วันครู ประวัติวันครู คำขวัญวันครู

วันครูแห่งชาติ

วันครู 2556

คำว่า “ครู” มาจากศัพท์ภาษาสันสกฤต “คุรุ” และภาษาบาลี “ครุ, คุรุ” คือ ผู้ที่มีความสามารถให้คำแนะนำอบรมสั่งและสอน ศิษย์ นักเรียน หรือ นักศึกษา ให้เกิดความรู้ คิด อ่าน เขียน เพื่อให้เกิดประโยชน์มีอาชีพที่ดี รวมถึงการปฏิบัติและแนวทางในการทำงาน เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ

 

 

ประวัติวันครู

วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรก เมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 ซึ่งได้สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า คุรุสภาเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครู ในปี พ.ศ. 2499 ในที่ประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ได้กล่าวคำปราศรัยต่อที่ประชุมครูทั่วประเทศว่า”ที่อยากเสนอในตอนนี้ก็คือว่า เนื่องจากผู้เป็นครูมีบุญคุณ เป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าวันครูควรมี สักวันหนึ่งสำหรับให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้แสดงความเคารพ สักการะต่อบรรดาครูผู้มีพระคุณทั้งหลาย เพราะเหตุว่าสำหรับ คนทั่วไปถ้าถึงวันตรุษ วันสงกรานต์ เราก็นำเอาอัฐิของผู้มีพระคุณบังเกิดเกล้ามาทำบุญ ทำทาน คนที่สองรองลงไปก็คือครูผู้เสียสละ ทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าในโอกาสนี้จะขอฝากที่ประชุมไว้ด้วย ลองปรึกษาหารือกันในหลักการ ทุกคนคงจะไม่ขัดข้อง”

จากแนวความคิดนี้ กอปรกับความเห็นของครูที่แสดงออกทางสื่อมวลชนและอื่นๆ ล้วนเรียกร้องให้มีวันครูเพื่อให้เป็นวันแห่งการรำลึก ถึงความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมาก และเพื่อจะได้ประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูและเพื่อส่งเสริม ความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน

การจัดงาน “วันครู” ได้จัดเป็นครั้งแรกเมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียนและครูหยุดในวันดังกล่าวได้ ในส่วนกลางใช้สถานที่ของกรีฑาสถานแห่งชาติ เป็นที่จัดงานวันครูนี้ได้กำหนด เป็นหลักการให้มีอนุสรณ์งานวันครูไว้แก่อนุชนรุ่นหลังทุกปี อนุสรณ์ที่สำคัญคือ หนังสือประวัติครู หนังสือที่ระลึกวันครู และสิ่งก่อสร้างเป็นถาวรวัตถุ

 

คำปฏิญาณ

ข้อ 1 ข้าจะบำเพ็ญตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครู
ข้อ 2 ข้าจะตั้งใจฝึกสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ
ข้อ 3 ข้าจะรักษาชื่อเสียงของคณะครูและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

จากนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคล แล้วต่อด้วยนายกรัฐมนตรีมอบรางวัลครูดีเด่นประจำปี มอบของที่ระลึกให้ครูอาวุโสนอกและในประจำการ สุดท้ายกล่าวปราศรัยกับคณะครูที่มาประชุม

 

กลอนวันครู

16 มกราวันนี้วันครู     ท่านเป็นผู้ให้ความรู้ตลอดมา

ครูมีแต่ความหวังดีทุกเวลา     ห่วงว่าศิษย์หลงทำผิดคิดพลาดไป

คอยอบรมสอนสั่งไม่ย่อท้อ     ครูยังพอยิ้มได้และสุขใจ

เมื่อศิษย์ไปได้ดีดั่งหวังไว้     เหน็ดเหนื่อยเพียงไหนใจพร้อมสู้

ครูยืนอยู่เบื้องหลังเป็นกำลังใจ     ความผิดใดที่ศิษย์ได้ทำไว้

โปรดขอครูนี้จงได้ให้อภัย     ไม่ตั้งใจจริงๆสิ่งที่ทำไป

—————————————————-

ประนตน้อมพร้อมจิตลิขิตสาร         ดำริกานท์ก้มเกศพิเศษหมาย
นบบูชาพระคุณครูมิรู้วาย                 ทั้งจิตกายตั้งมั่นกตัญญู

พระคุณที่สั่งสอนทั้งศาสตร์ศิลป์     ให้ศิษย์สิ้นสงสัยให้ความรู้
เกิดปัญญาก้าวหน้าเพราะคำครู       ยังก้องอยู่โสตประสาทมิขาดไป

ตั้งแต่เรียนเขียน ก ทั้งนับเลข         นิทานเสกสอนสั่งสร้างนิสัย
ขัดเกลาจิตศิษย์อยู่ให้รู้วัย              ว่าสิ่งไหนนั้นควรไม่ควรทำ

ในวาระวันครู หนูจะเขียน                ต่างแพเทียนธูปทองอันผ่องล้ำ
สร้อยอักษรล้วนจิตพินิจจำ             กระแสน้ำพระคุณครูอยู่ชั่วกาล

 

คำขวัญวันครู

คำขวัญวันครู

การจัดงานวันครูอันที่จริงมีมานานแล้ว ตั้งแต่ 16 มกราคม 2500 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21พฤศจิกายน 2499 แต่เริ่มจัดให้มีคำขวัญเกี่ยวกับงานวันครูเมื่อไม่นานมานี้เอง แรกๆก็เป็นคำขวัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา) ต่อมาก็เป็นคำขวัญของบุคคลทั่วไปที่ส่งเข้าประกวด ซึ่งพอจะรวบรวมได้ดังนี้

พ.ศ. 2522 – การให้การศึกษาแก่คนในชาติ เป็นกระบวนการที่ต้องทำต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิต ดังนั้นจึงต้องระดมสรรพกำลังหลาย ๆ ด้านมาช่วยเหลือการศึกษา ปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขาดเสียมิได้ก็คือ ครูซึ่งจะเป็นผู้ผลักดันให้ทุกอย่างไปสู่เป้าหมายได้ ฉะนั้นท่านทั้งหลายคงตระหนักถึงหน้าที่อันมีเกียรตินี้ ในโอกาสที่วันสำคัญอย่างยิ่งของครูได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ข้าพเจ้าในนามของกระทรวงศึกษาธิการและประธานอำนวยการคุรุสภา ขอส่งความปรารถนาดีและความระลึกถึงเพื่อนครูทุกท่าน ทั้งนอกและในราชการขอจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันและขอได้โปรด ตระหนักถึงหน้าที่ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของครูที่ดีสืบไป
โดย นายแพทย์บุญสม มาร์ติน

พ.ศ. 2523 – เป็นครูต้องยึดถือคุณธรรมของครู
โดย ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์

พ.ศ. 2524 – ครูที่แท้ต้องทำแต่ความดี ประพฤติปฏิบัติในระเบียบแบบแผนอันสมควรกับเกียรติภูมิของตน มีความรักในลูกศิษย์ และอบรมปัญญาให้ลูกศิษย์มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้าน วิชาการ ความฉลาดรอบรู้ในเหตุและผล ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และทางด้านพลานามัย
โดย ดร.สิปปนนท์ เกตุทัตฃ

พ.ศ. 2525 – ครูนั้น สังคมยกย่องนับถือว่าเป็นปูชนียบุคคล ทั้งนี้เพราะว่าครูเป็นผู้เสียสละ ยึดมั่นในคุณงามความดี และความถูกต้อง จึงขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไป
โดย ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์

พ.ศ. 2526 – อนาคตของเด็กไทย อยู่ที่ความเอาใจใส่ของครูทุกคน
โดย ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์

พ.ศ. 2527 – ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2527 ผมขอให้เพื่อนครูที่รักทั้งหลายและสมาชิกคุรุสภาทุกท่าน ประสบความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สัมฤทธิ์ผลอันพึงปรารถนาตลอด
โดย นายชวน หลีกภัย

พ.ศ. 2528 – การที่บุคคลหนึ่งจะดำรงชีวิตได้อย่างดีนั้นมิใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะผู้เป็นครูมีแนวปฏิบัติที่ยากยิ่ง เป็นสิ่งน่าเห็นใจที่ครูจะต้องปฏิบัติ โดยยึดถือความดีมีคุณธรรมระดับสูงกว่า บุคคลทั่วไป แต่ก็น่าภาคภูมิใจเมื่อครูผู้ปฏิบัตินั้น ได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา และยอมรับจากสังคมมากขึ้น จึงขอให้เพื่อนครู ทุกท่านปฏิบัติตนด้วยความเสียสละ อดทน ยึดถือความดี มีคุณธรรมเพื่อจะบังเกิด ผลดีแก่ตนเอง ชุมชน และประเทศชาติสืบไป
โดย ชวน หลีกภัย

พ.ศ. 2529 – ครู คือ ผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชาติให้ก้าวหน้า และอยู่รอดปลอดภัย
โดย นายชวน หลีกภัย

พ.ศ. 2530 – ครูดีมีวินัย และคุณธรรม ย่อมน้อมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี
โดย นายมารุต บุญนาค

พ.ศ. 2531 – ครูเป็นผู้สร้าง ครูเป็นผู้ให้ความหวัง ครูเป็นพลังให้ศิษย์เป็นคนดี
โดย นายมารุต บุญนาค

พ.ศ. 2532 – ครูดี มีจรรยา มุ่งค้นคว้าเพื่อพัฒนาเด็กไทย
โดย พลเอกมานะ รัตนโกเศศ

พ.ศ. 2533 – ครูคือผู้อุทิศทั้งชีวิตและจิตใจ ส่งเสริมเพิ่มพูนให้เยาวชนเป็นคนดี
โดย พลเอกมานะ รัตนโกเศศ

พ.ศ. 2534 – ครูคือผู้สร้างสรรค์ให้เยาวชนของชาติเป็นพลเมืองดี
โดย พลเอกมานะ รัตนโกเศศ

พ.ศ. 2535 – ครูคือ ผู้ให้ ผู้สร้าง ผู้พัฒนา และผู้นำเยาวชนของชาติ
โดย ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์

พ.ศ. 2536 – ครูคือนักพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อม
โดย นายสัมพันธ์ ทองสมัคร

พ.ศ. 2537 – ครูคือ ผู้มีคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี
โดย นายสัมพันธ์ ทองสมัคร

พ.ศ. 2538 – อุทิศเวลา รักษาคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี
โดย นายสัมพันธ์ ทองสมัคร

พ.ศ. 2539 – ครู เป็นหัวใจของการพัฒนาคน
โดย นายสุขวิช รังสิตพล

พ.ศ. 2540 – ครูสร้างศิษย์ ด้วยมิตรและนำใจ ครูคือผู้ให้ เพื่อเยาวชนไทยได้พัฒนา
โดย นายสุขวิช รังสิตพล

พ.ศ. 2541 – ครูเป็นผู้นำทางปัญญา ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี
โดย นายชุมพล ศิลปอาชา

พ.ศ. 2542 – ครูเป็นผู้เบิกทางแห่งปัญญา เจ้าของคำขวัญ นายปัญจะ เกสรทอง ครูชี้ทางสร้างสรรค์ภูมิปัญญา ชนเชิดบูชาพระคุณครู
โดย นางเซียมเกียว แซ่เล้า

พ.ศ. 2543 – ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เจ้าของคำขวัญ นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล สร้างชาติ สร้างคน ผลงานของครู ทั่วโลกรับรู้ เชิดชูบูชา
โดย นายประจักษ์ เสตเตมิ

พ.ศ. 2544 – พระคุณครูยิ่งใหญ่ สร้างไทยให้พัฒนา ขอบูชาคุณครู
โดย นางสาวสุทิสา ธนบดีไพบูลย์

พ.ศ. 2545 – สร้างคนสร้างชาติ สร้างศาสตร์ก้าวหน้า สร้างภูมิปัญญา ขอบูชาครู
โดย นายสุเทพ วิเศษศักดิ์ศรี

พ.ศ. 2546 – ครูให้ความรู้ ควบคู่จรรยา ปวงชนทั่วหล้า น้อมบูชาครู
โดย นางสมปอง สายจันทร์

พ.ศ. 2547 – ครูคือพลังสร้างแผ่นดิน ไทยทุกถิ่นน้อมบูชาพระคุณครู
โดย นางสาวพรทิพย์ ศุภกา

พ.ศ. 2548 – ครูสร้างคนสร้างชาติด้วยศาสตร์ศิลป์ ทั่วแผ่นศรัทธาบุชาครู
โดย นายประจักษ์ หัวใจเพชร

พ.ศ. 2549 – ครูดีเป็นศรัแผ่นดิน ศิษย์ทั่วถิ่นศรัทธาบูชาครู
โดย นางพรรณา คงสง

พ.ศ. 2550 – สิบหกมกรา เทิดทูน พ่อแผ่นดิน ภูมินทร์บรมครู ปี
โดย นางสาวศันสนีย์ แสนโรจน์

พ.ศ. 2551 – ครูของแผ่นดินเลิศศิลป์ศาสตร์ มหาราชภูมิพลฯ ชนบูชา
โดย นางพงษ์จันทร์ สุขเกษม

พ.ศ. 2552 – ครูสร้างคนดี เป็นศรีแผ่นดิน ทั่วถิ่นศรัทธา บูชาคุณครูของ
โดย นางนฤมล จันทะรัตน์ จากจังหวัดกาฬสินธุ์

พ.ศ. 2553 – น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที
โดย นายกันทา วงศ์จันทร์ทิพย์ จังหวัดลำพูน

พ.ศ. 2554 – เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล

พ.ศ. 2555 – บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์”ภูมิพล”
โดย นางสาวขนิษฐา อุตรโส จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. 2556 – แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฎร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน
โดย นายสะอาด สีหภาค จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. 2557 – เทิดพระเกียรติทั่วหล้า?กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน
โดย นายธีธัช บรรณะทอง

พ.ศ. 2558 – เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ
โดย ดร.อำนาจ สุนทรธรรม

 

ข้อมูลประเทศที่มีวันครู

ประเทศที่มีวันครูที่ไม่ใช่วันหยุด

– อินเดีย วันครู ตรงกับวันที่ 5 กันยายน
– มาเลเซีย วันครู ตรงกับวันที่ 16 พฤษภาคม
– ตุรกี วันครู ตรงกับวันที่ 24 พฤศจิกายน

ประเทศที่มีวันครูเป็นวันหยุด

– แอลเบเนีย วันครู ตรงกับวันที่ 7 มีนาคม
– จีน วันครู ตรงกับวันที่ 10 กันยายน
– สาธารณรัฐเช็ก วันครู ตรงกับวันที่ 28 มีนาคม
– อิหร่าน วันครู ตรงกับวันที่ 2 พฤษภาคม
– ละตินอเมริกา วันครู ตรงกับวันที่ 11 กันยายน
– โปแลนด์ วันครู ตรงกับวันที่ 14 ตุลาคม
– รัสเซีย วันครู ตรงกับวันที่ 5 ตุลาคม
– สิงคโปร์ วันครู ตรงกับวันที่ 1 กันยายน
– สโลวีเนีย วันครู ตรงกับวันที่ 28 มีนาคม
– เกาหลีใต้ วันครู ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม
– ไต้หวัน วันครู ตรงกับวันที่ 28 กันยายน
– ไทย วันครู ตรงกับวันที่ 16 มกราคม
– สหรัฐอเมริกา วันอังคารในสัปดาห์แรกที่เต็ม 7 วันในเดือนพฤษภาคม
– เวียดนาม วันครู ตรงกับวันที่ 20 พฤศจิกายน

 

- ขอบคุณข้อมูล : วันครูแห่งชาติ จาก (http://th.wikipedia.org/wiki/วันครู) -

Tags: , , , ,

แสดงความคิดเห็น

แจ้งสมาชิกสมาชิกเว็บไซต์

เนื่องด้วยตอนนี้เกิดปัญหาจากสมาชิกบางท่านที่แสดงความคิดเห็นอันไม่พึงประสงค์ ทั้งมีการแสดงความเห็นที่หยาบคาย และบางความเห็นมีการหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ซึ่งทางเว็บไซต์ MThai ไม่สามารถยอมให้เกิดขึ้นได้ ดังนั้น MThai จึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนระบบการเปิดแสดงความคิดเห็น โดยทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เพื่อเป็นการยืนยันตนของผู้โพส หากเป็นสมาชิกแล้ว login ที่นี่ หากยังไม่เป็นสมาชิกสมัครได้ ที่นี่


  Notice: Undefined index: 6946 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันครู ประวัติวันครู คำขวัญวันครู

  ยังจำรสชาด ไม้เรียว อ.เต๋อ สอนเลขได้ดีครับ

  จาก สวนฯ 113

  โดย : *-* ( #6946 ) , เขียนเมื่อ 14 Jan 2010 เวลา 10:59 am IP :125.24.94.xxx

  Notice: Undefined index: 6950 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันครู ประวัติวันครู คำขวัญวันครู

  ครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานความรู้มาให้

  อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดี

  ก่อนจะนอนสวดมนต์อ้อนวอนทุกที

  ขอกุศลบุญบารมีส่งเสริมครูนี้ให้ร่มเย็น

  ครูมีบุญคุณจึงขอเทิดทูลเอาไว้เหนือเกล้า

  ท่านสอนพวกเราอบรมพวกเราไม่เว้น

  ท่านอุทิศไม่คิดถึงความยากเย็น

  สอนจนรู้จัดเจน เฝ้าเน้น เฝ้าแนะมิได้อำพราง

  * พระคุณที่สาม งดงามแจ่มใส แต่ว่าใครหนอใคร

  เปรียบเปรยครูไว้ว่าเป็นเรือจ้าง

  พลาดจากความจริง ยิ่งเห็นว่าผิดทาง

  มีใครไหนบ้างแนะนำแนวทางอย่างครู

  บุญเคยทำมาแต่งปางใด ใดเรายกให้ท่าน

  ตั้งใจกราบกราน ระลึกคุณท่านกตัญญู

  โรคและภัยอย่าหมายแผ้วพานคุณครู

  ขอกุศลผลบุญค้ำชู ให้ครูเป็นสุขชั่วนิรันดร์…

  โดย : moobin ( #6950 ) , เขียนเมื่อ 14 Jan 2010 เวลา 3:57 pm IP :114.128.182.xxx

  Notice: Undefined index: 6952 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันครู ประวัติวันครู คำขวัญวันครู

  ครูแอ๋ว กฤษณา ชัยดิเรกอยู่ที่ไหนคับ คิดถึงครูแอ๋วจังเลย

  โดย : ดนัย ( #6952 ) , เขียนเมื่อ 14 Jan 2010 เวลา 7:16 pm IP :180.180.90.xxx

  Notice: Undefined index: 6953 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันครู ประวัติวันครู คำขวัญวันครู

  ไม้เรียวและคำด่า เมื่อก่อนไม่รู้สำนึก ด่า ครูอาจารย์ แต่เดี๋ยวนี้วิชาครูทำให้ ผม ยิ่งใหญ่ ขอบคุณ ครู น้อย

  โดย : ก้อง ( #6953 ) , เขียนเมื่อ 14 Jan 2010 เวลา 8:20 pm IP :114.128.88.xxx

  Notice: Undefined index: 6954 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันครู ประวัติวันครู คำขวัญวันครู

  เป็นใครก็ตกใจ…!ดูวิดีโอทั้งหมด กดที่นี่

  โดย : Anonymous ( #6954 ) , เขียนเมื่อ 14 Jan 2010 เวลา 9:32 pm IP :117.47.2.xxx

  Notice: Undefined index: 6955 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันครู ประวัติวันครู คำขวัญวันครู
  โดย : Anonymous ( #6955 ) , เขียนเมื่อ 14 Jan 2010 เวลา 9:32 pm IP :117.47.2.xxx
  Re:วันครู ประวัติวันครู คำขวัญวันครู

  รัก ครู อาจาร์ ทุกคน ครับ

  ประถม โรงเรียนวัดสองพี่น้อง อ.สามโคด จ.ปทุมธานี

  ม.ต้น โรงเรียนสามโคก อ.สามโคด จ.ปทุมธานี

  ปวช-ปวส. วิทยาลัยเทคนิค สมุทรปราการ

  รักและเคารพ ครับ

  โดย : เคยเป็นนักเรียน ( #6956 ) , เขียนเมื่อ 15 Jan 2010 เวลา 4:58 am IP :124.120.198.xxx

  Notice: Undefined index: 6957 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันครู ประวัติวันครู คำขวัญวันครู

  ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่สั่งสอนผมมา
  ไม้เรียว คำสั่งสอน คำดุด่าตักเตือน ตอนเด็กฟังแล้วไม่เข้าใจทำไมถึงต้องเอาแต่ดุแต่ว่า พอโตขึ้นมีวุฒิภาวะแล้ว
  ถึงได้เข้าใจคำคำนั้นของคุณครู ทุกท่านที่ได้กรุณาสั่งสอนข้าพเจ้า
  จนวันนี้ข้าพเจ้าได้ งานที่ดีทำ
  นึกถึงพระคุณครูแล้ว ขนลุกจริงๆ
  ขอบคุณพระคุณครูที่สั่งสอนข้าพเจ้า
  ข้าพเจ้าจะเป็นคนดีของสังคม เพื่อตอบแทนคุณครูทุกท่านครับ

  โดย : จากลูกศิษย์ที่ไม่เอาถ่าน จนมีวันได้ดีเพราะครู ( #6957 ) , เขียนเมื่อ 15 Jan 2010 เวลา 9:01 am IP :203.172.138.xxx

  Notice: Undefined index: 6958 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันครู ประวัติวันครู คำขวัญวันครู

  ครูเปรียบเหมือนเรือจ้างถ้าไม่มีตังมันก็ไม่ไปส่ง

  โดย : 1990 ( #6958 ) , เขียนเมื่อ 15 Jan 2010 เวลา 11:46 am IP :118.172.89.xxx

  Notice: Undefined index: 6960 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันครู ประวัติวันครู คำขวัญวันครู

  ด้วยจิตคาราวะ

  ครูธวัชชัย อุณหฤทธิ์ (วัดดอนจั่น ปี 2525)
  ครูทวีป เพียรพิเศษ (กาวิละวิทยาลับ ปี 2531)
  และครูทุกท่าน

  โดย : Anonymous ( #6960 ) , เขียนเมื่อ 15 Jan 2010 เวลา 2:57 pm IP :203.172.194.xxx

  Notice: Undefined index: 6961 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันครู ประวัติวันครู คำขวัญวันครู

  ไม้เรียวฟาดทีไรเพื่อนเห็นแล้วสนุกกัน ขำกันในท่ากระโดดหลังจากโดนตี ครูบอกว่าตีแล้วทีหลังจะได้ไม่ทำอีก จะได้เป้นคนดี
  ไม่ดื้อ อบรมสารพัด พอตอนนี้ยังนึกถึงและขอบพระคุณ ครูทุกท่านที่อบรมสั่งสอนผมมาจนได้ดีมาทุกวันนี้ครับ

  โดย : ได้ดีเพราะครู ( #6961 ) , เขียนเมื่อ 15 Jan 2010 เวลา 3:41 pm IP :124.122.36.xxx

  Notice: Undefined index: 6962 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันครู ประวัติวันครู คำขวัญวันครู

  “หมอซ่อมคน แต่ครูสร้างคน” นี่แหละเหตุผลที่ทำให้อาชีพครูต่างจากอาชีพอื่น รักครูทุกคนค่ะ **

  โดย : อาชีพที่ยิ่งใหญ่ ( #6962 ) , เขียนเมื่อ 15 Jan 2010 เวลา 3:52 pm IP :124.120.63.xxx

  Notice: Undefined index: 6969 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันครู ประวัติวันครู คำขวัญวันครู

  เมื่อก่อนหรอเกียดครูมากๆๆๆๆ ไม่ชอบเรียนก็เลย หนีเรียน โดดเรียน ไม่มาเรียนแต่บอกที่บ้านว่ามา เพื่อนมีเรื่องยกพวกไปตีตลอด ห้องปกครองของคู่กันใช้บริการบ่อยสุดๆบ่อยกว่าห้องพยาบาลอีก เรียนหรอ ห่วยสุดๆ 2.20บ้าง 2.00บ้าง ถ้าเพื่อนมีเรื่องบ่อยหน่อยก็เหลือ1.90บ้าง ตกเลขเป็นชีวิตจิตรใจ หนังสือไม่อ่านลอกอย่างเดียว ตกเย็นไม่กลับบ้านกิจกรรมเยอะ กลับบ้าน2-3ทุ่ม อยากแรดกับเพื่อนต่อ (พ่อ+แม่ยังเซ็งแทน)
  ชีวิตช่วงหนึ่งของวัยเรียน เรียกกว่าเลวยันชั่ว(แต่ไม่มั่วผู้ชาย รร.หญิงล้วน ก๊ากกก )
  ดูชีวิตแย่ๆไม่น่ารอด แต่รอดได้เพราะครูจริงๆ ครูที่ถือไม้เรียวฟ้าดทุกครั้งที่รู้ว่าไปมีเรื่องกับคนอื่น ตีทุกครั้งถ้ารู้ไม่เข้าเรียนในชั่วโมงเรียน(ไม่รู้ใครไปฟ้องว่ะ)เรียกผู้ปกครองมาพบอีกโดนหลายดอกเลย จับได้ว่าแอบไปเก็บม่ะม่วง เก็บเห็ด เก็บผักของเด็กนักเรียนห้องอื่นที่แปลงเกษตร(เลวจิงๆ)
  สารพัดแห่งปัญหาของโรงเรียนเลยตอนนั้น

  แต่เพราะครูคนนี้และอีกหลายคนที่ช่วยชีวิตเด็กโง่ๆคนหนึ่ง ที่ชอบอวดดีอวดเก่ง กร่าง ระราน ไม่รู้จักโต ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่รู้จักสร้างประโยชน์ให้สังคม
  ขอบคุณที่ให้โอกาสที่ดีๆ ให้เด็กคนนี้ผ่านช่วงหัวโค้งของชีวิตวัยรุ่นได้กลับมาเป็นผู้เป็นคน
  * กราบขอบพระคุณคุณครูทุกท่านที่ช่วยเด็กโง่คนนี้ให้มีสติอยู่ตลอดและไม่ทิ้งเด็กเหลือขออย่างหนูในตอนนั้นค่ะ
  รักและเคารพคุณครูทุกท่านจากใจจริง
  แด่คุณครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี

  ศิษย์ได้ดีเพราะครูดี เราเชื่อแล้วว่าครูดีมักจะพาศิษย์รอดเสมอ(ต้องครูที่ดีนะ)

  โดย : ได้ดีเพราะครู ( #6969 ) , เขียนเมื่อ 16 Jan 2010 เวลา 4:39 am IP :58.8.114.xxx

  Notice: Undefined index: 6973 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันครู ประวัติวันครู คำขวัญวันครู

  ได้ดีทุกวันนี้เพราะคุณครูครับ ไม่ใช่เพียงแค่สอนเพราะหน้าที่หากแต่สิ่งที่ผมได้รับมานั้นคือความเป็นครูจากใจครับ

  โดย : เคารพรักคุณครู ( #6973 ) , เขียนเมื่อ 16 Jan 2010 เวลา 8:49 pm IP :124.120.188.xxx

  Notice: Undefined index: 6974 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันครู ประวัติวันครู คำขวัญวันครู

  เอาใจไปเลยคร้าบคุณครูของผม

  โดย : rooney111 ( #6974 ) , เขียนเมื่อ 16 Jan 2010 เวลา 9:31 pm IP :118.173.184.xxx

  Notice: Undefined index: 7688 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันครู ประวัติวันครู คำขวัญวันครู

  รูปสวยจัง

  โดย : เดดดด ( #7688 ) , เขียนเมื่อ 12 Jun 2010 เวลา 4:12 pm IP :119.31.82.xxx

  Notice: Undefined index: 7966 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันครู ประวัติวันครู คำขวัญวันครู

  เนื้อหาไม่เลว

  โดย : ดาว ( #7966 ) , เขียนเมื่อ 25 Aug 2010 เวลา 6:32 pm IP :118.173.135.xxx
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE