วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

ประวัติวันฉัตรมงคล

วันฉัตรมงคล (Coronation Day) เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงรับพระบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ กล่าวคือ พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะ แล้วจึงได้เสด็จนิวัติประเทศไทย และรัฐบาลไทย ได้น้อมเกล้าฯ จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 เหล่าพสกนิกรชาวไทย ได้ถือเอา วันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี เป็น วันฉัตรมงคล รำลึก

วันฉัตรมงคล
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
.
.

ประวัติความเป็นมาของการจัดพิธีบรมราชาภิเษก

การจัดพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพิธีที่จัดต้อนรับ หรือ รับรองฐานะความเป็นประมุขของสังคมอย่างเป็นกิจจะ ลักษณะ ซึ่งมีมาแต่ครั้งพ่อขุนผาเมือง ได้อภิเษกพ่อขุนบางกลางหาว หรือพ่อขุนบางกลางท่าว ให้เป็นผู้ปกครองเมืองสุโขทัย ดังปรากฏในหลักฐานในศิลาจารึกวัดศรีชุมของพญาลิไท

ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี พระองค์ได้ทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมของชาติทุกสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฟื้นฟูพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้ถูกต้องสมบูรณ์


วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2493

พระมหากษัตริย์ที่ยังมิได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะไม่ใช้คำว่า “พระบาท” นำหน้า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และคำสั่งของพระองค์ก็ไม่เรียกว่า “พระบรมราชโองการ” และที่สำคัญประการหนึ่งคือ จะยังไม่มีการใช้ นพปฎลเศวตฉัตร หรือฉัตร 9 ชั้น

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบอย่างโบราณ ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2493 เป็นวันจุดเทียนชัย และวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 อันเป็นวันประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันฉัตรมงคล

สำหรับขั้นตอนของพิธีที่สำคัญต่างๆ แบ่งออกเป็น 5 ลำดับ ดังนี้

1. ขั้นเตรียมพิธี
2. พิธีเบื้องต้น
3. พิธีบรมราโชวาท
4. พิธีเบื้องปลาย และ
5. เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

พระราชพิธีที่ประกอบขึ้นก่อนวันพระฤกษ์บรมราชาภิเษก

1. ขั้นเตรียมพิธี

มีการตักน้ำและตั้งพิธีเสกน้ำสำหรับถวายเป็นน้ำอภิเษก และน้ำสรงมูรธาภิเษก สำหรับน้ำอภิเษกนั้น ต้นตำราให้ใช้น้ำจากสถานที่สำคัญต่างๆ 18 แห่ง และทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ณ พุทธเจดีย์ที่สำคัญตามจังหวัดต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร แล้วส่งเข้ามาเจือปนเป็นน้ำมูรธาภิเษก ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรง และทรงรับน้ำอภิเษกในวันพระราชพิธีราชาอภิเษกต่อไป

พระพุทธเจดีย์ที่สำคัญที่ตั้งพิธีทำน้ำอภิเษก ทั้ง 18 แห่ง คือ

1. จังหวัดสระบุรี ที่ตั้งพระพุทธบาท
2. จังหวัดพิษณุโลก ที่ตั้งวัดพระศรีมหาธาตุ
3. จังหวัดสุโขทัย ที่ตั้งวัดพระมหาธาตุ
4. จังหวัดนครปฐม ที่ตั้งพระปฐมเจดีย์
5. จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ตั้งวัดพระมหาธาตุ
6. จังหวัดลำพูน ที่ตั้งวัดพระธาตุหริภุญชัย
7. จังหวัดนครพนม ที่ตั้งวัดพระธาตุพนม
8. จังหวัดน่าน ที่ตั้งวัดพระธาตุแช่แห้ง
9. จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ตั้งวัดบึงพระลานชัย
10. จังหวัดเพชรบุรี ที่ตั้งวัดมหาธาตุ
11. จังหวัดชัยนาท ที่ตั้งวัดพระบรมธาตุ
12. จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ตั้งวัดโสธร
13. จังหวัดนครราชสีมา ที่ตั้งวัดพระนารายณ์มหาราช
14. จังหวัดอุบลราชธานี ที่ตั้งวัดศรีทอง
15. จังหวัดจันทบุรี ที่ตั้งวัดพลับ
16. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ตั้งวัดมหาธาตุ อำเภอไชยา
17. จังหวัดปัตตานี ที่ตั้งวัดตานีณรสโมสร
18. จังหวัดภูเก็ต ที่ตั้งวัดทอง

น้ำสำหรับมูรธาภิเษกเป็นน้ำที่เจือด้วยน้ำจากปัญจมหานทีในอินเดีย คือ แม่น้ำคงคา ยมนา อิรวดี สรภู มหิ และจากปัญจสุทธคงคา ในแม่น้ำสำคัญทั้ง 5 ของไทย คือ

แม่น้ำเจ้าพระยา ตักที่ตำบลบางแก้ว จังหวัดอ่างทอง
แม่น้ำเพชรบุรี ตักที่ตำบลท่าชัย จังหวัดเพชรบุรี
แม่น้ำราชบุรี ตักที่ตำบลดาวดึงส์ จังหวัดสมุทรสงคราม
แม่น้ำป่าสัก ตักที่ตำบลท่าราบ จังหวัดสระบุรี
แม่น้ำบางปะกง ตักที่ตำบลบึงพระอาจารย์ จังหวัดนครนายก
และน้ำ 4 สระ คือสระเกษ สระแก้ว สระคงคา สระยมนา ในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเคยใช้เป็นน้ำสรงมาแต่โบราณ

นอกจากนี้ยังมีพิธีจารึกพระสุพรรณบัฎดวงพระบรมราชสมภพ (ดวงเกิด) และแกะพระราชลัญจกร (ดวงตราประจำรัชกาล) โดยได้มีการประกอบพิธีจารึกพระสุพรรณบัฎในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2493 ในพระอุโบสถวัดพระศรีศาสดาราม

2. พิธีในเบื้องต้น

มีการตั้งน้ำวงด้าย จุดเทียนชัย และเจริญพระพุทธมนต์ในการพระบรมราชาภิเษก

3. พิธีบรมราชาภิเษก

เริ่มด้วยการสรงพระมุรธาภิเษกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรพระราชอาสนราชบัณฑิต และพราหมณ์นั่งประจำ 8 ทิศ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ถวายดินแดนแต่ละทิศให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคุ้มครอง (ในรัชกาลนี้ได้เปลี่ยนจากราชบัณฑิตเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน)วันฉัตรมงคล

ในวันที่ 5 พฤษภาคม อันเป็นวันประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรงมูรธาภิเษก แล้วทรงเครื่องต้นเสด็จออกประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศภายใต้สตปฎลเศวตฉัตร (ฉัตร 7 ชั้น)

สมาชิกรัฐสภาถวายน้ำอภิเษก และพราหมณ์ทำพิธีพวายน้ำเทพมนต์เวียนไปครบ 8 ทิศ เจ้าพระยาศรีธรรมธิเบศ (จิตต์ ณ สงขลา) ประธานวุฒิสมาชิกสภา ถวายพระพรเป็นภาษามคธ และนายเพียร ราชธรรมนิเทศ ประธานสภาผู้แทนราษฎรถวายพระพรเป็นภาษาไทย พระราชครูวามเทพมุนี ถวายนพปฎลมหาเศวตฉัตร (ฉัตร 9 ชั้น) แล้วเสด็จพระราชดำเนินสู่พระที่นั่งภัทรบิฐ พราหมณ์ร่ายเวทเปิดศิวาลัยไกลาลทูลเกล้าฯ ถวายพระสุพรรณบัฎ เครื่องราชกกุธภัณฑ์
เครื่องราชูปโภค และพระแสงอัษฎาวุธ ด้วยภาษามคธ

สำหรับพระสุพรรณบัฎ ได้จารึกพระปรมาภิไธยว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร”

เมื่อทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ต่างๆ แล้ว พระราชครูวามเทพมุนี ถวายพระพรชัยมงคลด้วยภาษามคธ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการตอบ พระราชอารักษาแต่ปวงชนชาวไทย ด้วยภาษาไทยว่า

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

เมื่อพระราชครูวามเทพมุนีรับพระราชโองการด้วยภาษามคธและภาษาไทยแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรางหลั่งน้ำทักษิโณทก ตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจปกครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรมจริยา
จาก นั้นทรงเปลื้องพระมหาพิชัยมงกุฎ พระธำมรงค์รัตนวราวุธ และพระธำมรงค์วิเชียรจินดาจมื่นสิริวังรัตน (เฉลิม คชาชีวะ) เลขาธิการพระราชวัง ทูลเกล้าฯ ถวายดอกพิกุลทอง พิกุลเงิน ทรงโปรยพระราชทานแก่พราหมณ์ แล้วเสด็จฯ ออกจากพระที่นั่งไพศาลทักษิณ สู่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 80 รูป พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา สมเด็จพระสังฆราชถวายอดิเรกเป็นปฐม สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ถวายพระพรลา แล้วเสด็จขึ้น สมเด็จพระสังฆราชดับเทียนชัย

4. พิธีเบื้องปลาย เสด็จออกมหาสมาคม

เวลาบ่ายของวันที่ 5 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จออกมหาสมาคมที่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย ให้คณะรัฐมนตรี คณะฑูต สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทน และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อกราบทูลถวายพระพรชัยมงคล โดยมี จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี กลาบทูลในนามคณะรัฐมนตรีและข้าราชการทั่วพระราชอาณาจักร และพระยาศรีธรรมาธิเบศ ประธานรัฐสภา กราบทูลในนามประชาชนชาวไทย แล้วทรงมีพระบรมราชโองการตรัสตอบขอบใจทั่วกัน แล้วเสด็จขึ้น

นอกจากนี้ยังมีพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระราชินี ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกในพระบวรพุทธศาสนา ถวายพระบังคมพระบรมศพ พระบรมอัฐิ พระอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระอัครมเหสีในรัชกาลก่อนๆ และเสด็จเฉลิมพระราชมณเฑียร

5. เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยกระบวนพยุหยาตราสถลมารค จัดเป็นราชประเพณีที่สำคัญพิธีหนึ่ง เมื่อเสด็จพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งนี้เพื่อให้พสกนิกรได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ใหม่

วันฉัตรมงคล

การจัดพระราชพิธีเฉลิมฉลองวันฉัตรมงคลในอดีต

แต่เดิมเป็นงานพิธีของเจ้าพนักงานในพระราชฐานที่มีหน้าที่รักษาเครื่อง ราชูปโภคและพระทวารประตูวัง ได้จัดการสมโภชสังเวยเครื่องราชูปโภคที่ตนรักษาทุกปีในเดือนหก ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่า ในอารยประเทศย่อมนับถือว่า วันคล้ายวันบรมราชาภิเษกเป็นวันมงคลสมัยควรเฉลิมฉลอง จึงทรงริเริ่ม วันฉัตรมงคล ขึ้นแต่เนื่องจากเป็นธรรมเนียมใหม่ อธิบายให้ใครฟังก็ไม่ค่อยเข้าใจ เผอิญวันบรมราชาภิเษกไปตรงกับวันสมโภชเครื่องราชูปโภคที่มีมาแต่เดิม จึงทรงอธิบายว่า ฉัตรมงคล เป็นวันสมโภชเครื่องราชูปโภค ทำให้ไม่มีใครติดใจสงสัยอะไร ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว ได้มีการเฉลิมฉลองโดยนิมนต์พระสงฆ์มาสวดเจริญพุทธมนต์ในวันขึ้น 13 ค่ำเดือน 6 รุ่งขึ้นมีการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ด้วยเหตุนี้จึงถือว่า การเฉลิมฉลองพระราชพิธีฉัตรมงคลเริ่มมีในรัชกาลของเป็นครั้งแรก

ในสมัยรัชกาลที่ 5 วันบรมราชาภิเษกตรงกับเดือน 12 จะโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานฉัตรมงคลในเดือน 12 ก็ไม่มีผู้ใหญ่ท่านใดยินยอม จึงทรงแก้ไขด้วยการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยตราจุลจอมเกล้าสำหรับตระกูลขึ้น ให้มีการพระราชทานตรานี้ตรงกับวันคล้ายบรมราชาภิเษก ท่านผู้หลักผู้ใหญ่จึงยินยอม ให้เลื่อนงาน วันฉัตรมงคล มาตรงกับวันบรมราชาภิเษก แต่ยังให้รักษาประเพณีสมโภชเครื่องราชูปโภคอยู่อย่างเดิม รูปงานวันฉัตรมงคลจึงเป็นดังนี้จนถึงปัจจุบัน

วันฉัตรมงคล

การจัดงานวันฉัตรมงคลในปัจจุบัน

ขั้นตอนการจัดงาน วันฉัตรมงคล ในปัจจุบัน มักกำหนดให้เป็น 3 วัน คือวันที่ 3 พฤษภาคม มีงานบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน คือ พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่พระบรมราชบุพการี ซึ่งเป็นพิธีสงฆ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ซึ่งในวันนี้ได้เพิ่มพระราชพิธีตรึงหมุดธงชัยเฉลิมพลที่จะพระราชทานแก่หน่วย ทหารบางหน่วยเข้าไว้ด้วย

ในวันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันเริ่มพระราช พิธีฉัตรมงคล เจ้าพนักงานจะได้อัญเชิญเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขึ้นประดิษฐานบนแท่นใต้พระมหาปฎลเศวตฉัตร พระครูหัวหน้าพราหมณ์อ่านประกาศ พระราชพิธีฉัตรมงคล แล้วทรงสดับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

ในวันที่ 5 ซึ่งเป็น วันฉัตรมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ทรงบูชาเครื่องกกุธภัณฑ์ พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภช พระมหาเศวตฉัตรและราชกกุธภัณฑ์ ตอนเย็นพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าแก่ผู้มีความดีความชอบ แล้วเสด็จ นมัสการพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร และถวายบังคม พระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ที่ปราสาทพระเทพบิดร เป็นเสร็จพระราชพิธีใน วันฉัตรมงคล สำนักพระราชวังได้เปิดปราสาทหลายแห่งให้ประชาชนได้เข้าชมและถวายบังคม

ในงานพระราชพิธีฉันมงคล เป็นเครื่องหมายยืนยันว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติมาครบรอบขวบปีด้วยดีอีกวาระหนึ่ง และตลอดเวลาที่ผ่านมา พระองค์ได้ประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและปวงชนชาว ไทยนับอเนกอนันต์ด้วยสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ประชาชนชาวไทยจึงได้จัดให้มีการเฉลิมฉลองเนื่องในวันฉัตรมงคลเป็นประจำทุกปี และเนื่องในมหามงคลสมัยในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิง ถวัลย์ราชสมบัติครบรอบ 50 ปีในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2539 ทางราชการจัดงานพระราชพิธีกาญจนาภิเษก เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระอันเป็นมงคลยิ่ง

เครื่องเบญจกกุธภัณฑ์


เครื่องเบญจกกุธภัณฑ์


วารวิชนี


พระแสงขรรค์ชัยศรี


ธารพระกร


พระมหาพิชัยมงกุฏ

กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันฉัตรมงคล
1. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี
2. ร่วมทำบุญตักบาตร ประกอบพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศล
3. น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยพร้อมเพรียงกัน กล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี ถวายชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมหามิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลยิ่งยืนนาน


ขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.zabzaa.com/event/coronation.htm
http://www.treasury.go.th/pop_up/5May/5MAy_02.html

Tags: , , ,

แสดงความคิดเห็น

แจ้งสมาชิกสมาชิกเว็บไซต์

เนื่องด้วยตอนนี้เกิดปัญหาจากสมาชิกบางท่านที่แสดงความคิดเห็นอันไม่พึงประสงค์ ทั้งมีการแสดงความเห็นที่หยาบคาย และบางความเห็นมีการหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ซึ่งทางเว็บไซต์ MThai ไม่สามารถยอมให้เกิดขึ้นได้ ดังนั้น MThai จึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนระบบการเปิดแสดงความคิดเห็น โดยทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เพื่อเป็นการยืนยันตนของผู้โพส หากเป็นสมาชิกแล้ว login ที่นี่ หากยังไม่เป็นสมาชิกสมัครได้ ที่นี่

  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  เรารักในหลวง

  โดย : ช่างกลปทุมวัน73 ( #7448 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 10:52 am IP :203.107.158.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญ

  โดย : เกด ( #7449 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 10:54 am IP :111.84.230.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ทรงพระเจริญ

  โดย : อัศวินแห่งสยาม ( #7450 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 11:19 am IP :125.25.0.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ทรงพระเจริญ

  โดย : justone ( #7451 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 11:26 am IP :58.9.191.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ทรงพระเจริญ

  โดย : oat ( #7452 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 11:53 am IP :203.148.200.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ทรงพระเจริญ

  โดย : Anonymous ( #7453 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 12:27 pm IP :125.25.11.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ทรงพระเจริญ

  โดย : ju ( #7454 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 12:40 pm IP :58.8.130.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  โดย : ก.กบ ( #7455 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 12:40 pm IP :58.10.158.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ทรงพระเจริญ

  โดย : jo ( #7456 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 12:44 pm IP :183.89.117.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

  โดย : คนไทย ( #7457 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 12:54 pm IP :117.47.24.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  โดย : ds ( #7458 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 12:56 pm IP :125.25.138.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  โดย : ครูเก่ง ( #7459 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 1:07 pm IP :61.19.231.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
  มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  โดย : กระต่ายแก้ว ( #7460 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 1:32 pm IP :202.139.223.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ทรงพระเจริญ

  โดย : เดียร์ ( #7461 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 1:37 pm IP :114.128.38.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  โดย : ลูกแผ่นดิน ( #7462 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 1:42 pm IP :10.1.0.xxx, 192.168.0.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  โดย : iron_13 ( #7464 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 2:26 pm IP :202.183.186.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  โดย : นายนัฐพงษ์ เชาว์วิรกิจ ( #7465 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 2:34 pm IP :183.89.172.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ข้าพเจ้าจะนำคำที่พ่อสอนไปใช้กับแผ่นดินทอง
  เพื่อพัฒนาแผ่นดินทองประเทศชาติสืบไป
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยต่อไป

  โดย : บัณฑิตติดดิน(รักแผ่นดิน) ( #7466 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 2:39 pm IP :192.168.32.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  โดย : บราว ( #7467 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 2:59 pm IP :58.8.106.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  รักในหลวงครับ

  โดย : สาวกสเปอร์ ( #7468 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 3:11 pm IP :58.8.142.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัว พันธ์เขียว และครอบครัวรัดคะพันธ์

  โดย : จงรักตลอดไป ( #7469 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 3:14 pm IP :203.148.162.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ทรงพระเจริญ

  โดย : kkkk ( #7470 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 3:19 pm IP :125.27.166.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
  มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  โดย : นางฟ้าน้อย ( #7471 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 3:22 pm IP :117.47.135.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

  โดย : tanapak ( #7472 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 3:29 pm IP :110.164.250.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  โดย : ครับ ( #7473 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 3:29 pm IP :124.120.170.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  โดย : รักประเทศไทย ( #7474 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 3:56 pm IP :110.49.5.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  โดย : oooo ( #7475 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 4:03 pm IP :124.120.117.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

  โดย : woraphoj ( #7476 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 4:04 pm IP :192.168.1.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  โดย : เรารักในหลวง ( #7477 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 4:11 pm IP :61.7.178.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ทรงพระเจริญยิ่งยื่นนานครับ

  โดย : นันท์ ( #7478 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 4:50 pm IP :161.200.98.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  โดย : รักพ่อ ( #7479 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 5:21 pm IP :117.47.13.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
  เรารักพ่อหลวง

  โดย : เอมิ ( #7480 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 6:06 pm IP :110.174.4.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  long live the king

  โดย : thailandy ( #7481 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 6:36 pm IP :62.150.209.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ข้าพเจ้าขอสัษญาว่า จะจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จะจงรักภักดีต่อจักรีวงศ์ จนวายชีวา

  โดย : นายดลฤทธิ์ แลวฤทธิ์ และครอบครัว ( #7482 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 7:10 pm IP :110.169.8.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ทรงพระเจริญ

  โดย : joe ( #7483 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 7:22 pm IP :220.244.36.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ผมรักในหลวง

  โดย : JuNo ( #7484 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 7:22 pm IP :110.164.233.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เรารักในหลวง

  โดย : ton ( #7485 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 8:06 pm IP :58.8.123.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนยาวเป็นมิ่งขวัญชาวไทยและแผ่นดินไทยตลอดกาลนานเทอม

  โดย : รักชาติรักพ่อหลวงไทย ( #7486 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 8:37 pm IP :124.157.235.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  โดย : เด็กดี ( #7487 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 9:26 pm IP :222.123.224.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ทรงพระเจริญ

  โดย : .. ( #7488 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 9:32 pm IP :180.180.96.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปคับ

  โดย : คนดีศรีสังคม ( #7489 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 9:52 pm IP :118.172.90.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  โดย : คนไทยรักสงบ ( #7490 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 10:08 pm IP :180.183.20.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดชั่วกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯ

  โดย : คนไทยที่รักชาติและรักในหลวงฯ ( #7491 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 10:12 pm IP :117.47.2.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และมีสุขภาพพลามัยที่แข็งแรง ขอให้องค์พระสยามเทวาทิราช ปกป้องประเทศไทยและพระมหากษัตริย์ ให้รอดพ้นจากเนื้อมือคนชั่วโดยเร็วพลัน สา….ธุ

  โดย : เรารักในหลวง ( #7492 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 10:18 pm IP :118.173.90.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ช้าพุทธเจ้าขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

  โดย : หัวใจพอเพียง ( #7493 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 10:21 pm IP :183.89.199.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  มันผู้ใดคิดคต ทรยศ ต่ององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระบรมวงศานุวงศ์ ขอให้มีความวิบัติ บรรลัย ครอบครัว วายวอดชิบหาย ตายตามกันไป สาธุ

  โดย : เอกสิทธิ์ ( #7494 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 10:54 pm IP :10.5.50.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ทรงพระเจริญ

  โดย : อานนท์ เทือกศิริ ( #7495 ) , เขียนเมื่อ 04 May 2010 เวลา 11:16 pm IP :114.128.41.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  โดย : corn ( #7496 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 2:07 am IP :58.9.98.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  โดย : มด ( #7497 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 2:21 am IP :58.9.114.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ทรงพระเจริญ

  โดย : โอ๋THE RICH BAND ( #7498 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 6:55 am IP :218.212.171.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  โดย : AtomiC ( #7499 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 7:09 am IP :183.89.113.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  โดย : มหา ( #7500 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 9:25 am IP :118.174.90.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  โดย : Donny ( #7501 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 10:04 am IP :222.123.31.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพเจ้าขอเกิดเป็นข้อรองพระบาทพระองค์ทุกชาติไป

  โดย : bentocombat ( #7502 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 10:20 am IP :192.168.0.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

  โดย : ben ( #7503 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 10:37 am IP :118.100.41.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

  โดย : Jit ( #7504 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 10:41 am IP :180.180.153.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  โดย : รักในหลวง ( #7505 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 10:45 am IP :113.53.106.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  โดย : lammy ( #7506 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 11:07 am IP :125.27.165.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

  โดย : รักในหลวง ( #7507 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 11:10 am IP :117.47.229.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

  โดย : tanawan ( #7508 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 11:11 am IP :61.7.181.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ทรงพระเจริญ

  โดย : kong ( #7509 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 11:11 am IP :124.122.93.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  โดย : Sorayuth ( #7510 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 11:15 am IP :58.9.45.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  long live the king

  โดย : sukit ( #7511 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 11:28 am IP :123.208.216.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  วันนี้เวลา 12:12 น. จะครบ 60 ปีของพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ..วันนี้ไม่ใช่แค่วันฉัตรมงคล แต่เป็นวันที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีพอดีอีกด้วย..

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  โดย : สุลต่านก็องโต้ ( #7512 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 11:34 am IP :180.180.119.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ใครที่คิดร้ายต่อพระองค์ จาบจ้วงล่วงละเมิดพระองค์ ขอให้มันมีอันเป็นไปโดยเร็ว

  โดย : รักในหลวง ( #7513 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 11:39 am IP :58.10.225.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ไม่น่ามีวันนี้เกิดขึ้นนะจริงๆ

  โดย : hate u ( #7515 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 12:10 pm IP :117.47.230.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ถึงเวบมาสเตอร์
  ฉัตรมงคลมาอยู่ในกระทู้วาไรตี้เหรอเนี่ย
  ควรนำไปอยู่เหนือพวกข่าวไร้สาระพวกประท้วงงี่เง่าก็ดีนะ

  โดย : kitty ( #7516 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 12:14 pm IP :124.120.74.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  hate u
  เริ่มเลวแล้ว
  คนอื่นเค้ามากันดีๆ ไอ้นี่มาเหวง

  โดย : gu ( #7517 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 12:17 pm IP :118.175.2.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  นี่แหละ พ่อของคนไทย อย่างแท้

  ขอพระองค์ทรงพระเจร็ญ

  ขอเป็นข้ารองพระบาท ทุกชาติไป

  โดย : คนไทย ( #7518 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 12:49 pm IP :117.47.24.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ครอบครัว เทียนกล่ำ

  โดย : ทอม รามอุทัย555 ( #7521 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 1:34 pm IP :114.128.5.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ทรงพระเจริญ

  โดย : TleBoo ( #7522 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 1:34 pm IP :125.27.232.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

  โดย : yo8080 ( #7523 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 1:50 pm IP :58.9.165.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

  ครอบครัว เเสนเกิด

  โดย : ผมรักในหลวง ( #7524 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 2:08 pm IP :117.47.140.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  โดย : วันวิวัฒน์ ( #7525 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 2:09 pm IP :10.45.106.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ทรงพระเจริญ

  โดย : kunchaaymax ( #7526 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 2:16 pm IP :183.89.173.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  long live the king

  โดย : joy ( #7527 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 2:27 pm IP :86.179.177.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป

  โดย : kk ( #7528 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 2:31 pm IP :61.90.90.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  โดย : MARK ( #7529 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 2:40 pm IP :117.47.28.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  long live the king

  โดย : Ya ( #7530 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 2:47 pm IP :unknown
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ทรงพระเจริญ

  โดย : BPS_THE ( #7531 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 2:51 pm IP :114.128.120.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ทรงพระเจริญ

  โดย : nn ( #7532 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 2:53 pm IP :119.42.70.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจิญ ยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  โดย : ข้ารองพระบาท ( #7533 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 2:56 pm IP :172.31.6.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ทรงพระเจริญ

  โดย : ^_^ ( #7534 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 3:05 pm IP :113.53.75.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  โดย : น.ส.พัฒน์นรี ชื่นวิรัชสกุลและครอบครัว ( #7535 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 3:09 pm IP :58.8.39.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ข้าพระองค์เชื่อเสมอมาว่าความรู้รักสามัคคี ความดี และคุณธรรมคือสิ่งที่หลอมคนในชาติ หากแต่วันนี้ความมืดบอดด้วยผู้ที่โฉดชั่ว หรอกผู้ที่โง่เขลา เป็นเครื่องมือ
  หากแต่ประเทศไทยยังมีพระองค์เป็นศูนย์รวมดวงใจ ซึ่งไม่ว่าจะเกิดสิ่งใด ประเทศชาติก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยพระบารมี
  ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  โดย : ข้ารองพระบาท ( #7536 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 3:20 pm IP :118.172.57.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  โดย : wownut555 ( #7537 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 3:48 pm IP :125.26.7.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

  โดย : กลมขุนทด ( #7538 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 3:56 pm IP :114.128.165.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของพวกเราเหล่าพสกนิกรคนไทยไปตลอดกาล
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  โดย : srithana boondech ( #7539 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 4:00 pm IP :58.9.71.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

  (ขออภัยใครช่วยส่ง hate u ออกไปจากประเทศไทยที เลวจริงๆ)

  โดย : สายเลือดไทย ( #7540 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 4:03 pm IP :180.180.203.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มากล้นด้วยบุญและบารมีทรงเป็นมิ่งเป็นขวัญแก่พสกนิกรชาวไทยไปตลอดกาล
  ด้วยเกล้วด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  โดย : ศรีธนา บุญเดช และ ครอบครัว ( #7541 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 4:08 pm IP :58.9.71.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  รักพ่อของแผ่นดิน…คุณhate u ถ้าเกลียดมากก็ไม่ต้องมาอยู่ใต้ร่มพระบารมี อย่ามาทำให้ชาติไทยต้องมามัวหมองเพราะคนอย่างพวกคุณ…..

  โดย : anita ( #7542 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 4:45 pm IP :220.101.138.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  (ขออภัย) ใครที่คิดร้ายกับพระองค์แล้วมาอาศัยพระบารมีพระองค์ท่านทำไม ออกไปอยู่นอกประเทศไป

  โดย : ศิริพร และครอบครัว ( #7543 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 4:47 pm IP :125.26.34.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่คู่บ้านคู่เมืองตลอดไป

  โดย : วิทยาและครอบครัวขุมทรัพย์ ( #7544 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 5:24 pm IP :124.121.227.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ทรงพระเจริญ

  โดย : za666 ( #7545 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 6:01 pm IP :124.121.63.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนาน
  มีพระพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาให้ร่มเย็นตลอดไปด้วยเถิด
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  โดย : ครอบครัวนฤดมพงศ์และครอบครัววิจิตราการลิขิต ( #7546 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 6:01 pm IP :58.10.24.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ตั้งแต่เกิดมาได้เป็นข้าราชการ เป็นคนขอ
  แผ่นดินนี้ ข้าพเจ้าจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตอลอดไปและจะสร้างคุณงามความดีด้วยการประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจิต ไม่ออกมาก่อกวนไม่มาโวยวายหรือประท้วง นอกจากจะทำความดีให้จารึกลงไปบนป่นดินเท่านั้น เมื่อวานได้ไปบริจาคเลือดและวันนี้ได้ไปทำบุญขอพรพระให้พระองค์ทรงพระเจริญ และพระเทศรอดจากพวกที่จิตใจชั่วร้าย โดยเฉพาะ อย่าให้เอ่ยนามเลยมันพิมพ์ไม่ไหว

  โดย : za666 ( #7547 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 6:04 pm IP :124.121.63.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

  โดย : ฉัตรชัย และครอบครัว ( #7548 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 6:16 pm IP :192.168.50.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  Long Live The King

  โดย : ข้าแผ่นดิน ( #7549 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 6:20 pm IP :192.168.13.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  Long live the King. love The king love Thailand ,,,ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  from thai in german

  โดย : chutikan sakarunnithi ( #7553 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 7:36 pm IP :87.149.122.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัว จะจงรักภักดีและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้วด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  โดย : ครอบครัวนากรักษา ( #7555 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 8:01 pm IP :183.89.103.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  สิ่งที่โชคดีที่สุดในชีวิตคือ ได้เกิดมาเป็นคนไทย และสิ่งที่เป็นบุญที่สุดในชีวิตคือ เกิดมาในแผ่นดินที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระเมตตาอย่างที่สุด และทรงเป็นนักคิด นักพัฒนา และเป็นปราชญ์ในทุกๆด้าน นับเป็นบุญของคนไทยอย่างหาที่เปียบมิได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  โดย : คนไทยคนหนึ่ง ( #7556 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 8:07 pm IP :124.121.55.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯ

  โดย : Love The King ( #7557 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 8:09 pm IP :115.67.120.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  โดย : stm ( #7558 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 8:13 pm IP :183.89.193.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  โดย : wanajuk ( #7559 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 8:22 pm IP :124.157.200.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  โดย : ฟ้าใส ( #7560 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 8:40 pm IP :124.121.19.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  โดย : ฝน ( #7561 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 8:47 pm IP :75.80.44.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  โดย : จักรพงษ์ ( #7562 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 8:49 pm IP :75.80.44.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  โดย : ณิชกานต์ ( #7563 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 8:50 pm IP :180.180.118.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพระองค์ท่าน

  โดย : วงใน ( #7564 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 8:52 pm IP :124.157.181.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญของพระสกนิกรชาวสยามตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  โดย : พีระยุทธ เหล่ากาแฝง และครอบครัว ( #7565 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 8:59 pm IP :192.168.2.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  long live the king
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  โดย : lingkung ( #7566 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 9:07 pm IP :124.120.21.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  Long live the King..

  thai person in sweden…

  โดย : Pattrapron ( #7567 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 9:18 pm IP :81.229.131.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ทรงพระเจริญ

  โดย : joey555 ( #7568 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 9:43 pm IP :58.8.138.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ทรงพระเจริญ

  โดย : suriya ( #7569 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 9:47 pm IP :217.165.144.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ทรงพระเจริญยิ้งยืนนานตลอดไป

  โดย : aed ( #7570 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 9:55 pm IP :183.88.34.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ทรงพระเจริญ

  โดย : ฮอล ( #7571 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 9:58 pm IP :112.142.63.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยื่นนาน

  โดย : กุ๊กไก่ ( #7572 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 10:20 pm IP :58.11.40.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  โดย : รักชาติไทย ( #7574 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 11:11 pm IP :10.0.0.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  โดย : โยษิตาและครอบครัว ( #7575 ) , เขียนเมื่อ 05 May 2010 เวลา 11:44 pm IP :79.211.229.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญ

  โดย : kurt cobain ( #7577 ) , เขียนเมื่อ 06 May 2010 เวลา 12:37 am IP :58.9.17.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  บารมีล้นเกล้าล้นกระหม่อม แด่องค์เทพที่สถิตให้เห็นบนโลกา ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

  โดย : rut ( #7578 ) , เขียนเมื่อ 06 May 2010 เวลา 12:56 am IP :112.142.145.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญ

  โดย : wut ( #7579 ) , เขียนเมื่อ 06 May 2010 เวลา 1:01 am IP :183.89.218.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  โดย : joss ( #7580 ) , เขียนเมื่อ 06 May 2010 เวลา 1:03 am IP :69.171.161.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  โดย : ครอบครัง เทียรฆราตร ( #7582 ) , เขียนเมื่อ 06 May 2010 เวลา 3:59 am IP :183.88.118.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  และน้อยใจที่ข่าววันสำคัญแบบนี้กับนำมาใว้ช่องวาไรตี้

  โดย : Anonymous ( #7584 ) , เขียนเมื่อ 06 May 2010 เวลา 7:49 am IP :114.128.31.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอทรงพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  โดย : ทักษ์ดนัย ( #7585 ) , เขียนเมื่อ 06 May 2010 เวลา 8:20 am IP :114.128.29.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ทรงพระเจริญ

  ทรงพระเจริญ

  ทรงพระเจริญ

  โดย : แก้วทิพย์ ( #7586 ) , เขียนเมื่อ 06 May 2010 เวลา 8:22 am IP :161.200.143.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ประชาชนชาวไทยดีใจมาก ที่เห็นพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแร็ง และ พระภักดูสดใส ขออำนาจสิ้งศักด์สิทธ์ และพระสยามเทวาธิราช ปกป้องคุ้มครองในหลวงและราชวงศ์ทุกพระองค์ให้เกษมสำราญ ด้วยเถิด ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  โดย : ก้อนดิน ( #7587 ) , เขียนเมื่อ 06 May 2010 เวลา 8:34 am IP :168.120.112.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ทรงพระเจริญ

  โดย : mm ( #7588 ) , เขียนเมื่อ 06 May 2010 เวลา 8:54 am IP :120.32.250.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์..ทรงเกษมสำราญพระราชหฤทัย..มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์-ร่มไทรแก่ปวงพสกนิกรชาวไทยตราบนานนิรันด์..ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ.

  โดย : ข้าพระพุทธเจ้า..ครอบครัวรังศรัณย์ ( #7589 ) , เขียนเมื่อ 06 May 2010 เวลา 9:11 am IP :124.121.115.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอให้ทรงพระเจริญ

  โดย : วัชรินทร์ ( #7590 ) , เขียนเมื่อ 06 May 2010 เวลา 9:15 am IP :117.47.244.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  พลานามัย แข็งแรง

  โดย : วัชรินทร์ ( #7591 ) , เขียนเมื่อ 06 May 2010 เวลา 9:16 am IP :117.47.244.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  โดย : จีรนันท์ กิตติเมธาวงศ์ (รักในหลวง) ( #7592 ) , เขียนเมื่อ 06 May 2010 เวลา 9:17 am IP :119.42.103.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนายปกคลุมชาวไทยตลอดไปค่ะ

  โดย : อัญ ( #7593 ) , เขียนเมื่อ 06 May 2010 เวลา 9:19 am IP :61.19.227.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอให้ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

  โดย : พงศ์สันต์ ( #7594 ) , เขียนเมื่อ 06 May 2010 เวลา 9:31 am IP :113.53.59.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญแก่ประชาชนไปตลอดกาล เทอญ

  โดย : พรภัส ( #7595 ) , เขียนเมื่อ 06 May 2010 เวลา 9:43 am IP :124.120.64.xxx
  Re:วันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคล ร่วมรำลึกวันฉัตรมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยื่นนาน

  โดย : เอกนที ( #7596 ) , เขียนเมื่อ 06 May 2010 เวลา 9:48 am IP :222.123.139.xxx
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE