Maria Montessori

Maria Montessori

ครบรอบวันเกิด 142 ปี ของ Maria Montessori เป็นบุคคลสำคัญต่อวงการแพทย์อิตาลี หรือถือได้ว่าเป็นแพทย์หญิงคนแรกของประเทศอิตาลี …