียน และนักศึกษา เป็นจำนวนมากในปัจจุบัน

  โดย : เรียน ( #6058 ) , เขียนเมื่อ 14 Jul 2009 เวลา 12:58 pm IP :125.24.238.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  เอามาดีๆเลยสักตัวคับว่าจะสอบแบบไหน..
  เด็กเขาตามกันไม่ทันแล้วงงกันหมดแล้ว

  โดย : angman ( #6059 ) , เขียนเมื่อ 14 Jul 2009 เวลา 2:44 pm IP :118.172.108.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  ผมว่าเอนทราเหมือนเดิมแหละจบ ง่าย ด้วย

  โดย : อิอิ ( #6062 ) , เขียนเมื่อ 14 Jul 2009 เวลา 4:04 pm IP :119.42.76.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  เรียนท่านประธาน
  ผมเห็นแล้ววุ่นวายไม่จบเรื่องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยพวกบรรดากูรูทั้งหลายก็ประสาทคิดโน่นคิดนี่แต่ล้มเหลวทุกทีการศึกษาไทยมีปัญหามากมายจะตามประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ทันแล้วถ้ามัวอวดเก่งกันนักหนา ยกตัวอย่าง เช่น เวียตนาม ไปดูใหม่ซิครับผิดหูผิดตาเลย ผมคิดว่าบรรดากูรูทั้งหลายเก่งไม่กลัวกลัวไม่เก่งและมั่วด้วยขอเถอะครับเด็กไทยจะแย่แล้วอีกทั้งผู้ปกครองก็ประสาทจะรับประทานแล้ว ขอบิณฑบาตรเถอะครับโยม

  โดย : แชน ( #6070 ) , เขียนเมื่อ 15 Jul 2009 เวลา 7:42 am IP :125.25.142.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  เอ็นทรานเหมือนเดิม ดีกว่า

  โดย : งง ( #6071 ) , เขียนเมื่อ 15 Jul 2009 เวลา 12:02 pm IP :125.25.87.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  ไม่เห็นด้วยกับระบบการสอบแบบAdmission ทุกรูปแบบตั้งแต่ปี48 เพราะมีข้อบกพร่องสูง ความไม่พร้อมของตัวระบบ และความไม่เท่าเทียมในด้านการคำนวนคะแนน

  แนะนำให้นำระบบEntranceกลับมาใช้ และยกเลิกการนำGPAเข้ามาคำนวนคำแนนรวม หรือหากยังใช้ ก็ให้เปลี่ยนระบบการสอบในโรงเรีนเป็นการใช้ข้อสอบจากศูนย์กลางทั้งหมด และใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ และยังสามารถวัดคุณภาพของโรงเรียนได้ในคราวเดียวกัน เพื่อนำไปสู่การจัดทำสถิติ และวางนโยบายพัฒนามาตรฐานการศึกษาต่อไป

  รวมทั้งยกเลิกระบบคะแนนความประพฤติหรือคะแนนจิตพิสัย ซึ่งเป็นเหตุของความไม่ยุติธรรมและวัฒนธรรมเลียแข้งเลียขาอาจารย์

  โดย : KCnorsk ( #6072 ) , เขียนเมื่อ 15 Jul 2009 เวลา 12:08 pm IP :193.191.208.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  มีความรู้สึกมั้ยว่า ยิ่งปรับยิ่งยุ่งยาก แล้วก็ไม่ค่อยจะได้เรื่องเท่าไร เปลี่ยนทุกปี มีปัญหาทุกปี เข้าใจครับว่าต้องพัฒนา จึงต้องทดลองไป แต่บางทีที่ทำกันอยู่มันก็เกินบรรยาย

  โดย : Kiz ( #6076 ) , เขียนเมื่อ 16 Jul 2009 เวลา 2:57 am IP :119.42.94.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  ผมว่า เอนทราเหมือนเดิมน่าจะดี นะคับ

  โดย : กรรมของนักเรียน ( #6077 ) , เขียนเมื่อ 16 Jul 2009 เวลา 12:25 pm IP :118.172.53.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  สอบตรงมันเลย ได้ก็ได้ไม่ได้ก็จบ

  โดย : งง ( #6079 ) , เขียนเมื่อ 16 Jul 2009 เวลา 6:46 pm IP :114.128.100.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  สอบแล้วก็สอบ

  เห้อ

  สอบไปก็เท่านั้น เก่งแค่ไหน ยังตกงาน

  ถ้าประเทศยังเป็นแบบนี้

  ผมอยู่ม.5 สอบรอบแรก

  ไม่มีอะไรเหมือนในบทเรียนเลย

  งงมาก

  50ข้อทำได้ 1 – -*

  สุดๆ

  โดย : Anonymous ( #6081 ) , เขียนเมื่อ 16 Jul 2009 เวลา 8:33 pm IP :117.47.46.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  เด็กก็งง ผู้ใหญ่ก็งง ที่แน่ๆ เครียดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ แต่ที่ได้คือนักวิชาการ ที่ขยันคิดนั่น คิดนี่ ให้เราเครียดกัน ปรากฎว่าที่คิดไม่ได้เรื่องสักอย่าง จะให้อยู่เฉยได้ไง เดี๋ยวจะว่าไม่มีผลงาน ก็เลยรวมกลุ่มกันช่วยกันคิด ให้อนาคตของชาติและครอบครัวปวดหัวกันไป

  โดย : mj ( #6082 ) , เขียนเมื่อ 16 Jul 2009 เวลา 11:42 pm IP :202.28.27.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  ผมสนับสนุนเอนทรานซ์ระบบเก่าครับ ไม่คิดยาก ไม่ซ้ำ๙อนที่สำคัญเด็กไม่ต้องเสียเงินๆเหมือนสมัยนี้ด้วย

  โดย : หมอโจ้ ( #6083 ) , เขียนเมื่อ 17 Jul 2009 เวลา 8:20 am IP :61.19.121.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  ผมว่า มันยุ่งยากอ่าครับ

  เดี๋ยวต้องสอบนั้นสอบนี้ สอบตรงเลยดีกว่า

  คะแนนเยอะก็ได้เรียน น้อยก็ตก

  เหมือนราชมงคลอ่าครับ สอบตรงลูกเดียว

  ง่ายดี

  โดย : แน๊ทครับป๋ม ( #6084 ) , เขียนเมื่อ 17 Jul 2009 เวลา 9:25 am IP :117.47.8.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  เฮ้อไม่รู้เรื่องเลย แล้วต่อไปลูกเราจะเรียนกันยังเพราะว่า สอบเยอะมากทุกวันนี้เครียดอยู่แล้วกิจกรรมก็ไม่ค่อยได้ทำแบ่งเวลาแล้วเข้าใจในเนื้อหา แต่พอเอาเข้าจริงงงตาม ๆ กัน เอนทรานเหมือนเมื่อก่อนดีก่า ไม่เครียดสักเท่าไหร

  โดย : ผู้ปกครองรุ่นใหม่ ( #6086 ) , เขียนเมื่อ 17 Jul 2009 เวลา 12:38 pm IP :61.19.67.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  มันดูจะงงๆ ก๊งๆ ไปกันใหญ่นะคะ เข้าใจว่านักวิชาการต้องการจะพัฒนาระบบให้มันดีขึ้น แต่มันก็ยังเป็นการยากต่อความเข้าใจและวิธีการนำเอามาใช้จริงอยู่ดี
  ลองปรับดูใหม่มั้ยคะ
  ใช้ระบบภาพรวมเหมือนระบบเอนทรานซ์ แล้วใช้ PAT เข้าไปเพิ่มเติมแยกตามสาขาความถนัดเฉพาะทาง ก็ว่ากันไป

  ส่วนเรื่องเกรดนะคะ อยากจะบอกว่าไม่มีประโยชน์หรอกค่ะ ที่จะใช้เกรดมาเป็นตัวช่วยวักเพราะโรงเรียนแต่ละแห่ง วิธีการให้เกรด, การเรียนการสอน,และ ข้อสอบไม่ได้เหมือนกันไปทั้งหมด บางโรงเรียนถึงกับลดมาตรฐานข้อสอบลงเพื่อช่วยให้เด็กได้เกรดที่ดี แต่เด็กที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำไปด้วย โดยที่ตัวเด็กเองก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นที่จริงแล้วไม่ได้เก่งเลยทั้งยังทำให้เด็กประมาท

  อย่าให้ถึงกับต้องไปสอบเข้าโดยตรงทุกสถาบันเลยคะ สงสัยเด็กๆ+ผู้ปกครองบ้างเหอะ เงินจะที่ส่งลูกหลานเรียนก็ว่าลำบากแล้วสำหรับบางคนแต่ต้องมาวิ่งไล่สอบเข้าทุกๆมหาวิทยาลัยอีก มันจะเป็นการสูญเสียโอกาสที่ดีสำหรับบางคนที่ไม่พร้อมด้านการเงินแต่ความสามารถมากมาย ซึ่งอาจจะเป็นกำลังสำคัญของชาติก็ได้
  อยากเห็นคนไทยก้าวไปพร้อมๆกันค่ะ

  โดย : นิค ( #6089 ) , เขียนเมื่อ 17 Jul 2009 เวลา 4:06 pm IP :125.24.222.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  ขอสอบ คณิค ครั้งล่าสุดนิก็มีการแก้ ข้อสอบ ด้วยปากกา เห็นข้อแตกต่าง เลย ครับ ว่า อันไหน พิม อันไหน เขีนน หลายจุดมากเลย ไม่เข้าใจว่า รีบออกหรือไงครับผม

  โดย : ?? ( #6092 ) , เขียนเมื่อ 17 Jul 2009 เวลา 6:46 pm IP :118.172.250.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  คิดว่าเด็กไทยจะทำได้ซักกี่คนกัน อยากให้ ทปอ. ลองมาสอบกันเองดู เอาให้เต็มนะ ถ้าไม่เต็มยกเลิกไป คิดอะไรของเค้า ชอบประมาณว่า เอาให้เค้าไม่รุ้กรุสนุก หรอ – -

  โดย : N-Sama ( #6095 ) , เขียนเมื่อ 17 Jul 2009 เวลา 9:36 pm IP :58.64.116.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรูปแบบใหม่ๆไปเรื่อย
  จะยากกว่าที่ผ่านมาหรือปล่าวนา ?

  โดย : Anonymous ( #6096 ) , เขียนเมื่อ 17 Jul 2009 เวลา 10:10 pm IP :222.123.200.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  จะบอกให้ ไอระบบ Addmission ดีกว่า Entrance ตั้งเย้อะ เพราะมันสามารถจัดเด็กออกได้เลยว่า ควรจะัอยุ่ในระดับ ได และ ค่อยค้างที่จะเปิดกว่าการ ที่ใช้ 8 วิชา สอบ าอบเพียงครั้งเดียวแล้วตัดสิน คน ออกมา ว่าคุณจะเป้นอาชีพ อะไร นี้ให้สอบตั้ง 5 ครั้ง 6 ครั้ง ก็ถือว่าสามารถ เอาคะแนนที่ดีทีั่สุดออกมาได้เลย และสามารถเป็นตัววัด ได้เลยว่าควรจะเป้นอาชีพอะไร หากใช้ ระบบ Ent’ แบบเดิม จะทำให้เด็กอยุ่กับคำว่า สังคมไทย แบบ ปรนัย เป็นการตีกรอบให้หมดทุกอย่างแล้ว

  โดย : GAT PAT ( #6097 ) , เขียนเมื่อ 17 Jul 2009 เวลา 10:29 pm IP :117.47.225.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  งงมาก กับการสอบในปัจจุบัน ไม่ทราบว่า ทปอ คิดถึงเด็กในต่างจังหวัดที่ไม่มีความพร้อมเท่ากับเด็กในกรุงบ้างมั๊ย การสอบแบบเอนทรานซ์ดีกว่า ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลามาก แตสนับสนุนการสอบด้าน PAT

  โดย : j kansas ( #6098 ) , เขียนเมื่อ 17 Jul 2009 เวลา 10:35 pm IP :114.128.76.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  เหอ ๆ เรียนรามคับ

  โดย : OKเบตง ( #6101 ) , เขียนเมื่อ 18 Jul 2009 เวลา 10:36 am IP :125.24.236.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  ที่แจ้งว่าสามารถใช้คะแนนที่ดีที่สุด แต่บางสถาบันแจ้งว่าจะใช้คะแนนรอบสอง ไม่เอาคะแนนสอบรอบแรก คุณจะว่าอย่างไร(เสือกระดาษ) จะตอบผู้สอบอย่างไร ยิ่งทำให้เด็กต้องกวดวิชามากขึ้นเพราะต้องรู้เนื้อหาเพื่อไปสอบล่วงหน้า เฮ้อ ! น่าสงสารเด็กไทย

  โดย : น่าสงสาร ( #6103 ) , เขียนเมื่อ 18 Jul 2009 เวลา 11:47 am IP :114.128.217.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  ไม่เข้าใจ มืงจะทำให้มันยุ่งยากทำไมเนี่ย

  โดย : เซง ( #6104 ) , เขียนเมื่อ 18 Jul 2009 เวลา 2:15 pm IP :117.47.219.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  สอบรอบ2เสดแร่ะคร่ะ
  ทำไมยุ่งยากแบบนี๊
  สอบแต่ละครั้งค่าใช้จ่ายหมดเยอะนะ
  เอนทรานท์เหมือนเดิมจาดีกว่านะ

  โดย : นักเรียนมอ6 ( #6106 ) , เขียนเมื่อ 18 Jul 2009 เวลา 3:19 pm IP :113.53.102.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  ระบบเอนทรานซ์เดิมๆก็ดีอยู่แล้ว ยังจะไปเปลี่ยนมันอีก

  โดย : เอนทรานซ์ ( #6107 ) , เขียนเมื่อ 18 Jul 2009 เวลา 3:43 pm IP :117.47.11.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  กว่าจะรู้เค้าก็สอบไปแล้ว

  โดย : pukpik ( #6109 ) , เขียนเมื่อ 18 Jul 2009 เวลา 8:39 pm IP :202.149.25.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  ข้อสอบโคตรยาก
  ค่าใช้จ่ายก็แพงเอนทรานซ์ดีกว่า

  โดย : yuyu ( #6110 ) , เขียนเมื่อ 18 Jul 2009 เวลา 8:45 pm IP :202.149.25.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  ผมจาตายอยู่เเล้ววววว บอกได้เเค่นี้เเหละ – – เสียกะตังตั้งเยอะเกิน

  โดย : หห ( #6113 ) , เขียนเมื่อ 18 Jul 2009 เวลา 10:47 pm IP :112.143.40.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  ผมว่าสอนให้เด็กเขารู้เข้าใจในสายอาชีพก่อนดีกว่า ว่าตัวตนของเขาจริงๆอยากจะประกอบอาชีพอะไร มันต้องแก้ที่ระบบการเรียนการสอน แก้ที่ต้นน้ำครับไม่ใช่ที่ปลายเหตุ คิดแก้ระบบสอบเข้า กันแทบตายพวก รร.กวดวิชารวย เจ๋งจริงๆผู้ใหญ่ในบ้านเรา

  โดย : M.r.T ( #6118 ) , เขียนเมื่อ 19 Jul 2009 เวลา 9:07 am IP :117.47.156.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  นักวิชาการไม่มีอะไรทำ ก็ไป กวาดถนนซะไป โหย คิดไรมาแต่ละที ทำชาวบ้านเค้าเดือดร้อน ไม่คิด ซะมั่ง 5555555555+

  โดย : เกลียดนักวิชาเกินอ่ะนะ ( #6120 ) , เขียนเมื่อ 19 Jul 2009 เวลา 2:26 pm IP :125.27.75.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  สนุกม่ะครับ คิดโน้น คิดนี้ออกมาให้ยาก ล่ะเด๊กก้อทำไม่ได้ เหอๆ

  โดย : 18+ ( #6121 ) , เขียนเมื่อ 19 Jul 2009 เวลา 3:24 pm IP :125.24.32.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  นั้นดิจะทำให้ยากทำไม

  อีกอย่างมาลองกะรุ่นผมอีก

  ข้อสอบไม่รู้มาแนวไหน

  เซงกะคะแนนที่ได้น้อยนะ

  โดย : นั้นดิ ( #6122 ) , เขียนเมื่อ 19 Jul 2009 เวลา 4:14 pm IP :124.122.161.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  เจ้าภาพผู้คิดค้นเรื่่อง GAT และ PAT ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยไม่ควรผักภาระให้ผู้ปกครอง.

  โดย : กลุ่มผู้ปกครอง ( #6125 ) , เขียนเมื่อ 20 Jul 2009 เวลา 7:31 am IP :124.121.16.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  ดีนะที่เข้ามหาลัยได้แล้ว
  ไม่งั้นละปวดหัวกว่านี้
  เหนื่อยจิงๆ

  โดย : urikolove ( #6138 ) , เขียนเมื่อ 20 Jul 2009 เวลา 11:42 pm IP :222.123.179.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  หนูเพิ่งอยู่ ม.5 ค่ะ

  แล้วหนูจาปัยรู้เนื้อหามอ 6 ขาไหมค๊ะ

  แอดเก่าดีสุดเเล้วแหละค่า

  โดย : ใครอ่ะ ( #6438 ) , เขียนเมื่อ 06 Aug 2009 เวลา 8:36 am IP :125.26.54.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  สอบอารายมากมาย สักอย่างได้ไหม งงตามไม่ทัน ถามใครก้อม่ายเข้าใจ ” สอบตรง หรือ เอนทรานซื ” ดีสุด

  โดย : จบมานาน ( #6446 ) , เขียนเมื่อ 06 Aug 2009 เวลา 6:33 pm IP :125.26.81.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  ไม่ไหว ๆ 200 ข้อ ได้ 10 คะแนน

  ไม่ได้โง่นะ แต่มันไม่รู้เรื่อง -*-

  โดย : นี่หรือมหาลัย? ( #6544 ) , เขียนเมื่อ 12 Aug 2009 เวลา 7:17 pm IP :124.121.144.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  ไม่ต้องเรียนแร้ว……
  ยุ่งยากวุ่นวาย…..
  กลับไปทำสวนอยู่บ้านดีกว่า
  แล้วต่อไปรุ่นหลังๆจะรู้เรื่องมั้ยเนี่ย
  เห็นใจกันหน่อยได้มั้ย
  เด็กมันไม่ได้หัวดีกันทุกคนนะ
  ไม่ใช่ว่าจะทำได้กันซะทุกคน
  ถ้าให้ลองมาสอบเองดูมั่งจะทำได้มั๊ย

  โดย : WHITE ( #6549 ) , เขียนเมื่อ 13 Aug 2009 เวลา 11:09 pm IP :202.149.25.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  การเรียนคือจุดมุ่งหมายของชีวิต ถ้าไม่เรียนอนาคตจะหมดสิ้นมะลายลง

  โดย : คนมีคู่ไม่รู้หรอก(คิดได้ไงอ่ะคับ) ( #6559 ) , เขียนเมื่อ 15 Aug 2009 เวลา 2:13 pm IP :192.168.100.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  ทำไมต้องสอบด้วยอ่ะ
  มันยากจาตายไป

  โดย : นานา ( #6583 ) , เขียนเมื่อ 21 Aug 2009 เวลา 9:34 am IP :192.168.212.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  ข้อสอบโครตอยากเลยไม่เคยเห็น

  โดย : ชุมพูนุช ( #6592 ) , เขียนเมื่อ 25 Aug 2009 เวลา 1:03 pm IP :118.175.4.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  สอบยังไงถ้าไม่อ่านก็ได้ยั่งงั่นแหละ

  โดย : น้องแนนม.๕ ( #6593 ) , เขียนเมื่อ 25 Aug 2009 เวลา 1:05 pm IP :118.175.4.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  สอบไม่ค่อยอยาก ถ้ามีความ อดทนพยายามผลจะตามคือความสำเร็จ

  โดย : เด็กk.p.s ( #6594 ) , เขียนเมื่อ 25 Aug 2009 เวลา 1:07 pm IP :118.175.4.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  ที่อ่านๆมา…

  นู๋คิดว่ามันน่าจะยุ่งยากมากเลยนะไอ้สอบ GAT PATน่ะ

  เอาเป็นว่าสอบตรงเหมือนเดิมดีกว่ามั้ย?

  ตอนนี้นู๋อยู่ ม.4 ก็เลยไม่ค่อยอะไรมากมาย

  แต่นู๋ก็อ่านหนังสือทุกวันเลยนะ (พอดีว่าเพิ่งมาคิดได้ว่าต้อง

  อ่านอะนะ)

  แต่ก่อนอะไม่เคยสนใจเลย เรียนๆไปไม่ให้ติด0 แต่พอรู้ว่า

  เกรดเฉลี่ยก็มีผลนี่ซิ นู๋ล่ะรีบคุ้ยๆหนังสือออกมาอ่านเลยทีเดียว

  แหละ (แหะๆ มันต้องเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ^^)

  นู๋ใฝ่ฝันว่าอยากเป็นแพทย์ นู๋ก็เลยต้องขยันหน่อย เพราะพ่อกับ

  แม่หวังไว้เยอะ ขี้เห่อขนาดไหน… ขนาดตอนนี้ยังเรียกหมอ

  เจี๊ยบๆแล้วอะคิดดูดิ แต่ถ้าสอบไม่ติดหมอล่ะก็นะ T^T พ่อกับ

  แม่ก็คงผิดหวังมากเลยล่ะ…อยากตอบแทนพระคุณมั่งอะ

  ก็เลยต้องขยันๆหน่อย…สู้ๆๆๆๆๆๆ (*_*)v

  โดย : -_-^ ( #6624 ) , เขียนเมื่อ 31 Aug 2009 เวลา 8:58 pm IP :111.84.106.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  ความจริงแล้วgatpatก็ยุ่งยากเหมือนกันนะค่ะแต่หนูก็จะลองดู

  โดย : น้ำหวานค่ะ ( #6803 ) , เขียนเมื่อ 27 Nov 2009 เวลา 3:42 pm IP :192.168.212.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  ทำข้อสอบไม่ได้จะบ้าตาย ขนาดอ่านนะเนี่ย

  โดย : fffพพพพพพ ( #6939 ) , เขียนเมื่อ 11 Jan 2010 เวลา 12:43 pm IP :113.53.161.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  จริงๆแล้วน่าจะออกที่เป็นแบบฝึกในหนังสือเรียน เพราะไม่ต้องเปลืองตังไปซื้อหนังสืออะไรมากมายคะ!!!!!!!!!!!!ไม่ต้องเรียนกวดวิชา

  โดย : ท็อบ ( #6940 ) , เขียนเมื่อ 11 Jan 2010 เวลา 12:49 pm IP :113.53.161.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  แล้วอย่างนี้พวกเด็กที่เรียนสายอาชีพจะมีโอกาสได้เรียนปริญญาตรีมั้ยอ่ะ คิดแล้วมันน่าน้อยใจเหมือนกันนะ บอกตรงๆนะว่าการศึกษาไม่ค่อยยุติธรรมกับเด็กที่เรียนในสายอาชีพเลย เด็กที่เรียนสายอาชีพเข้ามหวิทยาลัยยากเพราะว่าระบบการศึกษาไม่เปิดโอกกาส

  โดย : เด็กสายอาชีพ ( #6982 ) , เขียนเมื่อ 19 Jan 2010 เวลา 12:12 am IP :125.26.254.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  ทำไมต้องสร้างความลำบากให้เด็กด้วยเนี้ย อยากรู้ว่าข้อสอบที่ออกมาคุณแน่ใจหรือป่าวว่ามันสามารถวัดเด็กว่าเด็กมีความรู้ความเข้าใจนั้นจริง

  โดย : Lita ( #7084 ) , เขียนเมื่อ 08 Feb 2010 เวลา 8:34 pm IP :115.67.227.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  อ่านไม่ค่อยทันแร้ววววว. หัวยิ่งช้าๆๆๆอยู่ >M< งงงงงง

  โดย : lipzz-z-z ( #7229 ) , เขียนเมื่อ 09 Mar 2010 เวลา 2:39 pm IP :124.120.202.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  เปลืองตังอ่ะสอบPATก็วิชาละ200ป่ะ ไม่ได้สอบวิชาเดียวด้วยจิงป่ะ ถ้ามะมีตังก็เสียเปรียบดิ 0-0

  โดย : yoyo…. ( #7230 ) , เขียนเมื่อ 09 Mar 2010 เวลา 2:44 pm IP :124.120.202.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  ยุ่งยาก
  วุ่นวาย
  งง
  อะไรไม่รู้
  เอาอะไรที่ไม่ซับซ้อนมาดีกว่ามั๊ย
  งง มาก มาย

  โดย : aim ( #7602 ) , เขียนเมื่อ 08 May 2010 เวลา 1:46 pm IP :115.67.247.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  หนูก้อมั้ยรู้น่ค่ะ อารัย ดีก่า เเต่หนูคิดว่าสอบทามมัยข๊ Gat Pat วุ้นวาย น่ะค่ะ เท่าที่อ่านมา เเระหนูก้อมิรู้ด้วยว่า เอนทราน มันดีก่า Gat Pat ครงไหน สอบเหมือนกัล

  เเต่หนูก้อคิดว่า Gat Pat มันมั้ยน่าจะจำเปนกับเด็กไทยเท่ารัยน่าค่ะ
  จะมีครายมัยค่ะ
  ที่ได้เม หนูเหนพวกรุ่นพี่ม.5บ่นกัล ว่ายาก เเต่หนูคงมั้ยรู้ว่ายากยังงัย เเต่ยังงัยก้อ สงสารเดกไทยหน่อยเถอะค่ะ พวกที่เก่ง มีมั้ยเท่ารั่ย หรอกค่ะ สงสารพวกที่ไม่ค่อย เข้าจัยกับวิชาการ พวกนีทีเถอะค่ะ อย่างนี้ต้องเสีย ทั้งเวลา เสียทั้งเงิน ไปเรียนกวดวิชา สงสารผู้ปกครอง
  น่ะ

  ค่ะ ทปอ สงสารกัลบ้างเด็กไทยมั้ยค่อยรู้เรื่องกับวิชาการที่จะสอบ กัลหรอก

  ปล.. ถ้ารุ่นลูกคุณด้ายสอบ เเร้วคุนจะเข้าจัย

  โดย : ม. มีน ( #7630 ) , เขียนเมื่อ 16 May 2010 เวลา 1:05 am IP :119.31.126.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  ไม่ต้องไปเรียนไปสอบหรอกค่ะ ถ้าเขียนภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาแม่ของตนยังไม่ได้เลย อยากให้น้องๆทบทวนกันสักนิดนะคะ

  โดย : พราว ( #7813 ) , เขียนเมื่อ 27 Jun 2010 เวลา 8:37 pm IP :58.9.135.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  ใช้ระบบเอ็นทรานดีกว่า

  โดย : เด็กม.5 ( #7815 ) , เขียนเมื่อ 28 Jun 2010 เวลา 3:23 pm IP :127.0.0.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  พวกเราไม่อยากสอบgat/patใช้ระบบเอ็นทรานเหมือนเดิมดีกว่าถ้าเปลี่ยนไปมันยุ้งยาก

  โดย : เด็กม.5 ( #7816 ) , เขียนเมื่อ 28 Jun 2010 เวลา 3:27 pm IP :127.0.0.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  อยากได้แนวข้อสอบpat7ภาษาญี่ปุ่น

  โดย : เด็กดี ( #7817 ) , เขียนเมื่อ 28 Jun 2010 เวลา 3:31 pm IP :127.0.0.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  pat มีสอบสองรอบใช่มั้ยคะ
  เเล้วถ้าเราสอบรอบที่หนึ่ง กับรอบสอง คนละรายวิชากันละคะ
  เช่นรอบแรกสอบ pat1 รอบสองสอบ pat7
  จะได้หรือเปล่าคะ

  โดย : shalott ( #7826 ) , เขียนเมื่อ 01 Jul 2010 เวลา 7:01 pm IP :61.19.67.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  ผมว่าที่นักเรียนสอบไม่ได้ ข้อสอบไม่ตรงที่เรียน สอบหลายรอบ ไม่รู้ทางสถาบันจะเลือกเอาคะแนนรอบไหนทั้งที่เขียนไว้ว่าเอารอบที่คะแนนสูงสุด นักเรียนงง เรียนไม่เข้าใจเนี่ย น่าจะมาจากที่เขาว่าประเทศเรามีการโกงการเลือกตั้งหรือเปล่าครับ ผมว่าเอาแบบประชาธิปไตยไปเลยครับ สอบมันทุกแบบแล้วเฉลี่ยคะแนน สอบแอดมิชชัน แบบใหม่เสร็จ แล้วก็มาสอบ เอนทรานซ์ แบบเก่า แล้วเอาคะแนนมาเฉลี่ย อ้อลืมไป คำว่า สอบ แกท แพท เนี่ยไม่แน่ใจว่า มาจากรากศัพท์ แกะ กับ แพะ หรือเปล่าครับ เห็นใจผู้ปกครองที่ เป็นกระดูกสันหลังอันผุ ๆ ของชาติบ้างครับ ศัพท์ แต่ละคำ ฟังแล้วยัง แปลอีก เอาศัพท์ที่พูดแล้วเข้าใจได้ไหมครับ GAT PAT แปลเป็นภาษาที่ชาวนาเข้าใจบ้าง เพราะนักเรียนในประเทศนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกชาวนา 70 เปอร์เซนต์ ถ้ายังไม่เข้าใจ ก็ขอยกตัวอย่าง ประเทศเพื่อนบ้านนะครับ ประเทศลาวครับ ไฟจราจร ไฟเขียว เรียกว่า ไฟเสรี ไฟแดง เรียกว่า ไฟอำนาจ ท่านฟังแล้วท่านเข้าใจไหมครับ ของเรา ไฟแดงก็ไฟแดง เหลือง ก็เหลือง เขียวก็เขียว ไม่ได้สื่อความหมายอะไรเลย ต้องจำเอา สรุปแล้วก็เอาอย่างที่นักวิชาการท่านว่าก็แล้วกัน ทำยังไงได้ เรามันขาดนักวิชาการทำงาน

  โดย : ไม่รู้ทำอะไรกันอยู่ ( #7832 ) , เขียนเมื่อ 02 Jul 2010 เวลา 3:23 pm IP :113.53.234.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  คือ . แบบ ตอนนี้อยู่ ม.5 เหอะ *
  .
  งง ๆๆ ไปหมดแล้ว อ่ะ :(
  แล้วตกลง ตอนนี้อยู่มอ 5แล้วจะได้สอบตอนเดือนไหน ?!

  โดย : ( #7906 ) , เขียนเมื่อ 29 Jul 2010 เวลา 9:05 pm IP :115.67.184.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  เข้าก้อยุ่งยากกกกกกก…

  จบมา ไม่มีงานทำอีกกก *

  เริ้ด มากกก !

  โดย : ( #7907 ) , เขียนเมื่อ 29 Jul 2010 เวลา 9:07 pm IP :115.67.184.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  สาขาวิชาชิพสอลได่ไหม

  โดย : Anonymous ( #7920 ) , เขียนเมื่อ 02 Aug 2010 เวลา 11:53 am IP :110.164.238.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  มันยากจัง

  โดย : zom ( #7993 ) , เขียนเมื่อ 20 Sep 2010 เวลา 4:32 pm IP :113.53.142.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  เฮ้อ เจอแบบนี้เอาซะเด็กสายอาชีพงงเลยนะค่ะ

  แล้วแบบนี้สายอาชีพจะสอบไหวหรอ ทั้งๆที่เนื้อหา

  ความรู้สายอาชีพกับสายสามัญมันไม่เหมือนกัน

  แล้วสายอาชีพจะต่อมหาลัยยากรึป่าวอ๊า…- -*

  โดย : เด็กพาณิช….บัญชี ( #8058 ) , เขียนเมื่อ 16 Nov 2010 เวลา 8:23 pm IP :183.89.41.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  ตอนนี้ก็อยู่ปวช.2แล้วอ๊ะ……..เครียด

  อยากต่อมหาลัย อยากเข้ามหาลัยของรัฐบาล

  ไม่อยากต่อของเอกชนเลย ทำไงดี- -*

  โดย : เด็กพาณิช….บัญชี ( #8059 ) , เขียนเมื่อ 16 Nov 2010 เวลา 8:29 pm IP :183.89.41.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  ทำยังไงก็ไม่รู้ งงสุดๆตั้งใจให้มากๆแต่กันไม่สำเร็วเราจะทามยังไงดีอ่า ใครก็ได้ช่วยทีเถอะช่วยติวข้อสอบให้ที จะแย่อย้แล้วง่า ทามไมมันเคลียดจังเลยจะสอบแล้ว แง่ๆๆ TT-TT!!

  โดย : *-* ทามไมมันอยากจังเลย ( #8116 ) , เขียนเมื่อ 15 Dec 2010 เวลา 9:59 pm IP :125.27.138.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  เห่อะๆๆๆ- -*

  โดย : *-* ( #8526 ) , เขียนเมื่อ 26 Feb 2011 เวลา 10:36 am IP :58.8.187.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  สอบกันทำไมเยอะแยะ
  เครียดนะครับเด็กไม่ได้ฉลาดกันทุกคนนะ

  โดย : เด็กม.6 ( #8590 ) , เขียนเมื่อ 10 Mar 2011 เวลา 6:21 pm IP :202.91.18.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  ยิ่งเรียนก็ยิ่งไม่รู้เรื่อง
  จะตามไม่ทันแล้ว อะไรหนักหนา
  จะสอบเข้ามหาลัยได้รึไม่ก็ยังไม่รู้
  บ้านเมืองก็ไม่สงบสักที

  โดย : จะจบม.6แล้ว ( #8641 ) , เขียนเมื่อ 23 Mar 2011 เวลา 8:44 pm IP :111.84.7.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  ประสาทจะกินอยู่แล้ว
  เด็กไทยการศึกษากำลังแย่
  ไม่รู้จะทำยังไงดี??
  จบม.6จะสอบติดมหาลัยรึป่าว?
  แค่นั้น

  โดย : มหาลัยคือความฝันของเรา ( #8642 ) , เขียนเมื่อ 23 Mar 2011 เวลา 8:48 pm IP :111.84.7.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  มืงจาไรนักหนา อี หอกจิก

  โดย : กูล่ะเซง ( #8681 ) , เขียนเมื่อ 02 Apr 2011 เวลา 9:26 pm IP :124.121.33.xxx
  Re:GAT PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง??

  น้าจะขอแนะนำอะไรให้หลาน ๆ รับรู้หน่อยค่ะเราก้อหุ้นกันซื้อ DVD ชุดใหญ่แล้วก้อ COPPY แจกกันงัยประหยัดเงินการกินนอกบ้านและก้อค่าเดินทางด้วย เนื้อหาไม่เข้าใจก้อสามารถย้อนดูไปมาได้หลายรอบดีใหมค่ะ เพราะน้าใช้วิธีนี้กับลูกชายและลูกสาวและเพื่อน ๆ กันคะลองใช้ดูน่ะ ได้ผลดีมาก ๆ ของอาจารย์….

  โดย : Tata ( #8682 ) , เขียนเมื่อ 02 Apr 2011 เวลา 9:45 pm IP :124.121.33.xxx
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE