13 ตุลาคม วันตำรวจแห่งชาติของไทย

Home / วันสำคัญ / 13 ตุลาคม วันตำรวจแห่งชาติของไทย

วันตำรวจไทย 13 ตุลาคมของทุกปี

เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี จะเป็นวันตำรวจของไทย เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2458 เป็นวันประกาศรวม “กรมพลตระเวน” กับ “กรมตำรวจภูธร” เป็นกรมเดียวกัน และใช้ชื่อเรียกว่า “กรมตำรวจ” (ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนมาเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) หลังจากวันนั้น จึงได้ถือเอาวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็น วันตำรวจ ซึ่งการจัดพิธีในวันตำรวจอย่างเป็นการ เกิดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2492 ในสมัย พล.ต.อ. หลวงชาติตระการโกศล เป็นอธิบดีกรมตำรวจ

เหตุการณ์สำคัญๆ ที่เกิดขึ้นกับ ตำรวจไทย

ต่อมาเมื่อวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2495 ได้มีพิธีสวนสนามของเหล่าข้าราชการตำรวจต่อหน้าพระพักตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระราชวังดุสิต (พระบรมรูปทรงม้า) ในวันนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน ธงชัยประจำหน่วยตำรวจ ให้แก่หน่วยตำรวจต่างๆ เป็นครั้งแรก รวมทั้งสิ้น 6 ธง (ซึ่งเรียกกล่าวกันว่า “ธงชัยเฉลิมพลประจำหน่วยตำรวจ” ) พร้อมพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ขบวนสวนสนามของตำรวจด้วย

ธงชัยเฉลิมพลวันตำรวจ
ธงชัยเฉลิมพลวันตำรวจ

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2496 ได้มีพิธีสวนสนามของข้าราชการตำรวจและนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนพลตำรวจภูธรภาค 4 ต่อหน้าพระพักตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรามราชินี ณ ลานพระราชวังสวนดุสิต (พระบรมรูปทรงม้า) ซึ่งครั้งนี้ได้พระราชทาน ธงชัยประจำหน่วยตำรวจ แก่โรงเรียนพลตำรวจภูธรภาค 4 (ซึ่งเรียกกล่าวกันว่า “ธงชัยเฉลิมพลประจำหน่วยตำรวจ” ) พร้อมพระบรมราชโววาท

ในปี พ.ศ.2551 ได้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันตำรวจเฉพาะนักเรียนนายร้อยตำรวจและคณะนายตำรวจปกครองของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ณ ลานฝึกศรียานนท์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ต่อมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้อนุมัติหลักการให้มีการจัดพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันตำรวจ ณ ลานฝึกศรียานนท์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยการสนธิกำลังนักเรียนนายร้อยตำรวจร่วมกับข้าราชการตำรวจจากกองบัญชาการต่างๆในทุกๆปี ทั้งนี้โดยเชิญธงชัยประจำหน่วยตำรวจเข้าร่วมในพิธีจำนวน 6 ธง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันกองบัญชาการต่างๆในทุกๆปี ทั้งนี้โดยเชิญธงชัยประจำหน่วยตำรวจเข้าร่วมในพิธีจำนวน 6 ธง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน