Akira Yoshizawa

Home / Google News / Akira Yoshizawa

อากิระ โยชิซาวะ (吉澤 章)


ครบรอบ 101 ปี Akira Yoshizawa บิดาแห่งโอริงา ราชาศิลปะการพับกระดาษ

 

อากิระ โยชิซาวะ

Akira Yoshizawa (อากิระ โยชิซาวะ) ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในศิลปะการพับกระดาษ Origami ราชาศิลปะการพับกระดาษ เกิด วันที่ 14 มีนาคม 2012 และเสียชีวิต เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2005 ด้วยโรคปอดบวม และภาวะแทรกซ้อน Yoshizawa ได้พัฒนาการพับกระดาษในรูปแบบใหม่ๆ มากกว่า 50,000 ชิ้นงาน เพื่อให้เป็นรูปแบบที่แน่นอนและถูกต้อง ต่อมาหลักการพับกระดาษของเขา ได้ถูกจัดทำเป็นสื่อการเรียนการสอนด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเรขาคณิตต่างๆ และ นิตยสาร กระดาษห่อต่างๆ ดังนั้นการรวบรวมผลงานของเขาเพื่อทำเป็นหนังสืออาจใช้เวลามากกว่า 2,000 ปี ถึงจะเสร็จ

 

 

การพับกระดาษโอริงามิ : Akira Yoshizawa

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

โอริงามิ คือ การพับกระดาษของในรูปแบบต่างๆ ของชาวญี่ปุ่น โอริงามิ ดำรงอยู่ท่ามกลางความลึกลับมาอีกยาวนานหลายยุคสมัยของญี่ปุ่น หลังสิ้นสุดยุคซามูไร โอริงามิก็ถูกบุกเบิกโดยนักพับกระดาษยากจนคนหนึ่งคือ อากิระ โยชิซาวะ (Akira Yoshizawa) ซึ่งสันนิษฐานว่า ธรรมเนียมปฏิบัตินี้เริ่มขึ้นในสมัยมุโระมาจิ ราวศตวรรษที่ 14-16 เป็นยุคที่เน้นความสำคัญเรื่องมารยาทและสมบัติผู้ดี ดังนั้นการห่อของขวัญต่างๆ จึงพัฒนาขึ้นโดยใช้กระดาษที่มีลวดลายสวยงาม เรียกว่า โอริคะตะ หรือ โอริงะตะ เป็นรากฐานของ “โอริงามิ

 

origami