โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

โปรแกรมคำนวณภาษี คลิก!!!

ช่วงนี้เป็นช่วงสำหรับผู้ที่มีรายได้ต้องยื่นเสียภาษี กันแล้ววันนี้ทางสกู๊ปเอ็มไทย จึงได้รวบรวมวิธีการยื่นภาษี และโปรแกรมคำนวณภาษีอย่างง่าย เพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถรับมือและเตรียมวางแผนเรื่องภาษีได้ดียิ่งขึ้น

ภาษี

ภาษี คืออะไร

ภาษี คือสิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฏร เพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ได้มีสิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ผู้เสียภาษีอากร หรือีกนัยหนึ่งคือ เงินที่ได้จากเอกชนไปสู่รัฐบาล โดยการเก้บภาษีมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ให้พอใช้กับค่าใช้จ่ายของรัฐบาล เพื่อกระจายรายได้ เพื่อควบคุมการบริโภคของประชาชน เพื่อชำระหนี้สินของรัฐบาล หรือสนองนโยบาลทางธุรกิจในอนาคต

 

โปรแกรมคำนวณภาษี 2557

ในปีนี้คณะรัฐมนตรี ได้มีการเสนอปรับปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาให้คำนวณสุทธิจาก 5 ขั้นอัตรา เป็น 7 ขั้นอัตรา และลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากอัตราสูงสุด 37% เป็น 35% มีผลให้ผู้ที่มีเงินเดือน 150,000 – 300,000 บาท เสียภาษีลดลงถึง 50% เลยทีเดียว จากการปรับโครงสร้างภาษีบุคคลในครั้งนี้

โปรแกรมคำนวณภาษี

โปรแกรมคำนวณภาษี

 

ตัวอย่างการคำนวณภาษี

นายเอ็มไทย มีอาชีพเป็นพนักงานประจำ เป็นโสด มีรายได้รวมทั้งปี 300,000 บาท ได้จ่ายเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพปีละ 50,000 บาท ทำประกันชีวิตด้วยเบี้ยประกันปีละ 10,000 บาท

 

วิธีการคำนวณการเสียภาษี

รายได้ตลอดทั้งปี 300,000 บาท  หักค่าใช้จ่าย 60,000 บาท (40% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 60,000 บาท) หักค่าลดหย่อนส่วนตัว 30,000 บาท ค่าเบี้ยประกัน 10,000 บาท

– รายได้ตลอดปี 300,000 บาท

– หักค่าใช้จ่าย 40% ของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 60,000 บาท  = 60,000 บาท

– หักค่าลดหย่อนส่วนตัว 30,000 บาท

– หักค่าเบี้ยประกันชีวิต 10,000 บาท

หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว รายได้ของนายเอ็มไทย จะเหลือ 200,000 บาท จากนั้นจึงค่อยนำเงินได้สุทธินี้ไปคำนวณภาษี

 

การคำนวณการเสียภาษี

หลังจากที่ทราบเงินได้สุทธิแล้ว ก็นำมาเทียบกับตารางภาษี ก็จะพบว่า

– เงินได้สุทธิ 200,000 (อยู่ในขั้นอัตราระหว่าง 150,001 – 500,000 หรือ 5%)
– ได้รับการยกเว้นเสียภาษี 150,000 บาทแรก

– โดยนำส่วนต่าง 50,000 บาทที่เหลือ มาคิดภาษี 5% ตามอัตรา จะทำให้นายเอ็มไทยต้องเสียภาษี 2,500 บาท

 

ขั้นตอนการยื่นแบบภาษี

ภ.ง.ด. 90 คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป
ภ.ง.ด. 91 คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน

++ ดาวน์ โหลดแบบฟอร์มการยื่นภาษีเงินได้แบบบุคลธรรมดา (ยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคม) , วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90, 91 , การหักลดหย่อนเงินภาษี
ภาษี,ยื่นแบบชำระภาษี, ภงด90, ภงด91

การลงทะเบียนทางออนไลน์

1. คลิกลิงค์ สมัครบริการยื่นภาษีออนไลน์

2. เลือกรูปแบบที่ต้องการยื่นภาษี

3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง

4. กดปุ่มยอมรับการใช้งาน

5. เสร็จสิ้นการลงทะเบียนบริการยื่นภาษีออนไลน์

 

ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์

1. เข้าสู่ระบบ แบบภาษีออนไลน์ โดยใส่หมายเลขผู้ใช้ และรหัสผ่าน

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง

3. คู่สมรสเป็นคนไทย ให้ระบุเลขประจำตัวประชาชน โดยไม่ต้องกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

4. คู่สมรสเป็นคนต่างด้าว และมีเงินได้ ต้องกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี แทนเลขบัตรประจำตัวประชาชน

5. คู่สมรส เป็นคนต่างด้าว และไม่มีเงินได้ ให้เลือกระบุ ไม่มีเงินได้ แล้วจึงเลือก ต่างด้าว พร้อมระบุเลขหนังสือเดินทาง และสัญชาติ (จะต้องเลือก ไม่มีเงินได้ระบบจึงจะให้ระบุว่าเป็น ต่างด้าว ได้)

6. ช่องรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้องกรอกตัวเลขจำนวนเงินภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายให้ถูกต้อง แต่ถ้าไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ต้องใส่ 0.00

7. เพิ่ม รายการให้กรอกเกี่ยวกับ ?ผู้จ่ายเงินได้? ต้องบันทึกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้จ่ายเงินได้ ทุกประเภทของเงินได้ที่ได้รับ อย่างน้อย 1 ราย

8. ค่าลดหย่อนประกันสังคมให้กรอกเฉพาะผู้มีเงินได้ตาม ม.40(1) เท่านั้น และหักลดหย่อนได้ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม คือไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินได้ และไม่เกิน 9,000 บาท ( ห้ามปัดเศษทศนิยมขึ้น)

 

การตรวจสอบว่ายื่นแบบ ภ.ง.ด.90/ภ.ง.ด.91 ผ่านหรือไม่

1. ตรวจสอบที่ >> http://www.rd.go.th/ >> ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตคลิกที่นี่ >> ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 >> ใส่หมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน หาก

1.1 ยื่นแบบปกติผ่านแล้ว ระบบจะมีข้อความแจ้งว่า ท่านได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ปี 2550 ผ่าน Internet แล้ว

1.2 ไม่มีข้อความเตือน แสดงว่ายังยื่นแบบปกติไม่ผ่าน

2. กรณีทำรายการเร็วมาก เข้าไปถึงหน้าแบบฯ เลย วิธีการตรวจสอบอีกขั้นหนึ่งคือ ดูในส่วน ก ระหว่างข้อ 15 และ 16 หากมีเครื่องหมาย ระบุว่า ยื่นแบบฯเพิ่มเติม ให้อัตโนมัติ แสดงว่ายื่นแบบปกติผ่านแล้ว

หมายเหตุ : ตรวจสอบได้เฉพาะ การยื่นแบบปกติ เท่านั้น

 

การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/ภ.ง.ด.91 เพิ่มเติม

1. ต้องกรอกรายการในส่วน ก. ข้อ 18 โดย

1.1 กรณีแบบฯที่ยื่นไว้ก่อนเป็นแบบฯที่มีภาษีชำระให้ระบุจำนวนเงินที่ชำระตามแบบที่ยื่นไว้ก่อนนั้น

1.2 กรณีเป็นแบบฯที่ขอคืนหรือไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ให้ใส่ 0.00

2. การยื่นแบบฯเพิ่มเติม จะไม่สามารถ แก้ไข ชื่อ/นามสกุล และที่อยู่ได้ เพราะถือว่าท่าน แจ้งความประสงค์ไว้แล้วในการยื่นแบบปกติ(ฉบับแรก)

 

การชำระภาษี

1. เมื่อยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว ต้องชำระภาษี ตามช่องทาง ที่ระบุไว้บนระบบเท่านั้น ไม่สามารถ นำเงินไปชำระที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

2. เมื่อทำรายการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ทางอินเทอร์เน็ตแล้ว จะพิมพ์แบบดังกล่าวออกมานำไปใช้ยื่นแบบฯที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ไม่ได้

3. การชำระภาษีสำหรับการยื่นแบบฯผ่านอินเทอร์เน็ต ต้องชำระภาษีทั้งจำนวน ไม่สามารถ ขอผ่อนชำระเป็นงวดๆได้

4. เมื่อเลือกช่องทางการชำระภาษีไปแล้ว หากไม่สะดวกที่จะใช้ช่องทางดังกล่าว ด้วยเหตุประการใดๆ ก็ตาม ท่านสามารถเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินได้
โดย เข้าเวปไซต์กรมสรรพากร http://www.rd.go.th/ >> ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตคลิกที่นี่ >> ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 >> ใส่หมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน จะปรากฏ รายการค้างชำระ ให้เลือกเข้าไปในแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ แบบ ภ.ง.ด.91 โดยคลิ๊กที่ ?หมายเลขอ้างอิง จะปรากฏแบบแสดงรายการ เมื่อเข้าสู่หน้าจอแบบ ให้เลื่อนลงไปล่างสุด แล้วกดปุ่ม ตกลง จะเข้าสู่หน้าจอการชำระเงิน ให้เลือกช่องทางการชำระเงินที่ต้องการใหม่ได้ โดยไม่ถือว่าซ้ำซ้อนใดๆปฏิทินภาษี

กำหนดยื่นแบบ  ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36  ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์
กำหนดยื่นแบบ  แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ. 40 ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์
กำหนดยื่นแบบ  ภ.ง.ด. 1ก และ ภ.ง.ด. 1ก พิเศษ (สำหรับแสดงการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1))  ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์

แบบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นภาษี

 

Tags: , , , , , , ,

แสดงความคิดเห็น

แจ้งสมาชิกสมาชิกเว็บไซต์

เนื่องด้วยตอนนี้เกิดปัญหาจากสมาชิกบางท่านที่แสดงความคิดเห็นอันไม่พึงประสงค์ ทั้งมีการแสดงความเห็นที่หยาบคาย และบางความเห็นมีการหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ซึ่งทางเว็บไซต์ MThai ไม่สามารถยอมให้เกิดขึ้นได้ ดังนั้น MThai จึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนระบบการเปิดแสดงความคิดเห็น โดยทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เพื่อเป็นการยืนยันตนของผู้โพส หากเป็นสมาชิกแล้ว login ที่นี่ หากยังไม่เป็นสมาชิกสมัครได้ ที่นี่

  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ยังจะใช้IE6อีก
  “การลงทะเบียน
  1. ต้องเปิดเว็ปไซต์โดยใช้ Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 เท่านั้น”

  โดย : Epsilon ( #7149 ) , เขียนเมื่อ 17 Feb 2010 เวลา 12:20 pm IP :124.121.99.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ใครบอกเร็ว ช้ากว่ายื่นที่เขตอีก ผมยื่นไปต้นเดือน นี่จะสิ้นเดือนแล้วยังไม่ได้เลยตอนแรกให้ส่งเอกสาร ส่งไป เช็คทางเน็ตทุกวันวันละสองเวลา ก้อยังอยู่ว่า กำลังตรวจสอบความถูกต้อง มาได้อาทิตย์กว่าแล้ว ทุกปียื่นทางเน็ต ไม่เห็นจะช้าเท่าครั้งนี้เลย เงินคืนแค่ไม่กี่ร้อย เซ็ง สรรพากรปทุมธานี ทำงานเร็วๆ หน่อยครับ โทรไปก้อติดยาก ติดก้อไม่มีคนรับ รับการพูดจาก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้นัก ยิ่งเซ็งเข้าไปใหญ่ เบื่อจริงๆ คราวหน้ายื่นเขตดีกว่า นึกว่ายื่นเน็ตจะเร็ว

  โดย : รอ ( #7166 ) , เขียนเมื่อ 18 Feb 2010 เวลา 9:37 pm IP :124.121.79.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ใครมีข้อมูลตอบหน่อย…ซื้อประกันชีวิต (กรรมธรรม์ 10 ปีขึ้นไป)ให้ภรรยาและลุกๆ นำมาลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

  โดย : poj_sp ( #7169 ) , เขียนเมื่อ 19 Feb 2010 เวลา 10:45 am IP :110.164.115.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ของภรรยานำมาลดหย่อนภาษีได้ของลูกไม่ได้

  โดย : 555 ( #7172 ) , เขียนเมื่อ 19 Feb 2010 เวลา 9:05 pm IP :125.27.9.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ไปดูถึงที่มาเเล้ว ไม่Updateเพราะไม่มีnetครับ เรียกwindows Updateไม่ได้เลยต้องนั่งทนใช้งานเเบบลำบากต่อไป พวกที่Block Updateส่วนมากwindowsละเมิดลิขสิทธิ์ครับ

  โดย : za ( #7173 ) , เขียนเมื่อ 20 Feb 2010 เวลา 2:49 am IP :115.67.80.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ใครตอบให้ได้ว่า ไม่ได้จดทะเบียนสมรส มีบุตรเล่าเรียน 2 คน แยกกันยื่นภาษี จะแบ่งค่าลดหย่อนคนละครึ่งได้หรือไม่

  โดย : ภูพิงค์ ( #7186 ) , เขียนเมื่อ 23 Feb 2010 เวลา 8:25 pm IP :118.172.18.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  การยื่นแบบภาษีทางเน็ทช้ามากและเรื่องมากด้วยห่วยจริงๆ

  โดย : juk ( #7195 ) , เขียนเมื่อ 25 Feb 2010 เวลา 5:57 pm IP :125.26.36.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  รายละเอียดที่ให้อ่านมากมากมาก จนไม่อยากอ่าน น่าจะทำให้เข้าใจง่าย มีแบบให้กรอก แล้วทำตามขั้นตอนที่ง่ายๆ ทำดูนะ

  โดย : บุ๋ม ( #7211 ) , เขียนเมื่อ 05 Mar 2010 เวลา 3:03 pm IP :61.7.186.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  down load ไปลองใช้ นึกว่าง่าย อย่างงงเลย
  ทำได้แค่นี้อย่างทำดีกว่า

  โดย : captain ( #7235 ) , เขียนเมื่อ 11 Mar 2010 เวลา 9:33 am IP :202.149.29.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  รายละเอียดไม่ครบ ล.ย.3 ก็ไม่เห็นมีเลย
  สมัครยากด้วยครับ
  แล้วก็นานมาก
  กรุณาปรับปรุงด้วยจะดีมากๆจ้ะ

  โดย : ปชช.เต็มขั้น/ดีเด่นด้วย ( #7238 ) , เขียนเมื่อ 12 Mar 2010 เวลา 11:07 am IP :118.173.192.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ลงทะเบียนเสียไปแล้วต้องการแก้ไขยอดเงินได้ แต่ระบบไม่ให้ทำซ้ำ

  โดย : art ( #7245 ) , เขียนเมื่อ 17 Mar 2010 เวลา 9:49 am IP :114.128.188.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ยื่นภาษีนอกเวลาและนอกสถานที่มีที่ไหนบ้าง

  โดย : Anonymous ( #7249 ) , เขียนเมื่อ 18 Mar 2010 เวลา 3:49 pm IP :61.7.147.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  การที่ผมเป็นผู้รับเมา มีรายได้มากกว่า 1,800,000 บาท
  จะจดทะเบียนเป็น อะไรดี หจก, บริษัทดี.
  การขอเงินภาษี คืน ทำอย่างไร ตอบด้วยที่ 0860190364

  โดย : ศิริชัย ศิริภูมิ ( #7250 ) , เขียนเมื่อ 18 Mar 2010 เวลา 4:32 pm IP :58.8.144.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  บุคละรรมดา

  โดย : มุสิกมาศ อาษาศรี ( #7251 ) , เขียนเมื่อ 18 Mar 2010 เวลา 5:04 pm IP :222.123.54.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  g

  โดย : Anonymous ( #7252 ) , เขียนเมื่อ 18 Mar 2010 เวลา 7:51 pm IP :124.120.119.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  คือว่ามารดาไม่มีรายได้อายุมากกว่า 60 ปี แต่บิดามีรายได้ และบิดานำมารดามาหักในฐานะคู่สมรส เราจะสามารถนำมารดามาหักได้หรือไม่ และเวลาเรายื่นภาษีเรามีคิด 40และ 40 และ 40ยื่นอย่างไร ช่วยตอบด้วยนะคะ

  โดย : สงสัย ( #7255 ) , เขียนเมื่อ 18 Mar 2010 เวลา 10:11 pm IP :58.9.40.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ในกรณีที่บิดานำมารดามาลดหย่อนแล้วเราก็ไม่สามารถ นำมารดามาลดหย่อนได้อีกค่ะ สามารถนำมาลดหย่อนได้แค่คนเดียวเท่านั้นค่ะ

  โดย : ตอบ ( #7257 ) , เขียนเมื่อ 19 Mar 2010 เวลา 3:51 pm IP :119.31.112.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  1566295244

  โดย : นายฉลวย ประดาพล ( #7258 ) , เขียนเมื่อ 19 Mar 2010 เวลา 5:49 pm IP :202.149.25.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  อยากทราบว่าบิดาและมารดาสามารถลดหย่อนได้คนละเท่าไหร่คะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  โดย : แม่บ้าน ( #7260 ) , เขียนเมื่อ 21 Mar 2010 เวลา 10:05 pm IP :114.128.8.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  คนที่ได้รับเงินเดือนน้อยคำนวณทั้งปีแล้ว ไม่ถึงเกินถูกหักแต่มีค่าใช้จ่ายเยอะ(ค่าลดหย่อนยอะ) มีสิทธิ์ได้ เงินคืนหรือเปล่า

  โดย : คนหาเช้ากินค่ำ ( #7261 ) , เขียนเมื่อ 22 Mar 2010 เวลา 11:45 am IP :115.87.99.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  กู้เงิน ธ.อาคารสงเคราะห์ซื้อบ้าน แล้วเขาให้ซื้อประกันชีวิตประเภทกลุ่ม คุ้มครอง 10 ปี ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียวไป
  4หมี่นกว่าบาท เราจะใช้เบี้ยจำนวน 4 หมื่นกว่านั้นมาลดหย่อนทุกปีได้หรือไม่ ท่านใดทราบช่วยบอกที

  โดย : ด.แบงค์ ( #7262 ) , เขียนเมื่อ 22 Mar 2010 เวลา 2:24 pm IP :118.172.152.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  เป็นหนี้กู้ยืม กยศ ไม่ทราบสามารถลดย่อยภาษีได้รึเปล่าค่ะ

  โดย : num ( #7263 ) , เขียนเมื่อ 22 Mar 2010 เวลา 7:06 pm IP :119.31.5.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ทำยื่นภาษีร่วมกับภรรยา มีเงินคืนทั้ง 2 คน เมื่อมีการขอเอกสาร
  เพิ่มเติมเพราะมีเงินคืนก็ขอมาพร้อมกันทั้ง 2 คน แต่เมื่อส่งเช็ค
  คืนมากลับส่งมาคนเดียวเท่านั้น แล้วที่มีเรื่องว่าในการขอบริจาค
  เงินให้พรรคการเมือง หากไม่ระบุไป ทางกรมสรรพากรจะหักเข้า
  พรรคประชาธิปัตย์ โดยปริยาย 10 เปอร์เซ็น จริงหรือไม่

  โดย : สมุย ( #7264 ) , เขียนเมื่อ 23 Mar 2010 เวลา 8:21 am IP :202.151.7.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  จะยื่นภาษี ทำรายการมา 2 สัปดาห์แล้ว ระบบมีปัญหาหรือเปล่า ยื่นไม่ได้เลย

  โดย : พนักงาน ( #7266 ) , เขียนเมื่อ 23 Mar 2010 เวลา 11:02 am IP :172.18.4.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ชำระภาษีไม่ได้ ไม่ทราบรหัสควบคุม ยิ่นทางอินเตอร์เน็ตเรียบร้อย จะชำระผ่าน internet banking ปรากฎว่าติดรหัสควบคุม 15 หลัก คืออะไร

  โดย : ครูเทศบาล ( #7267 ) , เขียนเมื่อ 23 Mar 2010 เวลา 1:24 pm IP :125.26.64.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ผัวเมียยื่นรวมหรือแยกดีครับ ใครช่วยที

  โดย : สนธิ ( #7268 ) , เขียนเมื่อ 23 Mar 2010 เวลา 6:40 pm IP :210.86.209.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  286/512013 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

  โดย : สุชน อ่อนทอง ( #7272 ) , เขียนเมื่อ 24 Mar 2010 เวลา 1:55 pm IP :118.174.42.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ยืนภาษีเกือบ 3 สัปดาห์แล้วยังไม่ได้คืน ไม่เหมือนที่โฆษณา

  โดย : คนมวกเหล็ก ( #7277 ) , เขียนเมื่อ 25 Mar 2010 เวลา 10:57 am IP :127.0.0.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  pppppppppppppppppppp

  โดย : hhhhhhhhhhhh ( #7281 ) , เขียนเมื่อ 25 Mar 2010 เวลา 3:09 pm IP :119.63.93.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ใช้ Firefox ก็ได้นะครับ มันจะขึ้น error แต่มันจะมีปุ่มกดข้างล่าง กดให้หมดเลยครับ ผมทำทีเดียวได้เลย แล้วมันก็ไม่ขึ้น เออเรอร์อีก แต่เกี่ยวกับเวอร์ชั่นมั้ยอันนี้ไม่ทราบนะครับ (ผมใช้ เวอร์ชั่น 3.6.2 นะครับ)

  โดย : คนกลางคืน ( #7287 ) , เขียนเมื่อ 26 Mar 2010 เวลา 4:25 am IP :125.26.115.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ไม่สามารถนำเบี้ยประกันของภรรยาและลูกมาลดหย่อนภาษีได้ต้องเป็นส่วนตัว

  โดย : t ( #7288 ) , เขียนเมื่อ 26 Mar 2010 เวลา 11:01 am IP :124.122.210.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ใส่เงินเดือนในการคำนวณภาษีผิดโดยใส่ไปแค่เดือนเดียวไม่ได้ใส่ตลอดทั้งปีและได้ยื่นแบบทางNetและยืนยันการยืนแบบไปแล้วจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือสามารถแก้ไขได้ตรงส่วนไหนเพราะยังไม่เคยเสียภาษีมาก่อนและมีเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะตัองเสียภาษี ( ช่วยกรุณาตอบด้วย ครับ )ขอบคุณครับ

  โดย : พนักงาน ( #7289 ) , เขียนเมื่อ 26 Mar 2010 เวลา 11:22 am IP :125.26.61.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ยื่นภาษีทางNet สามี-ภรรยายื่นรวมกัน แต่ช่องที่กรอกจำนวนเบี้ยประกัน เมื่อรวมกันแล้วมากก่วา 100000 และช่องประกันสังคมรวมกัน2คนมากกว่า 9000 ระบบไม่รับจะทำอย่างไรดี

  โดย : ภัทราวดี ( #7291 ) , เขียนเมื่อ 27 Mar 2010 เวลา 10:58 am IP :124.121.213.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ถ้ายื่นไปแล้วต้องการแก้ไข ก็เข้าไปเลือกที่ภงด.ประเภทนั้นๆ แล้วใส่ user id

  โดย : Anonymous ( #7296 ) , เขียนเมื่อ 27 Mar 2010 เวลา 5:07 pm IP :124.120.145.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ถ้ายื่นไปแล้วต้องการแก้ไขข้อมูลในส่วนต่างๆ ก็เข้าไปเลือกที่ภงด.ประเภทนั้นๆ แล้วใส่ user id และ pass word ของคุณ แล้วกดปุ่ม “ยกเลิกการยื่นแบบ” หลังจากนั้นข้อมูลของเราที่ได้ยื่นไว้ก็จะไม่ปรากฎในระบบ ถ้ายังต้องการยื่นทางเน็ตอยู่อีก ก็ยื่นใหม่ได้เลยค่ะ

  โดย : k. ( #7297 ) , เขียนเมื่อ 27 Mar 2010 เวลา 5:09 pm IP :124.120.145.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  เพิ่งเคยยื่นครั้งแรกค่ะ แต่ว่าไม่สามารถลงทะเบียนได้ ระบบแจ้งว่าชื่อบิดา ไม่ตรงกับข้อมูลที่กรมสรรพากรมีอยู่ จะต้องทำยังไงบ้าง (แบบว่าไม่ต้องโทรไปถาม จนท น่ะค่ะ) ใครทราบช่วยตอบหน่อย (ปล.พ่อไม่เคยเปลี่ยนชื่อด้วย)

  โดย : bB_m ( #7299 ) , เขียนเมื่อ 27 Mar 2010 เวลา 9:50 pm IP :115.67.12.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ไม่ได้จดทะเบียนสมรสถ้า ฝ่ายชายจะไม่สามรารถนำบุตรมาลดหย่อนได้ ยกเว้นมีเอกสารยืนยัน เช่น ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นลายลักอักษรว่าบุตรของท่านเป็นบุตรถูกต้องตามกฎหมาย ทางที่ดีจดทะเบียนสมรส ดีที่สูดๆๆๆๆ แต่ฝ่ายหญิงสามารถนำบุตรไปลดหย่อนได้เลย

  โดย : โรจ ( #7302 ) , เขียนเมื่อ 28 Mar 2010 เวลา 8:54 pm IP :10.0.2.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ยื่นผ่านทางเน็ตเสร็จแล้ว
  ใช้เวลานานเท่าไหรค่ะถึงจะได้เงินคืนค่ะ

  โดย : นานา ( #7303 ) , เขียนเมื่อ 29 Mar 2010 เวลา 11:10 am IP :124.120.10.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ghjgjgjgเดกหดเหเด่หเด่หเด้หกเด้หกเด่หกเดเดเกเด่กหิเทื่เเดกท้ใทแด้ทเดกทืฟดกดกกกเฟอหฟ้หฟเหฟกหาด้ด้หฟด่าฟ้ห่เดฟหก่าหฟ้ดห้กดฟกดาฟหาดส่ฟาสกาหฟาเรกห้เหก่าเกหทด่สากเทสกห่าด่หเเผเกื้ด้กกพก้กด่กพะรเดเพก่าฟฟรี่เกด้เฟหเเห้เ ฟส่หเดหฟเฟดห

  โดย : กรนเดก้เghfdghg ( #7304 ) , เขียนเมื่อ 29 Mar 2010 เวลา 11:26 am IP :124.120.107.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ถ้ารายได้ทั้งปีไม่ถึง 150000 จำเป็นต้องยื่น ภ.ง.ด. 91 รึเปล่าค่ะ แต่ได้รับแบบที่บริษัทน่ะค่ะ แต่ปกติไม่เคยได้รับแบบเลยค่ะ ต้องทำไงค่ะ ยื่นหรือไม่ต้องยื่นดี รบกวนผู้รู้ช่วยตอบหน่อยค่ะ

  โดย : ญิ๋ง ( #7305 ) , เขียนเมื่อ 29 Mar 2010 เวลา 11:38 am IP :125.25.249.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ขอตัวอย่างกรอกแบบฟอร์มยื่นภาษี เงินเกษียณ ปี2552
  กรอกไม่ถูก กรอกแล้่วพอคำนวน จะต้องชำระเงินเพิ่ม เป็นแสน เลย

  โดย : จินตนา ศรเำกตุึ ( #7306 ) , เขียนเมื่อ 29 Mar 2010 เวลา 4:12 pm IP :124.122.142.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ทำไมมันยากจริง ๆ นึกว่าทำง่าย ๆ รู้อย่างนี้จ้างเขาทำให้ดีกว่า

  โดย : เสาวณีย์ ( #7307 ) , เขียนเมื่อ 29 Mar 2010 เวลา 4:54 pm IP :192.168.8.xxx, 127.0.0.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ถ้ามีเงินได้ปีละ800,000 แต่รายได้ต้องผ่านประกันสังคม 500,000บาท จะคิดภาษีเสียยังไง

  โดย : nipaporn ( #7308 ) , เขียนเมื่อ 29 Mar 2010 เวลา 7:37 pm IP :112.142.16.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ส่งข้อมูลยากมากเพราะกรอกข้อมูลแล้ว save ไม่เป็นน่าจะมีอธิบายละเอียดกว่านี้

  โดย : พรศักดิ์ ( #7312 ) , เขียนเมื่อ 31 Mar 2010 เวลา 2:49 pm IP :118.175.241.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ทุกคนที่มีรายได้หรือไม่มีรายได้ต้องยื่นแบบเสียภาษีใช่ไหมคะ ..? แต่จะเสีย หรือไม่เสียก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะ

  โดย : นก ( #7313 ) , เขียนเมื่อ 31 Mar 2010 เวลา 3:12 pm IP :115.87.79.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  3-4403-0038878-1

  โดย : นางาหทัยกาญจน์ ดวงกุณา ( #7314 ) , เขียนเมื่อ 31 Mar 2010 เวลา 3:18 pm IP :180.180.95.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  4242000224

  โดย : นางาหทัยกาญจน์ ดวงกุณา ( #7315 ) , เขียนเมื่อ 31 Mar 2010 เวลา 3:18 pm IP :180.180.95.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  เจ้าหน้าที่สรรพกรหนองคาย..ห่วยแตก..
  ควรแยกเป็นช่องใครจ่ายภาษี..กับ..ยื่นแบบโดยไม่เสีย

  โดย : หนองคาย ( #7316 ) , เขียนเมื่อ 31 Mar 2010 เวลา 3:43 pm IP :210.246.158.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  อยากทราบว่า เริ่มประกอบกิจการเดือนตุลาคม ปี2552 จะต้องยื่นเสียภาษีบุคคลธรรมดาด้วยหรือไม่

  โดย : จตุพร มีบุญ ( #7319 ) , เขียนเมื่อ 03 Apr 2010 เวลา 12:20 pm IP :118.173.149.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ไตรรัตน์ มนูยพงศื

  โดย : ชี่อ ( #7346 ) , เขียนเมื่อ 06 Apr 2010 เวลา 3:40 am IP :118.172.123.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  อยากรู้ว่า ทาม ไมมาน ต้องรอ นาน มาก ไม กว่า จะได้ เงิน คืน มาอะ คับ ทาม เรื่อง ปาย นาน แล้ว อะ คับ

  โดย : คนทํามะดา ( #7355 ) , เขียนเมื่อ 07 Apr 2010 เวลา 11:28 pm IP :192.168.1.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  แล้ว กี่ วัน อะ คับ กว่า จะ ได้ เงิน คืน
  ผม ส่ง เรื่อง ปาย ราย วัน แล้ว อะ คับ

  โดย : คนทํามะดา K-THAI ( #7356 ) , เขียนเมื่อ 07 Apr 2010 เวลา 11:29 pm IP :192.168.1.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  นาย ไตรรัตน์ มนูญพงศ์

  9 หมู่ที่ 10 ต.กองควาย
  อ.เมืองน่าน
  จ.น่าน
  55000

  โดย : ชี่อ ( #7362 ) , เขียนเมื่อ 09 Apr 2010 เวลา 4:34 am IP :118.172.122.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  น้านน้ำครกใหม่ ต.กองควาย

  โดย : ชี่อ ( #7363 ) , เขียนเมื่อ 09 Apr 2010 เวลา 4:36 am IP :118.172.122.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ถ้าเกินกำหนดเวลายื่ภาษีแล้ว จะต้องไปยื่นที่ไหนไม่ต้องยื่นได้หรือไม่

  โดย : Anonymous ( #7368 ) , เขียนเมื่อ 10 Apr 2010 เวลา 10:15 am IP :113.53.44.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ยื่นภาษีเองที่สาขาเซียร์รังสิต20มี.ค.53บอกว่าคืนให้ภายใน7วัน จนป่านนี้ยังไม่ได้รับเงินคืนเลย

  โดย : รัตน์ ( #7369 ) , เขียนเมื่อ 10 Apr 2010 เวลา 4:31 pm IP :124.120.203.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ยื่นภาษี20มี.ค.53ที่เซียร์รังสิตยังไม่ได้เงินคืนเลยต้องทำงัย

  โดย : ปลา ( #7370 ) , เขียนเมื่อ 10 Apr 2010 เวลา 4:35 pm IP :124.120.203.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ยื่นแบบไปเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2553 ป่านนี้ยังไม่ได้คืนเลยนานมากเดือนกว่าแล้ว ไหนบอกว่าภายใน 15 วันงัยค่ะ

  โดย : พลอย ( #7410 ) , เขียนเมื่อ 21 Apr 2010 เวลา 9:26 pm IP :125.27.139.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ยื่นแบบผ่านเน็ตนานมากแถมยังเรื่องมากอีกด้วยจนป่นนี้ก็ยังไม่ได้รับเงินคืนเหมือนกันค่ะ

  โดย : แยม ( #7411 ) , เขียนเมื่อ 21 Apr 2010 เวลา 9:28 pm IP :125.27.139.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ยังไม่เคยไปเสียภาษีที่ดิน ที่อำเภอบ้านแพ้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง และต้องไปเสียที่สำนักงานใดครับ

  ขอบคุณ

  โดย : โตงเตง ( #7412 ) , เขียนเมื่อ 22 Apr 2010 เวลา 6:42 am IP :58.9.214.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ตรวจสอบผลการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้ยื่นไปในวันที่๑๘มีนาคม๒๕๓๕ยังไม่ทราบผลเลยค่ะขอบคุณ

  โดย : ณัฐสุมน แรมไธสง ( #7446 ) , เขียนเมื่อ 03 May 2010 เวลา 10:31 am IP :119.31.121.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ยื่นทางnetช้ามากเข้าไปเช็คก็บอกว่ากำลังตรวจสอบเอกสาร2เดือนแล้วยังไม่ได้คืนเลย

  โดย : จรีรัตน์ ( #7550 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 6:24 pm IP :58.64.99.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  หมดเขตแล้วยังไม่ได้ยื่นจะทำยังไง

  โดย : แบน ( #7583 ) , เขียนเมื่อ 06 May 2010 เวลา 6:41 am IP :222.123.22.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  เบื่อมากเลย เงินคืนภาษีได้ช้ามากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  จะอะไรนักหนา ช้าจริงๆๆๆๆๆ วันนั้นไปยื่นที่เขต คนรับเรื่องก็รับเเต่งานนอก จะได้เรื่องไหมเนี่ย 6อาทิตย์เเล้ว โทรไปก็ไม่ได้เรื่อง ไม่รู้เรืองของเราเลย เเล้วเราจะรู้อะไรจาก call santer
  เลย โทรให้เปลืองเวลา เสียอารมณ์ พูดก็ไม่ดี

  โดย : เซ็งว่ะ ( #7610 ) , เขียนเมื่อ 12 May 2010 เวลา 12:01 am IP :124.122.195.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  กรมสรรพากรช้ามากเลย เดินเรื่องยื่นขอคืนภาษีมาตั้ง 2 เดือนกว่าแล้วยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลย โทรไปก็ไม่ค่อยอยากจะรับโทรศัพท์ พื้นที่ 23

  โดย : Anonymous ( #7675 ) , เขียนเมื่อ 09 Jun 2010 เวลา 2:55 pm IP :58.9.19.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ไปยื่นภาษีต้นมีนาคม 53 ได้เงินคืน ประมาณ 2,000 บาท จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้เงินคืนค่ะ ทุกปีได้รับรวดเร็วมากค่ะ

  โดย : ครู ร้อยเอ็ด ( #7703 ) , เขียนเมื่อ 16 Jun 2010 เวลา 2:56 pm IP :182.93.163.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  85877

  โดย : ปกแหปปกหหอำพแหป666 ( #7873 ) , เขียนเมื่อ 16 Jul 2010 เวลา 8:19 pm IP :192.168.1.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ครับ

  โดย : ศิริชัย ศิริภูมิ ( #7888 ) , เขียนเมื่อ 22 Jul 2010 เวลา 7:14 pm IP :110.164.249.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ยื่นภงด ๙๑ ทางเน็ต ระบบไม่รับหักลดหย่อนมารดาอายุเจ็ดสิบ อยากทราบเหตุผลจะต้องติดต่อส่วนใหนค่ะ สรรพกรเขตตอบไำมได้ค่ะ

  โดย : ปรียา ( #7921 ) , เขียนเมื่อ 02 Aug 2010 เวลา 1:30 pm IP :124.120.186.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ส่ากั้หงะเ ผวำทเ

  โดย : มาย ( #7951 ) , เขียนเมื่อ 17 Aug 2010 เวลา 7:04 pm IP :125.26.71.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  รายได้ไม่ใฃ่เงินเดือนประจำ รับเงินแล้วหักภาษีณ.ที่จ่ายต้องยื่นภาษีอย่างไรขอคำแนะนำขอบคุณมาก

  โดย : มุทิตา ( #7977 ) , เขียนเมื่อ 03 Sep 2010 เวลา 7:00 am IP :124.121.208.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ถ้าไม่ได้ยื่นแบบภงด.94 แต่มีรายได้จะมีผลอะไรหรือไม่

  โดย : นิตยา ( #8004 ) , เขียนเมื่อ 30 Sep 2010 เวลา 11:02 pm IP :118.174.187.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  นายเราอยากรู้ว่าคําตอบkบางมีอะไรบ้างเลขบัตรประจําตัวด้วย

  โดย : เค ( #8012 ) , เขียนเมื่อ 05 Oct 2010 เวลา 9:28 am IP :124.122.173.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ถ้าไม่จดทะเบียนผ่ายหญิงมีสิทธิ์หักลดหย่อนลูกได้ทั้งหมดค่ะไม่แบ่งให้ใคร/ถ้ารายได้มากควรแยกยื่นค่ะถ้าไม่จดทะเบียนหรือถ้าจดก็อย่าเพื่อเสียภาษีน้อยลงค่ะ ไม่งั้นเจอก้าวหน้าอ๊วกแน่/ถ้าพ่อแม่มีรายได้หักไม่ได้ค่ะเพราะเค้าให้หักค่าเลี้ยงดูค่ะลดภาระเรา/จ้างเค้าทำบัญชีเห็นมาเยอะค่ะเราต้องมีความรู้ด้วยค่ะ/รายได้ไม่ถึงเกณฑ์ถึงแม้ไม่ต้องจ่ายก้าวหน้าเพิ่มแต่เป็นหน้าที่ต้องยื่นค่ะ/ประกันชีวิตพ่อแม่ได้ลูกไม่ได้ค่ะ(เช็คอีกที)/เดี่ยวนี้คนขอคืนไม่แอ็บแบ็วเยอะตามข่าวเลยตรวจนานหน่อยค่ะ/เรื่องพรรคการเมืองไม่เป็นแบบนั้นหรอกค่ะส่วนมากจะกรอกกัน

  โดย : วรรณา ( #8038 ) , เขียนเมื่อ 01 Nov 2010 เวลา 7:07 pm IP :124.121.150.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  นายพงศกร เป็นวิศวกร ได้รับเงินเดือนจากโครงการเดือนๆละ 55,000บาท(ถูกหักเงินประกันสังคมตามกฎหมายและถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเดือนละ 2,000บาท) เปิดกิจการส่วนตัวมีรายได้ตลอดทั้งปี 650,000บาท (เป็นรายได้วิศวกร 60% ส่วนที่เหลือเป็นการรับจ้าง)และได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏโดยได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 15,000 บาทตลอดทั้งปี มีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 35,000บาท (ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ15 ของยอดดอกเบี้ยที่ได้รับ) มีนางพรศรี ภรรยา มีรายได้จากการเปิดร้านมินิมาร์ทตลอดทั้งปี 485,000บาท และรายได้จากการรับซักรีดเฉลี่ยเดือนละ 5,000บาท นอกจากนั้นมีรายได้จากบ้านเช่า 6 หลังๆละ3,200บาทต่อเดือน ทั้งสองได้ทำประกันชีวิต โดยมีอายุกรมธรรม์ 8 ปี จ่ายค่าเบี้ยประกันปีละ 5,000บาทต่อคน และได้กู้เงินจากธนาคารเพื่อซื้อบ้านหลังที่ 2 ไว้ให้ลูกสาวทำธุรกิจโดยต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อบ้านเดือนละ3,000บาท มีบุตรด้วยกัน 3คน คือ
  คนที่1 อายุ 23 ปี กำลังศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐระดับ ป.โท
  คนที่ 2 อายุ 21 ปี กำลังศึกษาที่ ม.ธรรมศาสตร์ระดับ ป.โท
  คนที่3 อายุ 16 ปี กำลังศึกษาที่สวนกุหลาบวิทยาลัย

  โดย : aa ( #8086 ) , เขียนเมื่อ 20 Nov 2010 เวลา 1:14 pm IP :202.29.50.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ภาษีทุกอย่างของกรมสรรพากรช่วยคนไทยเจริญก้าวหน้า
  ขอขอบคุณนะค่ะ

  โดย : วจี ( #8128 ) , เขียนเมื่อ 20 Dec 2010 เวลา 5:25 pm IP :124.120.35.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ถ้าลาออกจากบริษัทเดิม ทางบริษัทเดิมจะช่วยยื่นภาษีให้รึเปล่าค่ะ

  โดย : วิไลพร ( #8154 ) , เขียนเมื่อ 28 Dec 2010 เวลา 11:04 pm IP :1.46.85.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  เพื่อพี่เพื่อน้อง

  โดย : น้อย วรากรณ์ ( #8174 ) , เขียนเมื่อ 05 Jan 2011 เวลา 5:46 pm IP :180.180.34.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ปี 52เสียภาษี1200
  ปี53 เขาขอขึ้นเป็น 2000
  มาปีนี้ 54 เขาจะขึ้นอีกแต่คราวนี้เป็น 5000 เท่ากับว่าปีละ 10000
  ผมว่าเยอะเกินไปอะครับ ผมจะทำอย่างไรดี
  ผมขายต้นไม้ กระถาง ดิน ปุ๊ยอะครับ
  ใครตอบได้ช่วยตอบทีครับ

  โดย : ทศพล ( #8207 ) , เขียนเมื่อ 12 Jan 2011 เวลา 4:34 pm IP :125.27.197.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  โดย : ภานุพงค์ ปุ่๋ยวงค์ ( #8211 ) , เขียนเมื่อ 14 Jan 2011 เวลา 8:59 am IP :49.230.165.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  การทำประกันชีวิตให้บุตรแล้วมีเบี้ย คบ.หรือเบี้ยคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยในแต่ละฉบับอาจจะเป็นบิดาหรือมารดา บิดาหรือมารดาสามารถนำเบี้ยประกันดังกล่าวไปลดหย่อนภาษีได้ค่ะ ยกเว้นเบี้ยประกันชีวิตของบุตรไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีร่วมกันได้ /
  chitlada999@hotmil.com ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเบี้ยประกันชีวิตมาลดหย่อนภาษี ทั้งบุคลธรรมดาและนิติบุคคลค่ะ

  โดย : จิตรลดา อานันท์วัชรานนท์ ( #8214 ) , เขียนเมื่อ 14 Jan 2011 เวลา 8:11 pm IP :223.207.93.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  chitlada999@hotmail.com ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเบี้ยประกันชีวิตมาลดหย่อนภาษี ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลค่ะ

  โดย : จิตรลดา อานันท์วัชรานนท์ ( #8215 ) , เขียนเมื่อ 14 Jan 2011 เวลา 8:22 pm IP :223.207.93.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ตอบคุณทศพล ไม่ควรยอมรับเพราะปี53 54ลดหย่อน150000แรกคุณต้องไม่ยอมเสียควรให้จนท.งดเก็บจนกว่าจะหมดเขตลดหย่อนแล้วให้ยืนที่รายได้ปี52-54ไม่ได้เพื่มมากนักอ้างรายได้รวมแต่ละปีไม่ต่างกันมาก ถ้าเรายอมไห้จนท.เพิ่มขยายฐานภาษีปีต่อไปคุณต้องจ่ายเพิ่มอีกค่ะ

  โดย : หมวย ( #8223 ) , เขียนเมื่อ 19 Jan 2011 เวลา 9:39 am IP :183.89.61.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ตอบคุณวิไลพร ถ้าลาออกควรขอหนังสือรับรองเงินเดือน50ทวิ ที่เก่าไม่ยื่นภาษีให้แน่นอนเราต้องนำส่งเอง

  โดย : หมวย ( #8224 ) , เขียนเมื่อ 19 Jan 2011 เวลา 9:43 am IP :183.89.61.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  กรณีค้างชำระเงินสรรพากรเป็นจำนวนมากเราสามารถขอผ่อนชำระได้หรือไม่ ขั้นตอนทำอย่างไรครับ

  โดย : หนุ่ม ( #8230 ) , เขียนเมื่อ 21 Jan 2011 เวลา 5:08 pm IP :180.183.236.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ไม่เคยยื่นภาษีทาง net อยากทราบว่าถ้าจะยื่นแทนพนักงานที่มีการเสียภาษี ในการลงทะเบียนต้องใช้ user id เดิม หรือลงทะเบียนใหม่ได้เลย ช่วยตอบด้วยค่ะ

  โดย : กรณ์ ( #8233 ) , เขียนเมื่อ 25 Jan 2011 เวลา 9:44 pm IP :119.31.121.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  เข้าไปยื่นภาษีแล้วในข้อที่ 40(7) ให้ระบุเลขที่บัตรประชาชนนายจ้างแต่เป็นคนต่างชาติจะใส่อย่างไรค่ะ

  โดย : ลัดดาวัลย์ ( #8236 ) , เขียนเมื่อ 29 Jan 2011 เวลา 9:17 am IP :203.130.133.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ถ้าเราทำงานรับจ้างถูกหัก 3% เป็นบุคคลธรรมดาเราสามารถขอคืนได้ไหม ถ้าได้ต้องทำอย่างไรบ้างต้องครบปีไหม?แนะนำด้วยค่ะ

  โดย : ญาดา ( #8238 ) , เขียนเมื่อ 31 Jan 2011 เวลา 10:48 pm IP :118.173.95.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  บิดา มารดา เป็นข้าราชการ บำนานสามารถนำลดหย่อนได้หรือไม่ครับ รบกวนผู้รู้ตอบคำถามด้วยครับ

  ขอบคุณครับ

  โดย : บิติศักดิ์ ( #8240 ) , เขียนเมื่อ 01 Feb 2011 เวลา 1:06 pm IP :202.79.203.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  บิดา มารดา เป็นข้าราชการ บำนานสามารถนำลดหย่อนได้หรือไม่ครับ รบกวนผู้รู้ตอบคำถามด้วยครับ

  ขอบคุณครับ

  โดย : ฐิติศักดิ์ ( #8241 ) , เขียนเมื่อ 01 Feb 2011 เวลา 1:06 pm IP :202.79.203.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  งง

  โดย : นน ( #8242 ) , เขียนเมื่อ 01 Feb 2011 เวลา 2:56 pm IP :182.52.64.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ไม่เห็นมีใครตอบปัญหาให้เรามั่งเลย เราอยากรู้จริงๆ

  โดย : กรณ์ ( #8244 ) , เขียนเมื่อ 01 Feb 2011 เวลา 10:33 pm IP :119.31.126.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  พ่อมีเงินบำนาญหักภาษีได้หรือไม่

  โดย : เอก ( #8257 ) , เขียนเมื่อ 04 Feb 2011 เวลา 10:21 am IP :203.113.0.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  กรณีที่แต่งงานแล้วแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรส สามารถนำรายการเหล่านี้มาหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ซึ่งอีกฝ่ายไม่มีรายได้
  1. มีบุตรด้วยกันฝ่ายชาย(มีรายได้)สามารถหักลดหย่อนบุตรได้หรือไม่
  2. หักลดหย่อนฝ่ายชายสามารถนำฝ่ายหญิง(ไม่มีรายได้)มาหักลดหย่อนได้หรือไม่
  3. พ่อ แม่ ของฝ่ายหญิงอายุ 60 ปีขึ้นไป นำมาหักลดหย่อนได้หรือไม่

  โดย : พีค พีค ( #8258 ) , เขียนเมื่อ 04 Feb 2011 เวลา 2:31 pm IP :118.175.196.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  เงินหักลดหย่อนค่าการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศคือค่าอะไรบ้างและต้องใช้เอกสารอะไรประกอบ ลดหน่อนได้เท่าไหร่ ใครรู้รายละเอียดช่วยตอบด้วยค่ะ

  โดย : สิริลักษณ์ ( #8267 ) , เขียนเมื่อ 06 Feb 2011 เวลา 4:18 pm IP :223.206.108.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  น่าเบื่อ ปวดหัว

  โดย : สา ( #8273 ) , เขียนเมื่อ 09 Feb 2011 เวลา 4:09 pm IP :118.174.123.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ดิฉันไม่ได้ทำงานแล้ว แต่ก็รับเงินบำนาญอยู่อยากทราบว่าต้องเสียภาษีอีกหรือไม่ แต่ถ้าต้องเสียต้องอยู่ในอัตราเท่าไร

  โดย : มาลัย ( #8275 ) , เขียนเมื่อ 09 Feb 2011 เวลา 5:50 pm IP :58.11.5.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ดิฉันเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่บ้านไม่ได้ทำงานและสามีเป็นคนต่างชาติและเข้ามาทำงานเป็นครูสอนอยู่โรงเรียนนานาชาติในไทยอยากทราบว่าสามารถนำเงินได้ของสามีมาหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ค่ะ

  โดย : น้อย ( #8365 ) , เขียนเมื่อ 12 Feb 2011 เวลา 9:27 pm IP :118.172.191.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ระบบดิจิตอลเมืองไทยทุกหน่วยคุยว่าจะต้องเป็นระบบเจ๋งที่ไหนได้ก็เจ๊งมากกว่าแถมพนักงานก็พูดจาไม่เป็นภาษาไทยถ้าไม่อยากทำงานบริการก็ให้คนรุ่นใหม่สเค้าทำนะจะบอกให้

  โดย : น้อง ( #8413 ) , เขียนเมื่อ 16 Feb 2011 เวลา 10:11 am IP :61.7.189.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ยื่นผ่านเนทยากมากเลยจำรหัสบ่ได้

  โดย : was ( #8416 ) , เขียนเมื่อ 16 Feb 2011 เวลา 12:44 pm IP :1.47.114.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ผมยื่นภาษีทางเน็ตในปีภาษี2552 เอาบิดาและมารดามาหักลดหย่อนในปีภาษีโอเคผมได้รับเงินภาษีคืนกลับมาในอีกประมาณ 2สัปดาห์แต่พออีก 9 เดือนต่อมามีหนังสือแจ้งมาหาผมที่บริษัทบอกว่าบิดาของคุณไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้เนื่องจากบิดาคุณไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ขอให้ผมไปยื่นแบบเสียภาษีชำระเพิ่มเติมพร้อมดอกเบี้ยอีก 9 เดือนผมอยากทราบว่ากรมสรรพากรไม่มีข้อมูลของบิดาผมเลยหรือไงในขณะที่ผมยื่นภาษี ตรวจสอบไม่เจอหรืออย่างไรทำไมไม่รีบแจ้งกลับมาหาผมไห้ได้รับทราบ ในช่วงแรกหลังจากผมได้รับเงินภาษีผมจะได้นำเงินไปชำระคืนโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยหรือถ้าเสียก็อาจจะแค่เดือนเดียวแต่ทำไมอีก 9เดือนถึงได้แจ้งมา ผมอยากให้มีการแก้ไขชี้แจงไม่ไช่ไปถามเจ้าหน้าที่แล้วแก้ตัวแบบน้ำขุ่นๆผมไม่ไช่ไม่รู้เรื่องภาษีแต่ไม่อยากเรื่องมากเสียเวลาทำงานเสียเวลาทำมาหากิน….ปล. ดอกเบี้ย…X 9เดือน = ?

  โดย : จ่าหมาน ( #8428 ) , เขียนเมื่อ 17 Feb 2011 เวลา 4:19 pm IP :49.230.170.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ปีที่แล้วไม่ได้ยื่น แต่เงินรวมกันแล้วไม่ถึงหักภาษี แล้วปีนี้จะเริ่มยื่นแต่ก็ไม่ถึงอยู่ดีค่ะ
  1. ต้องทำอะไรบ้าง
  2. จะมีความผิดไหม
  3. ติดต่ออะไรบ้าง

  โดย : วรัญญา ( #8479 ) , เขียนเมื่อ 21 Feb 2011 เวลา 10:18 pm IP :118.172.247.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  นำดอกเบี้ยบ้านมาหักภาษีจนชำระธนาคารหมดไป 15ปีแล้ว บ้านมีอายุ 30กว่าปีแล้ว น้ำท่วม ผนังแตกร้าวเก่ามาก มาซื้อบ้านผ่อนชำระธนาคารรอบใหม่ปัจจุบันนี้ ถามว่าธนาคารออกใบรับรองเสียดอกเบี้ยให้ จะนำมาหักภาษีเหมือนเดิมต่อไปได้อีกหรือไม่ ขอความกรุณาตอบด้วยนะคะ

  โดย : ชนากานต์ ( #8504 ) , เขียนเมื่อ 23 Feb 2011 เวลา 10:58 am IP :115.87.238.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ทำงานได้ช้าและเรื่องเยอะ เอาแบบวันเด่วจบได้ปะ
  หวยแตก

  โดย : ++ ( #8510 ) , เขียนเมื่อ 24 Feb 2011 เวลา 11:57 am IP :58.8.109.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  กูยื่นไม่ได้ว่ะ
  แม่ง จาเอารหัสที่ใหนให้มันว่ะ
  ต้องการรหัส 10 หลัก แต่ให้กูลงรหัสประจำตัว
  มัน 13 หลัก กูเลยไม่จ่ายแ่ม่่ง มันจะทำไรกูใด้
  กูไม่เคยจ่ายเลย
  กูก้อทำงานอยู่สรพพากรเหมือนกันตอนนี้
  มึงไม่จ่ายมันก้อทวงครังเดียวแระ แล้วก้อเงียบ
  แต่ถ้าทำธุรกิจต้องจ่าย

  โดย : nno ( #8511 ) , เขียนเมื่อ 24 Feb 2011 เวลา 4:18 pm IP :125.27.128.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  สรรพากรอุดรมีแต่รีดภาษีไม่มีอธิบาย

  โดย : อุดร ( #8524 ) , เขียนเมื่อ 25 Feb 2011 เวลา 11:07 pm IP :223.205.133.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ยื่นแบบ ภงด.๙๑ ทางอินเตอร์เน็ตแล้วถ้าต้องการแก้ไข ทำได้หรือเปล่า พอดีลืมคีย์ค่าประกันสังคม ทำได้หรือเปล่า ใครตอบได้ช่วยตอบที ขอบคณมากครับ

  โดย : ชาย ( #8542 ) , เขียนเมื่อ 28 Feb 2011 เวลา 8:50 am IP :202.29.92.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  เมื่อวันก่อนโทรปรึกษา1161บริการดีจริง จริง ค่ะ

  โดย : พัชรี ( #8545 ) , เขียนเมื่อ 28 Feb 2011 เวลา 10:56 pm IP :58.9.74.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  อยากตรวจการเสียภาษีทั้งปีว่ามากเท่าไหร่

  โดย : วีระพงษ์ วิลัยลักษณ์ ( #8548 ) , เขียนเมื่อ 01 Mar 2011 เวลา 7:36 am IP :58.9.7.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  บิดานำมาลดหย่อนในฐานะคู่สมรสแล้ว เราเป็นบุตรก็ไม่สามารถมาลดหย่อนได้อีกแล้วถึงแม้ว่ามารดาจะไม่มีรายได้และมีอายุเกิน 60 ปีแล้ว สำหรับลูกเรียน 2 คน จะนำมาลดหย่อนกันคนละครึ่งนั้นจะต้องรู้ว่าบุตรเป็นชอบธรรมของใครฝ่ายบิดาหรือมารดากันแน่

  โดย : pea ( #8549 ) , เขียนเมื่อ 01 Mar 2011 เวลา 9:28 am IP :202.151.7.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ยื่นทางเนท ห่วยสุดๆ
  ทำไปครึ่งทาง หาย ไม่รู้กี่ครั้ง
  บ้าบออะไรไม่รู้ กรอกแทบตาย
  ปีก่อนๆ ไม่เห็นเป็นแบบนี้

  มือดีในกรมคนไหนมาแก้โปรแกรมให้มันห่วยแบบนี้

  โดย : nana ( #8551 ) , เขียนเมื่อ 01 Mar 2011 เวลา 6:57 pm IP :124.122.75.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  สงสัยว่าทำไมค่าประกันคุณพ่อไม่สามารถลดหย่อนได้แล้วไม่อธิบายเหตุผล สอบถามทั้งทางเมล์ และทางสายโทรศัพท์ไม่มีพนักงานท่านใดตอบโอนไปมา ผ่านมา 1 ปีเสียภาษีอีกรอบแล้วค่ะ

  โดย : คุณโณ ( #8577 ) , เขียนเมื่อ 09 Mar 2011 เวลา 11:12 am IP :115.87.36.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  แฟนเป็นเซลล์แมนรายได้ไม่แน่นอน เดือนมกราคมยอดขายดีเงินเดือน+คอมมิชชั่น 75000 โดนหักภาษี ณใ ที่จ่าย 8300 บาท ถ้าเป็นอย่างนี้ยืนแบบฟอร์มขอคืนภาษีได้หรือไม่

  โดย : สา ( #8581 ) , เขียนเมื่อ 09 Mar 2011 เวลา 1:53 pm IP :182.93.206.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ยื่นภาษีไม่เป็นอ่ะ ทำยังไง

  โดย : แนนนี่ ( #8583 ) , เขียนเมื่อ 09 Mar 2011 เวลา 11:35 pm IP :49.228.161.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  การลดหย่อนภาษีเกี่ยวกับประกันชีวิต จะลดหย่อนได้กรณีเป็นของผู้ยื่นเท่านั้น กรณียื่นร่วมภรรยานำมาลดหย่อนได้ กรณีกู้อาคารสงเคราะห์ฺสามารถลดหย่อนได้ปีเดียวเพราะคุณจ่ายปีเดียวแต่คุ้มครอง 10 ปีเฉย ๆ

  โดย : นวลละออง ( #8584 ) , เขียนเมื่อ 10 Mar 2011 เวลา 10:47 am IP :118.172.46.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  การจ่ายประกันชีวิตจะลดหย่อนได้ของตัวเองเท่าน้ั้น คนอื่น ๆ ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ค่ะ ไม่ว่าจะพ่อหรือแม่ลดหย่อนภาษีไม่ได้ค่ะ

  โดย : นวลละออง ( #8586 ) , เขียนเมื่อ 10 Mar 2011 เวลา 10:49 am IP :118.172.46.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ดิฉันยื่นแบบเดือนมีนาคม แบบภงด.90 เสียภาษีเพิ่มไปเกือบ 50,000 บาท โดยผ่อนชำระ 3 เดือน แต่พอเดือน พ.ย ให้นำหลักฐานลดหย่อนเข้าไปไหม่ และภาษีบ้านลดได้แค่ 25.000 บาท เพราะแยกยื่นกับสามี พอเข้าไปสรรพากรจ่ายเพิ่มเกือบ 10.000 บาท พร้อมดอกเบี้ย นี่ขนาดเจ้าหน้าที่คำนวณให้นะ ถ้าคำนวณเองจะขนาดไหน คำนวณให้ผิด แต่พอจ่ายดอกเบี้ยกับเป็นเราจ่าย ดีไหมล่ะ

  โดย : นวลละออง ( #8588 ) , เขียนเมื่อ 10 Mar 2011 เวลา 10:57 am IP :118.172.46.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  นอกจากทำงานเหนื่อยแล้ว ค่าครองชีพต่างๆ ก็แพงเหลือเกิน
  ค่าภาษีนี้แพงจริง ข้าราชการยิ่งไม่มีทางหลีกเลี่ยงเลย
  ไปชื้อของยังจ่ายภาษีให้เสร็จศัพท์ แล้วข้าราชการน้อยๆ จ่ายทุกอย่าง แล้วจะเอาอะไร กิน
  ภาษีคิดทุกอย่าง เลย
  แย่จริงๆๆ ระบบนี้

  โดย : รชต ( #8591 ) , เขียนเมื่อ 10 Mar 2011 เวลา 11:39 pm IP :125.26.171.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ยื่นจ่ายภาษีแล้วค่ะ ปีที่แล้ว จนท. สรรพากรคำนวนให้ บอกว่าไม่ต้องจ่าย พอปลายปีมีหนังสือมาค่ะ บอกว่าเราไม่จ่ายภาษี แถมยังคิดค่าปรับอีก ทบต้นทบดอก แล้วแบบนี้ ใคร รับผิดชอบค่ะ ชาวบ้านที่ ไม่ รู้อะไร จะทำยังไง ใครช่วยบอกทีค่ะ ร้องเรียนกับใครได้ค่ะ

  โดย : รชต ( #8592 ) , เขียนเมื่อ 10 Mar 2011 เวลา 11:51 pm IP :125.26.171.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ขอคำแนะนำด้วยครับ

  กรอกภาษีผิด และกว่าจะรู้ ทางกรมสรรพากร ก็แจ้งขอหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว

  สามารถยกเลิก และ ยื่นใหม่ทั้งหมดเลยได้ไหมครับ

  กลุ้มใจมากๆ ขอบคุณครับ

  โดย : คนกรอกผิด ( #8601 ) , เขียนเมื่อ 13 Mar 2011 เวลา 11:14 am IP :61.90.31.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  พยายามยื่นทางเน็ตมาหลายครั้งยากมากจนวันนี้ก็ยังยื่นไม่ได้จำรหัสไม่ได้ก็ให้แฟกซ์สำเนาทะเบียนบ้านไปที่หมายเลขที่กำหนดทำไมไม่มีระบบที่รวดเร็วมากกว่านี้การเสียภาษีจะได้เป็นเรื่องง่ายไม่ต้องน่าเบื่อแบบนี้

  โดย : pp ( #8602 ) , เขียนเมื่อ 13 Mar 2011 เวลา 5:49 pm IP :110.49.168.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ไม่ง่าย ไม่รวดเร็ว ไม่ประหยัด(เวลา ชั่งโมงเน็ต )เอาชะเลยแย่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  โดย : ppj ( #8603 ) , เขียนเมื่อ 13 Mar 2011 เวลา 5:53 pm IP :110.49.168.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  การลดหย่อนบิดามารดา ถ้าเสียชีวิตในระหว่างปีภาษีจะลดหย่อนได้หรือไม่ ใครรู้ช่วยตอบด่วน ขอบคุณมาก

  โดย : มาโนช ( #8612 ) , เขียนเมื่อ 18 Mar 2011 เวลา 9:12 am IP :113.53.197.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  มีข้อสงสัยถามCALL CENTERสรรพากรจะได้คำตอบเร็วและถูกต้องค่ะ

  โดย : Anonymous ( #8613 ) , เขียนเมื่อ 18 Mar 2011 เวลา 9:58 am IP :183.89.189.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ข้อมูลช้ามาก แถมถามคำถาม ใครจะจำได้ว่าเคยถามและตอบว่าไร ขอแบบลงทะเบียนก็ไม่ได้เรื่อง

  โดย : mintra ( #8623 ) , เขียนเมื่อ 19 Mar 2011 เวลา 5:34 pm IP :182.52.120.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ผมโทรถามแล้วให้Fax รายการลดหย่อนไปให้แล้ว ยังไม่เห็นมีการตอบรับใดๆ กลับมาอีกเลยนะครับ ยื่นทางเน็ต ตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 แล้ว มีเงินขอคืน 9,733 บาทครับ

  โดย : พันธกานต์ ( #8625 ) , เขียนเมื่อ 20 Mar 2011 เวลา 4:47 am IP :124.121.150.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงมาก ทำงัยฟ๊ะ

  โดย : hilo443 ( #8629 ) , เขียนเมื่อ 20 Mar 2011 เวลา 10:31 pm IP :124.121.165.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ช่วยชี้แจงตั้งแต่ต้นจนจบได้มะว่าต้องทำไงบ้าง งงงงงงงงงงงงงงงง

  โดย : hilo443 ( #8630 ) , เขียนเมื่อ 20 Mar 2011 เวลา 10:32 pm IP :124.121.165.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ไปยื่นที่อำเภอท่าปลามา2เดือนแล้วยังไม่มีวี่แววว่าจะไดเลย
  พวกคูนทำงานกันยังไงเต่ายังไวกว่าเลย มันน่าอายเค้าไหม
  พวกผู้ใหญ่ดูแลกันบ้างนะ

  โดย : เดย์ ( #8639 ) , เขียนเมื่อ 23 Mar 2011 เวลา 12:00 am IP :78.100.103.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  เสียภาสี

  โดย : ไพทูลย์ โสนิลาด ( #8643 ) , เขียนเมื่อ 23 Mar 2011 เวลา 9:53 pm IP :49.229.209.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  เสียภาษี

  โดย : ไพทูลย์ โสนิลาด ( #8644 ) , เขียนเมื่อ 23 Mar 2011 เวลา 9:54 pm IP :49.229.209.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ลองดูดิ แต่ก่อน มันไม่ยาก แต่ไม่ได้กรอกเองมานานละ ยากไม่ยากก็ต้องกรอก เห้อ……..

  โดย : สายัณต์ เพ็งเจริญ ( #8648 ) , เขียนเมื่อ 24 Mar 2011 เวลา 11:40 am IP :118.172.153.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ไม่ต้องทำบริการประชาชน หรอกห่วยอย่างนี้ กรอกแล้วกรอกอีก มันบอกว่าที่อยู่ไม่ตรง เอาในกระดาา ภงด. 9 มาดูก็ตรงกัน บ้า

  โดย : ขาล ( #8650 ) , เขียนเมื่อ 25 Mar 2011 เวลา 2:00 pm IP :125.26.107.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  น่าจะทำให้ง่ายกว่านี้

  โดย : asd ( #8652 ) , เขียนเมื่อ 26 Mar 2011 เวลา 1:02 am IP :223.205.177.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  เพิ่งจะยื่นทาง net ครั้งแรกเหมือนกัน ไม่เห็นยุ่งยากเลย กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ก็คำนวณออกมาให้เลย ถือว่าโชคดีนะ

  โดย : นครสวรรค์ ( #8657 ) , เขียนเมื่อ 26 Mar 2011 เวลา 9:41 pm IP :182.232.185.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ใจเย็น ๆ หน่อยดีกว่าไหม ค่อย ๆ ดูตัวเลขกรอกช้า ๆ จะได้ไม่ผิดพลาด เขาจะได้คำนวณได้ถูกต้อง ไม่เสียอารมณ์

  โดย : คุณครู ( #8658 ) , เขียนเมื่อ 26 Mar 2011 เวลา 9:44 pm IP :182.232.185.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  1.จดทะเบียนสมรสระหว่างปีนำมาหักลดหย่อนได้หรือไม่ 2.ตอนแรกยื่นแบบ ภงด 91 ไป แต่ยังเหลือใบรับรองหักถาษีปันผลหุ้นอีก พี่ที่ทำงานเลยบอกให้ไปยื่นแบบ ภงด 90 เพิ่มเติม ก็ไปกรอกเพิ่มเติมใหม่ แล้วแบบบนี้จะเป็นอะไรมั้ยคะ จะถือว่ายิ่นซ้ำซ้อนหรือเปล่า

  โดย : pp ( #8667 ) , เขียนเมื่อ 29 Mar 2011 เวลา 4:14 pm IP :202.57.135.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ขอแจ้งยื่นภาษีเงินได้ท่ไม่ต้องจ่ายเพราะจำนวนเงินไม่ถึง จะออนไลอย่างครับ

  โดย : นายเจ๊ะหามะ หะมะซอ ( #8668 ) , เขียนเมื่อ 29 Mar 2011 เวลา 4:28 pm IP :115.67.49.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  เมื่อไรจะได้คำตอบ รอได้หรือไม่.

  โดย : นายเจ๊ะหามะ หะมะซอ ( #8669 ) , เขียนเมื่อ 29 Mar 2011 เวลา 4:37 pm IP :115.67.49.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  จะขอยื่นแจ้งเสียภาษีทางเนตนั้นเราควรทำขั้นตอนอย่างไร นี้เพิ่งจะทำเป็นครั้งแรกนะครับ.0k.จากยะลา

  โดย : นายเจ๊ะหามะ หะมะซอ จากยะลา ( #8670 ) , เขียนเมื่อ 29 Mar 2011 เวลา 5:00 pm IP :115.67.49.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  ถาม กูรู ด่วน ค่ะ ยื่นภาษีผ่านเน็ต วันนี้ ได้ถึงกี่โมง
  และถ้ามียืนเพิ่มได้ภายในกี่วัน

  โดย : มนุษย์เงินเดือน ( #8674 ) , เขียนเมื่อ 31 Mar 2011 เวลา 1:34 pm IP :172.30.20.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  เงินที่เราเอาเข้าฝากกับธนาคารทั้งหมดไม่ว่าจะได้มาแบบไหนเขานำไปคิดเป็นเงินรายได้เพื่อหักภาษีต่อปีไหมคับ

  โดย : long ( #8693 ) , เขียนเมื่อ 06 Apr 2011 เวลา 8:44 pm IP :182.53.230.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  1604.. Ho-o-o-o-t :)

  โดย : scoop.mthai.com ( #8705 ) , เขียนเมื่อ 23 Apr 2011 เวลา 6:59 am IP :195.191.54.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  1604.. Slap-up :)

  โดย : scoop.mthai.com ( #8779 ) , เขียนเมื่อ 03 Jun 2011 เวลา 12:29 am IP :195.191.54.xxx
  Re:โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร

  1604.. Nice :)

  โดย : scoop.mthai.com ( #8792 ) , เขียนเมื่อ 05 Jun 2011 เวลา 12:57 am IP :195.191.54.xxx
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE