พยากรณ์อากาศวันนี้ ล่าสุด

พยากรณ์อากาศวันนี้

 

รายงานสภาพอากาศ พยากรณ์อากาศในประเทศ พยากรณ์ความแรงลม ฝน พระอาทิตย์ขึ้นและ ตก พยากรณ์อากาศวันนี้ ที่ควรรู้ไว้ เพื่อวางแผนในการเดินทางและ ประกอบอาชีพต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

พยากรณ์อากาศวันนี้

 

การพยากรณ์อากาศแบ่งได้ตามระยะเวลาของการคาดหมาย ดังนี้
1. พยากรณ์อากาศระยะปัจจุบัน (Nowcast) พยากรณ์ในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง
2. พยากรณ์อากาศระยะสั้นมาก (Very short-range Forecast) พยากรณ์ระหว่าง 3-12 ชั่วโมง
3. พยากรณ์อากาศระยะสั้น (Short-range Forecast) พยากรณ์ระหว่าง 12-72 ชั่วโมง
4. พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง (Medium-range Forecast) พยากรณ์ระหว่าง 3-10 วัน
5. พยากรณ์อากาศระยะนาน (Long-range Forecast) พยากรณ์ตั้งแต่ 10 วันขึ้นไป

 

การแบ่งกำลังของพายุตามความเร็วของลมใกล้ศูนย์กลาง
1. พายุดีเปรสชั่น (Tropical Depression) มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางน้อยกว่า 34 นอต หรือ 63 กม/ชม.
2. พายุโซนร้อน (Tropical Storm) เป็นพายุที่มีกำลังปานกลาง มีความเร็วลมสูงสุด ใกล้ศูนย์กลาง ระหว่าง 34-64 นอต หรือ 63-117 กม/ชม.
3. พายุใต้ฝุ่น (Tyhoon) เป็นพายุที่มีกำลังแรงที่สุด มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง ตั้งแต่ 65 นอต หรือ 118 กม/ชม. ขึ้นไป

 

เกณฑ์ที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศ
 
เกณฑ์อากาศร้อน

กำหนดจากอุณหภูมิสูงสุดประจำวันและใช้เฉพาะในฤดูร้อน

1) อากาศร้อน (hot) อุณหภูมิตั้งแต่  35.0 –  39.9  องศาเซลเซียส
2) อากาศร้อนจัด (very hot)  อุณหภูมิตั้งแต่  40.0  องศาเซลเซียสขึ้นไป

เกณฑ์อากาศหนาว

กำหนดจากอุณหภูมิต่ำสุดประจำวันและใช้เฉพาะในฤดูหนาว

1) อากาศเย็น (cool)  อุณหภูมิตั้งแต่  16.0 – 22.9  องศาเซลเซียส
2) อากาศหนาว (cold)  อุณหภูมิตั้งแต่  8.0 – 15.9  องศาเซลเซียส
3) อากาศหนาวจัด (very  cold)  อุณหภูมิตั้งแต่  7.9  องศาเซลเซียสลงไป

เกณฑ์การกระจายของฝน

1) ฝนบางพื้นที่ (isolated)  หมายถึง มีฝนตกน้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่
2) ฝนกระจายเป็นแห่งๆ (widely scattered)  หมายถึง  มีฝนตกตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป  แต่ไม่เกินร้อยละ 40 ของพื้นที่
3) ฝนกระจาย (scattered) หมายถึง  มีฝนตกตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ  60 ของพื้นที่
4) ฝนเกือบทั่วไป (almost  widespread)  หมายถึง  มีฝนตกตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป  แต่ไม่เกินร้อยละ 80 ของพื้นที่
5) ฝนทั่วไป (widespread)  หมายถึง  มีฝนตกตั้งแต่ร้อยละ 80 ของพื้นที่ขึ้นไป

เกณฑ์ปริมาณฝน

1) ฝนเล็กน้อย (light rain) ฝนตกมีปริมาณตั้งแต่ 0.1 – 10.0  มิลลิเมตร
2) ฝนปานกลาง (moderate rain) ฝนตกมีปริมาณตั้งแต่ 10.1 – 35 มิลลิเมตร
3) ฝนหนัก (heavy rain) ฝนตกมีปริมาณตั้งแต่ 35.1 – 90.0 มิลลิเมตร
4) ฝนหนักมาก (very heavy rain) ฝนตกมีปริมาณตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตร ขึ้นไป

เกณฑ์จำนวนเมฆในท้องฟ้า  

โดยแบ่งท้องฟ้าออกเป็น 10 ส่วน

1) ท้องฟ้าแจ่มใส (fine) ท้องฟ้าไม่มีเมฆหรือมีน้อยกว่า  1  ส่วนของท้องฟ้า
2) ท้องฟ้าโปร่ง (fair) ท้องฟ้ามีเมฆตั้งแต่ 1 – 3 ส่วนของท้องฟ้า
3) ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน (partly cloudy sky) ท้องฟ้ามีเมฆเกินกว่า 3 – 5 ส่วนของท้องฟ้า
4) ท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก (cloudy sky) ท้องฟ้ามีเมฆเกินกว่า 5 – 8 ส่วนของท้องฟ้า
5) ท้องฟ้ามีเมฆมาก (very cloudy sky) ท้องฟ้ามีเมฆเกินกว่า 8 – 9 ส่วนของท้องฟ้า
6) ท้องฟ้ามีเมฆเต็มท้องฟ้า (overcast sky) ท้องฟ้ามีเมฆเกินกว่า 9 – 10 ส่วนของท้องฟ้า