มสธ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มสธ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Sukhothai Thammathirat Open University)
ได้ประกาศผลสอบ มสธ ออนไลน์ แล้วพร้อมข้อมูลการเรียนการสอน ทุกระดับชั้น และสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้แล้วที่

 

ข่าวล่าสุด !

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2556
กำหนดการจำหน่ายระเบียบการสมัคร 14 มกราคม – 5 พฤศจิกายน 2556

การรับสมัคร

  • ภาคปลาย
  • เปิดรับสมัคร วันที่ 1 สิงหาคม – 5 พฤศจิกายน 2556

มสธ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แจ้งเปลี่ยนกำหนดการฝึกซ้อมย่อยการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้

1.ซ้อมย่อย ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. พร้อมกันทั้ง 10 ศูนย์ ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2556

2.ซ้อมย่อย ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2556

คลิกดูได้ที่นี่ >> ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2556

คลิกดูได้ที่นี่ >> กำหนดการวันฝึกซ้อมใหญ่และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554

คลิกดูได้ที่นี่ >> กำหนดการฝึกซ้อมย่อยของบัณฑิต/มหาบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2554

 

รายละเอียด

ข้อมูลการรับสมัครสอบ มสธ
http://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/walkinExam/searchpaym.asp

การเตรียมตัวในวันสอบ เทคนิคการสอบและแนสข้อสอบ มสธ.
http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/infoserv/examtype/

ข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบไล่
http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/infoserv/examtype/examtype.htm

สมัครตรวจผลการเรียน มสธ ผ่านอินเทอร์เน็ต
http://www.stou.ac.th/study/bachelor/signon/RegisterF.asp

ตารางสอบ มสธ. ในแต่ละภาคการศึกษา
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/info/pages/courseopen.asp

ตรวจสอบผลการเรียน มสธ. ทั้งหมด
http://www.stou.ac.th/study/bachelor/SignOn/LoginForm_store.asp

ตรวจสอบผลสอบ มสธ. ประจำภาค
http://www.stou.ac.th/study/bachelor/index.htm

 

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556

มกราคม -
1 ม.ค. 56 : เปิดรับสมัครผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 83
14 ม.ค. 56 : จำหน่ายระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2556
15 ม.ค. 56 : แจ้งนักศึกษาที่ครบสามเท่าปีการศึกษา 2555 สมัครภาคต้นให้ต่ออายุสถานภาพในการศึกษาปี 2556

กุมพาพันธ์ -
1 ก.พ. 56 : วันเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ช่วงแรก
2-3 ก.พ. 56 : วันสอบซ่อมประจำภาคการศึกษาที่ 1/2555 , วันสอบผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 81
2 ก.พ. – 21 มี.ค. 56 : จัดส่งเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2555 (สอบไล่)
3 ก.พ. 56 : วันสอบผู้สมัครเข้าทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT
15 ก.พ. 56 : วันสุดท้ายของการรับสมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2556
16 – 18 ก.พ. 56 : จัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2556 และภาคการศึกษาพิเศษ /2555 (ให้นักศึกษาเก่า)

มีนาคม -
1 มี.ค. 56 : วันเปิดรับสมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤา STOU-EPT รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2556
1 มี.ค. – 2 เม.ย. 56 : ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาพิเศษ /2555
14 มี.ค. 56 : วันสุดท้ายของนักศึกษาสมัครภาคต้นต่ออายุสถานภาพในปีการศึกษา 2556
15 มี.ค. 56 : ประกาศผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 1/2555 (ปรนัย)
26 มี.ค. 56 : ประกาศผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 1/2555 (อัตนัย)

เมษายน -
1 เม.ย. 56 : วันเปิดรับสมัครผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 84
1 เม.ย. – 16 พ.ค. 56 : ช่วงเวลาการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2556
20 เม.ย. 56 : วันสุดท้ายของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคต้น ช่วงแรก
27 – 28 เม.ย. 56 : วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/255 , วันสอบผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 82 และวันสอบผู้สมัครความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

พฤษภาคม -
1 พ.ค. 56 : วันเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคต้น ช่วงที่ 2
1 พ.ค. – 20 มิ.ย. 56 : ช่วงเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคต้น ช่วงที่ 2
2 พ.ค. – 16 ก.ค. 56 : ช่วงเวลาการลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2556
14 พ.ค. 56 : ประกาศผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (STOU-EPT)
31 พ.ค. 56 : วันสุดท้ายของการขอย้ายสังกัดสาขาวิชา / เปลี่ยนวิชาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2556

มิถุนายน -
1 มิ.ย. 56 : วันเปิดรับสมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2556
1 มิ.ย. – 7 ก.ค. 56 : ลงทะเบียนสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2/2555 (สำหรับนักศึกษาที่สอบตก)
7 มิ.ย. – 1 ส.ค. 56 : ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2555 (สอบไล่)
7 มิ.ย. 56 : ประกาศผลสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2555 (ปรนัย)
14 มิ.ย. 56 : วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาเก่า) ภาคการศึกษาที่ 1/2556
18 มิ.ย. 56 : ประกาศผลสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2555 (อัตนัย)
20 มิ.ย. 56 : วัดสุดท้ายของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคต้น ช่วงที่ 2

กรกฏาคม -
1 – 8 ก.ค. 56 : จัดส่งใบแจ้งสนามสอบให้นักศึกษาที่สอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2/2555 หรือสอบไล่ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555
1 ก.ค. 56 : วันเปิดรับสมัครผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 85 , วันเปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2556
1 ก.ค. – 1 ส.ค. 56 : จัดส่งเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 (พิเศษ)
7 ก.ค. 56 : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคต้น /2556 สำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัด
14 ก.ค. 56 : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคต้น /2556 สำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขต กทม.
31 ก.ค. 56 : วันสุดท้ายของการถอนชุดวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2556

สิงหาคม -
1 ส.ค. 56 : วันเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
1 ส.ค. – 20 ก.ย. 56 : จัดส่งเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2556 (สอบไล่)
3 ส.ค. – 4 ส.ค. 56 : วันสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2555 และวันสอบผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 83
4 ส.ค. 56 : วันสอบผู้สมัครเข้าทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT
13 ส.ค. 56 : วันสุดท้ายของการต่ออายุสถานภาพนักศึกษาที่สมัครภาคปลายครบ 3 เท่า ในปีการศึกษา 2556

กันยายน -
1 ก.ย. 56 : วันเปิดรับสมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2556
1 ก.ย. – 16 ต.ค. 56 : ช่วงเวลาการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2556
18 ก.ย. – 31 ต.ค. 56 : ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2555 (สอบซ่อม-พิเศษ)
18 ก.ย. 56 : ประกาศผลการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2/2555 และภาคการศึกษาพิเศษ /2555 (ปรนัย)
29 ก.ย. 56 : ประกาศผลการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2/2555 และภาคพิเศษ /2555 (อัตนัย)

ตุลาคม -
1 ต.ค. 56 : วันเปิดรับสมัครผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 86
1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 56 : ช่วงเวลาการลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2556
6 ต.ค. – 16 ต.ค. 56 : แจ้งนักศึกษาให้ลาพักการศึกษาย้อนหลังภาค 1/2556 (สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน)
21 ต.ค. 56 : วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556
26 – 27 ต.ค. 56 : วันสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 และวันสอบผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 84/STOU-EPT

พฤศจิกายน -
5 พ.ย. 56 : วันสุดท้ายของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
12 พ.ย. 56 : ประกาศผลสอบความรู้ภาษาอังกฤา (STOU-EPT)
14 พ.ย. 56 : วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2556
15 พ.ย. 56 : วันสุดท้ายของการขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก ภาคการศึกษาที่ 2/2556 , วันสุดท้ายของการรับสมัครทดสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2556

ธันวาคม -
1 ธ.ค. 56 : ช่วงเวลาการลงทะเบียนสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 1/2556 (สำหรับนักศึกษาที่สอบตก)
6 ธ.ค. – 31 ธ.ค. 56 : ช่วงเวลาการยื่นคำร้องของสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2556 (สอบไล่)
6 ธ.ค. 56 : ประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2556 (ปรนัย)
17 ธ.ค. 56 : ประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2556 (อัตนัย)
30 ธ.ค. 56 : วันสุดท้ายของการเพิ่มชุดวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2556

 

ขอบคุณข้อมูล : มสธ. (http://www.stou.ac.th)

 

Tags: , , ,

แสดงความคิดเห็น

แจ้งสมาชิกสมาชิกเว็บไซต์

เนื่องด้วยตอนนี้เกิดปัญหาจากสมาชิกบางท่านที่แสดงความคิดเห็นอันไม่พึงประสงค์ ทั้งมีการแสดงความเห็นที่หยาบคาย และบางความเห็นมีการหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ซึ่งทางเว็บไซต์ MThai ไม่สามารถยอมให้เกิดขึ้นได้ ดังนั้น MThai จึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนระบบการเปิดแสดงความคิดเห็น โดยทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เพื่อเป็นการยืนยันตนของผู้โพส หากเป็นสมาชิกแล้ว login ที่นี่ หากยังไม่เป็นสมาชิกสมัครได้ ที่นี่