คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดแอดมิชชั่นปี 52

Home / Education / คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดแอดมิชชั่นปี 52

admidsiontrod

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ สูงสุด 8,307.0500 ต่ำสุด 7,513.5500

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 7,938.7000-7,041.4500

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 7,796.0000-6,996.7500

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7,955.0500-6,636.4500

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 7,171.7500-6,453.0500

สาขาวิชากายภาพบำบัด 6,994.7000-6,231.7000

สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 7,211.4500-6,388.7000

คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 6,888.3500-6,053.6500

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 8,284.2500-6,209.5000

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 7,049.3500-6,311.6000

สาขาวิชาเคมี 8,707.4000-6,399.6000

สาขาวิชาฟิสิกส์ 8,326.6500-5,986.8500

สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม 8,270.1000-6,416.1500

สาขาวิชาธรณีวิทยา 7,726.9000-6,273.9000

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6,552.7500-5,986.3500

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 6,403.1000-5,900.6500

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 7,154.2500-5,998.7500

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ 6,412.1500-5,879.3500

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร 7,121.2500-6,487.8500

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 8,770.8000-6,765.3000

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 8,480.7000-7,349.0000

สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี 7,004.5000-6,467.2000

สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ 6,886.2000-6,452.7000

สาขาวิชาวิศว กรรมโลหการและวัสดุ 6,870.0000-6,646.7000

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตย กรรม 7,995.0000-6,927.5000

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 8,009.2500-6,633.7500

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 7,388.6250-6,603.7500

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 7,526.0000-6,817.7500

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง 6,835.0000-6,144.2500

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 8,221.0000-6,884.2500

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 7,802.2500-6,519.7500

หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต 7,987.4000-6,313.0000

คณะเศรษฐศาสตร์ 8,196.5000-6,559.5000

คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 1) 6,916.7500-6,154.4500 (รูปแบบที่ 2) 6,684.5000-6,251.0000 (รูปแบบที่ 3) 8,155.0000-7,161.5000

คณะครุศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 7,483.5000-6,272.5000

เลือกสอบวิชาภาษาไทย 2 (รูปแบบที่ 2) 7,730.5000-6,532.0000

เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 2) 7,800.5000-6,543.5000

เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 2) 6,931.0000-6,585.0000

เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 7,274.0000-6,586.0000

เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) 7,120.5000-6,853.5000

เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 6,626.0000-6,541.0000

เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รูปแบบที่ 1) 6,270.2000-6,149.7000

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รูปแบบที่ 2) 6,458.0000-6,078.5000

สาขาวิชาศิลปศึกษา เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 1) 0.0000-0.0000

เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 1) 0.0000-0.0000

เลือกสอบวิชาภาษาไทย 2 (รูปแบบที่ 2) 7,039.0000-6,143.5000

เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 (รูปแบบที่ 2) 6,726.0000-6,263.0000

เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000

เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000

เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000

เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000

สาขาวิชาธุรกิจศึกษา (รูปแบบที่ 1) 7,183.3000-6,458.8000 (รูปแบบที่ 2) 6,712.5000-6,257.5000

คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 1) 7,557.5000-6,653.7500

เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 1) 7,147.4500-6,518.8000

สาขาวิชาอักษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 1) 8,160.0000-7,198.7500

เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 1) 7,667.5000-7,234.9500

เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 8,563.7500-7,348.7500

เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) 8,582.5000-7,368.7500

เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000

เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000

เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 8,841.2500-7,347.5000

เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 8,381.2500-7,378.7500

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 8,585.0000-7,660.0000

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 1) 7,434.2500-6,983.5000

เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 1)7,489.2500-7,016.0000

เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 1) 0.0000-0.0000

เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 1) 7,665.0000-7,113.2500

เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1) 7,557.0000-6,994.5000

เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 2) 7,573.5000-7,050.2500

เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 7,027.2500-7,027.2500

เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000

เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 7,498.5000-7,364.0000

เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 7,123.5000-7,123.5000

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 1) 7,196.0000-6,735.0000

เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 1) 7,704.7500-6,886.0000

เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 1) 0.0000-0.0000

เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 1) 7,339.0000-6,769.5000

เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1) 7,505.2500-6,828.2500

เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 2) 6,985.0000-6,732.7500

เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000

เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000

เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 6,845.7500-6,845.7500

เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 6,983.0000-6,983.0000

สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 (รูปแบบที่ 1) 7,815.3750-7,225.7500

เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 1) 8,211.7500-7,340.5000

เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 1) 7,811.7500-7,735.6250

เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 1) 7,882.8750-7,531.0000

เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1) 7,835.8750-7,294.0000

เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 (รูปแบบที่ 2) 7,635.7500-7,299.7500

เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 7,617.2500-7,617.2500

เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) 0.0000 0.0000

เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 7,510.3750-7,510.3750

เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 6,612.2500-6,205.5000

คณะนิติศาสตร์ สอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 8,273.0000-6,907.0000

สอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 8,354.5000-6,941.7500

สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 8,924.0000-6,879.5000

สอบวิชาภาษาเยอรมัน 7,983.0000-7,070.0000

สอบวิชาภาษาจีน 8,576.0000-7,274.0000

สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 8,603.2500-7,445.5000

คณะนิเทศศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 8,435.7500-7,471.5000

(รูปแบบที่ 2) 8,754.5000-7,438.2500

(รูปแบบที่ 3) 7,987.5000-7,506.2500

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 7,036.5000-6,011.5000

สาขาวิชานฤมิตศิลป์ 7,968.7500-6,777.5000

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (รูปแบบที่ 1) 6,755.7500-5,617.8000 (รูปแบบที่ 2) 7,007.5000-5,960.5000

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร วิทยาเขตบางเขน 5,991.6500-5,051.8500

สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช วิทยาเขตบางเขน 6,041.2500-4,797.2500

สาขาวิชาเคมีการเกษตร วิทยาเขตบางเขน 6,059.1500-5,010.3500

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 5,878.3500-5,123.3500

สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน นานาชาติ ภาคพิเศษ วิทยาเขตบางเขน 4,438.4000-4,438.4000

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 6,501.2500-6,027.5000

สาขาวิชาการจัดการ 6,341.2500-5,767.0000

สาขาวิชาการจัดการการผลิต 6,484.0000-5,811.5000

สาขาวิชาการตลาด 6,512.0000-5,898.2500

สาขาวิชาบัญชี 6,828.2500-6,312.2500

สาขาวิชาบัญชี ภาคพิเศษ 6,284.2500-5,740.0000

คณะประมง สาขาวิชาประมง 6,754.0000-4,963.0000

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 6,551.2500-6,130.5000

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 8,043.7500-7,035.0000

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 7,081.2500-6,141.2500

สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 6,646.2500-5,470.0000

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 7,888.7500-7,120.0000

สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 7,777.5000-7,043.7500

สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาภาษาจีน 7,813.7500-7,001.2500

สาขาวิชาภาษาไทย 7,512.0000-5,910.5000

สาขาวิชาวรรณคดี กลุ่มวรรณคดีไทย 6,944.5000-6,436.7500

สาขาวิชาวรรณคดีกลุ่มวรรณคดีอังกฤษ 7,506.0000-6,896.5000

สาขาวิชาการเดินทางและท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 6,596.2500-6,328.7500

สาขาวิชาการเดินทางและท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 6,547.5000-6,358.7500

สาขาวิชาการเดินทางและท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 6,912.5000-6,912.5000

สาขาวิชาการเดินทางและท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0.0000-0.0000

สาขาวิชาการเดินทางและท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,676.2500-6,328.7500

สาขาวิชาการเดินทางและท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 6,915.0000-6,345.0000

สาขาวิชาการโรงแรม เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2 6,392.5000-6,195.0000

สาขาวิชาการโรงแรม เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 6,728.7500-6,266.2500

สาขาวิชาการโรงแรม เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 6,478.7500-6,248.7500

สาขาวิชาการโรงแรม เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0.0000-0.0000

สาขาวิชาการโรงแรม เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,432.5000-6,197.5000

สาขาวิชาการโรงแรม เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 7,321.2500-6,226.2500

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (รูปแบบที่ 1) 7,340.0000-6,930.2500

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (รูปแบบที่ 2) 7,109.0000-6,918.7500

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (รูปแบบที่ 3) 7,084.7500-6,930.0000

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) 7,025.0000-6,183.7500

คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ 6,435.3500-5,236.5000

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ 5,483.6500-4,929.4000

สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ-6,119.1000-5,401.8500

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 6,151.5000-5,600.7500

สาขาวิชาเคมี 6,648.7500-5,887.6500

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 6,614.3500-5,815.5000

สาขาวิชาชีววิทยา 6,395.6500-5,747.3500

สาขาวิชาสัตววิทยา 5,975.4000-5,365.1000

สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 5,938.9000-5,123.6000

สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 6,329.3500-5,419.0000

สาขาวิชาจุลชีววิทยา 6,364.0000-5,591.4000

สาขาวิชาชีวเคมี 6,404.6000-5,854.4000

สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 5,867.6500-5,342.5000

สาขาวิชาฟิสิกส์ 5,946.3500-5,249.3500

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6,726.8500-5,950.6500

สาขาวิชาสถิติ 5,979.7500-5,337.5000

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6,037.1500-5,234.4000

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 6,470.8500-5,350.1000

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 5,937.3500-5,204.1500

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตบางเขน 7,639.2000-6,740.5000

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาเขตบางเขน 6,737.3000-5,907.0000

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตบางเขน 6,576.2000-5,831.0000

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ทรัพยากรน้ำ วิทยาเขตบางเขน 5,884.8000-5,312.3000

กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) 7,744.3000-6,216.5000

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 6,503.7000-5,723.5000

กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (โครงการฯ ภาคพิเศษ) สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมไฟฟ้า ฯลฯ 6,212.7000-4,997.8000

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการฯ ภาคพิเศษ) 6,801.3000-5,539.3000

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (โครงการภาคพิเศษ) 5,879.7000-4,984.0000

กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 6,178.0000-4,420.5000

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ วิทยาเขตบางเขน (หลักสูตรนานาชาติ) 6,576.5000-5,024.2000

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต วิทยาเขตบางเขน (หลักสูตรนานาชาติ) 5,558.8000-4,436.3000

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ฯลฯ 6,322.2000-5,269.2000

สาขาวิชาการจัดการการบิน ภาคพิเศษ วิทยาเขตบางเขน 6,166.6500-5,589.1000

สาขาวิชาเทคโนโลยีการบิน ภาคพิเศษ วิทยาเขตบางเขน 6,511.1000-5,457.5000

สถาบันสมทบวิทยาลัยการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาชลประทาน 5,752.3000-4,816.5000

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 6,728.0000-6,055.5000

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 6,455.9000-5,992.0000

สาขา วิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 5,655.2000-5,210.8000

สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 6,153.5000-5,268.0000

สาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 5,571.3000-4,946.0000

สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 5,623.6000-5,016.1000

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 6,507.5000-6,100.2500

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 6,036.0000-5,388.5000

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 5,957.7500-5,386.7500

สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 6,089.2500-5,317.0000

คณะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 6,065.2500-5,410.0000

สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) 5,702.0000-5,101.2500

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6,795.3750-6,031.7500

สาขาวิชา ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6,503.8750-5,915.7500

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7,252.2000-6,563.7000

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 6,445.2000-5,643.3000

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม) 5,815.4500-5,381.4500

สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาคลีนิค) 6,979.5000-5,664.5500

สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ) 5,707.5500-4,947

.5500สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาชุมชน) 5,657.4500-5,180.4500

สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 5,560.0500-5,007.9500

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 6,167.5000-5,431.2500

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 6,377.4500-5,436.3000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครอง) เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 6,858.0000-6,593.7500

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครอง) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครอง) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 6,781.2500-6,781.2500

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครอง) เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครอง) เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครอง) เลือกสอบวิชาภาษาจีน 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครอง)

เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 6,929.5000-6,436.2500

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 6,808.7500-6,808.7500

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,820.5000-6,536.2500

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน ศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 6,733.0000-6,418.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 6,584.2500-6,584.2500

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 6,995.0000-6,498.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 6,501.1250-6,501.1250

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 0.0000-0.0000

สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 6,848.7500-6,602.2500

สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 6,851.7000-6,588.0000

สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 0.0000-0.0000

สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0.0000-0.0000

สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 6,732.2500-6,732.2500

สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0.0000-0.0000

สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,948.0000-6,615.5000

สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 7,017.7500-6,596.5000

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 6,892.0000-6,358.5000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 6,399.7500-6,115.2500

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 6,403.0000-6,071.7500

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,424.0000-6,286.5000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 6,341.0000-6,341.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ ภาคพิเศษเลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 6,599.0000-6,100.5000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ ภาคพิเศษเลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,142.0000-6,142.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 6,634.3750-6,058.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 6,113.0000-6,113.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 0.0000-0.0000

สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 6,573.7500-6,231.0000

สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 26,540.5500-6,229.3000

สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 6,576.7500-6,227.7500

สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษเลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0.0000-0.0000

สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษเลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0.0000-0.0000

สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0.0000-0.0000

สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,485.5000-6,253.2500

สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 6,630.7500-6,444.2500

สาขาวิชาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 26,549.7500-5,573.6250

สาขาวิชาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 5,797.8750-5,797.8750

สาขาวิชาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0.0000-0.0000

สาขาวิชาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0.0000-0.0000

สาขาวิชาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0.0000-0.0000

สาขาวิชาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,034.0000-5,588.5000

สาขาวิชาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 0.0000-0.0000

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ฯลฯ) 7,454.0000-5,805.5000

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 5,999.1500-5,226.3500

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 6,578.7500-5,814.5000

คณะเกษตรกำแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา ฯลฯ) 5,597.0000-4,525.7500

สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน 4,844.4000-4,387.6500

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน 5,781.8500-4,772.3500

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 6,481.6500-5,035.6500

คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน 5,397.2000-4,699.5000

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาเขตกำแพงแสน 5,603.5000-4,918.2000

สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร วิทยาเขตกำแพงแสน 5,563.7000-4,877.2000

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาชลประทาน วิทยาเขตกำแพงแสน 5,347.0000-4,966.8000

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาเขตกำแพงแสน 5,294.8000-4,790.2000

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 5,552.2000-4,699.5000

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 4,878.5000-4,414.0000

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 4,406.8000-3,162.7000

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ฯลฯ 4,953.5000-4,478.9000

การจัดการเรียนรู้ แขนงวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ฯลฯ 5,393.7000-5,043.2000

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์การจัดการเรียนรู้ แขนงวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา ฯลฯ 6,668.0000-5,610.5000

(หลักสูตร 5 ปี) แขนงวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ฯลฯ 5,382.5000-4,756.0000 (หลักสูตร 5 ปี)

แขนงวิชาภาษาอังกฤษศึกษา ฯลฯ 6,678.0000-5,937.5000

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี วิทยาเขตกำแพงแสน 5,707.6500-4,953.0000

สาขาวิชาฟิสิกส์ วิทยาเขตกำแพงแสน 5,050.2500-4,628.3500

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาเขตกำแพงแสน 5,900.0000-4,740.0000

สาขาวิชาจุลชีววิทยา วิทยาเขตกำแพงแสน 5,274.9000-4,712.8500

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 5,732.1500-4,818.6500

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตกำแพงแสน 6,866.2500-5,780.0000

สาขาวิชาการจัดการ วิทยาเขตกำแพงแสน 5,486.2500-4,940.5000

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 5,301.0000-4,484.4000

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 6,646.2500-5,392.5000

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 4,942.0000-4,475.3500

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาเขตกำแพงแสน 5,119.8000-4,672.0000

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา 5,550.7500-4,873.7500

สาขาวิชาการตลาด วิทยาเขตศรีราชา 5,722.0000-4,913.5000

สาขาวิชาการเงิน วิทยาเขตศรีราชา 5,636.5000-4,986.2500

สาขาวิชาการโรงแรม เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส วิทยาเขตศรีราชา 6,531.2500-5,385.0000

สาขาวิชาการโรงแรม เลือกสอบวิชาภาษาจีน วิทยาเขตศรีราชา 7,391.2500-5,381.2500

สาขาวิชาการโรงแรม เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น วิทยาเขตศรีราชา 5,912.5000-5,386.2500

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาเขตศรีราชา 5,994.0000-5,062.0000

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยววิทยาเขตศรีราชา 6,712.0000-5,631.0000

สาขาวิชาการบัญชีบริหาร วิทยาเขตศรีราชา 6,166.0000-5,248.5000

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาเขตศรีราชา 6,369.5000-5,131.0000

สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 5,178.0000-4,594.0000

สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 5,404.0000-4,638.0000

สาขาวิชาการเงิน (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 5,100.2500-4,667.5000

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 5,012.2500-4,575.2500

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 5,160.0000-4,551.7500

สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 5,272.7500-4,799.5000

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 5,476.7500-4,798.2500

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตศรีราชา 5,356.6500-4,314.1000

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา 5,419.6500-4,601.1000

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศรีราชา 5,351.3500-4,541.7500

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 4,967.7500-4,041.4000

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 4,950.4000-4,044.3500

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาเขตศรีราชา 5,447.5000-4,524.8000

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาเขตศรีราชา 5,506.2000-4,198.0000

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตศรีราชา 5,652.3000-4,608.8000

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาเขตศรีราชา 5,151.0000-4,448.0000

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 4,694.8000-4,192.5000

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ วิทยาเขตศรีราชา 5,943.5000-4,463.8000

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต วิทยาเขตฯ สกลนคร 5,042.5000-3,144.3000

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตฯ สกลนคร 5,082.7000-3,226.0000

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตฯ สกลนคร 4,617.0000-3,382.8000

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตฯ สกลนคร 4,657.6500-3,305.5000

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ วิทยาเขตฯ สกลนคร 0.0000-0.0000

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ วิทยาเขตฯ สกลนคร 3,911.8000-3,391.2000

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ วิทยาเขตฯ สกลนคร 4,325.4000-3,169.9000

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาเขตฯ สกลนคร 5,329.4000-4,280.0000

สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร วิทยาเขตฯ สกลนคร 4,622.1000-2,934.7500

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ วิทยาเขตฯ สกลนคร 4,984.7500-3,816.7500

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี วิทยาเขตฯ สกลนคร 6,109.5000-4,199.5000

สาขาวิชาการตลาด วิทยาเขตฯ? สกลนคร 4,666.0000-3,393.7500

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว วิทยาเขตฯ สกลนคร 6,091.0000-4,410.7500

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประเภทวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ 5,694.0000-4,705.7500

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 6,655.7500-6,128.0000

สาขาวิชากายภาพบำบัด 6,395.2500-6,034.5500

คณะพยาบาลศาสตร์ 6,477.3000-6,036.8000

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 6,006.5500-5,709.2000

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6,047.4500-5,737.0500

สาขาวิชาเอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6,024.7500-5,703.0500

คณะทันตแพทยศาสตร์ 7,401.8000-7,172.5000

คณะเภสัชศาสตร์ 7,064.7000-6,815.0500

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6,698.2500-6,455.8000

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 6,006.3500-4,713.5000

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร 5,360.7500-4,907.3500

สาขาวิชาการประมง 5,215.8500-4,705.3500

สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม 5,304.4000-4,934.1000

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 6,269.5000-5,083.5000

สาขาวิชาเคมี 6,630.9000-5,780.4000

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 6,360.7500-5,282.2500

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 5,251.6000-4,946.0000

สาขาวิชาฟิสิกส์ 6,320.6500-5,063.2500

สาขาวิชาสถิติ 5,589.9000-5,003.1500

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 5,767.7500-4,947.6000

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5,942.3500-5,205.9000

สาขาวิชาจุลชีววิทยา 5,670.1500-5,220.1500

สาขาวิชาชีวเคมี 6,166.6500-5,494.0000

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5,647.3500-5,146.7500

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6,173.1500-4,923.7500

สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ 5,325.6500-4,536.8500

คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 6,705.8500-5,012.6500

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 6,138.4000-5,445.2500

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 6,223.1500-5,456.9000

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 5,888.1000-5,099.1000

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป 6,590.5000-5,352.7000

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 5,358.8000-4,982.0000

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6,280.2000-5,369.0000

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5,930.0000-5,364.5000

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5,886.0000-5,292.7000

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6,327.2500-5,745.3750

สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม 5,987.2500-5,618.0000

คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกเดี่ยววิทยาศาสตร์ทั่วไป 6,780.1000-5,881.6000

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกเดี่ยวเคมี 6,443.0000-6,178.4000

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกเดี่ยวชีววิทยา 6,342.6000-6,055.5000

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกเดี่ยวฟิสิกส์ 6,310.0000-5,714.4000

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 6,406.5000-5,814.0000

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 6,812.5000-6,150.0000

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 6,733.0000-5,873.0000

สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1) 5,341.0000-4,933.0000

สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 5,853.5000-5,421.5000

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 5,823.0000-5,499.0000

สาขาวิชาพลศึกษา 5,421.9000-5,021.6000

สาขาวิชาศิลปศึกษา 6,205.5000-4,842.0000

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) 5,774.0000-3,957.5000

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 6,736.5000-5,565.2500

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 5,830.0000-4,862.5000

สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 6,097.5000-4,838.7500

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 7,958.7500-6,233.7500

สาขาวิชาภาษาสเปน (รูปแบบที่ 1) 6,533.7500-6,004.2500

สาขาวิชาภาษาสเปน (รูปแบบที่ 2) 6,950.2500-5,645.7500

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (รูปแบบที่ 1) 6,525.2500-5,913.0000

สาขาวิชาภาษาไทย (รูปแบบที่ 2) 6,334.5000-5,774.2500

สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม (รูปแบบที่ 1) 6,434.2500-5,692.7500

สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม (รูปแบบที่ 2) 6,664.7500-5,811.7500

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1) 6,641.2500-6,151.7500

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 6,738.7500-6,002.2500

สาขาวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 1) 7,027.5000-6,171.7500

สาขาวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 6,765.7500-5,621.7500

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 6,747.5000-5,827.5000

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 1) 6,353.7500-5,940.2500

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 1) 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 1) 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รูปแบบที่ 1) 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (รูปแบบที่ 1) 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 1) 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1) 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 2) 6,168.7500-5,970.5000

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 0.0000-0.0000

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา (รูปแบบที่ 1) 6,525.7500-6,032.0000

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา (รูปแบบที่ 2) 6,758.2500-6,227.5000

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) 5,715.0000-5,195.0000

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ) 5,710.0000-5,084.2500

สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) 6,394.2500-5,520.0000

สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 6,619.0000-5,760.0000

สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) 6,294.5000-5,064.7500

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) 5,986.5000-5,147.5000

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม 4,937.0000-4,109.2500

สาขาวิชาประติมากรรม 4,046.7500-3,504.0000

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 6,787.5000-5,412.5000

คณะนิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 6,539.7500-6,225.7500

เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 6,805.8000-6,205.4500

เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 6,445.0000-6,008.2500

เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 6,222.5000-5,973.7500

เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,373.2500-5,987.2500

เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 6,058.2500-6,058.2500

วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน) 5,077.7500-4,096.7500

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 5,663.7500-4,600.5000

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 4,963.0000-4,086.7500

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) 5,353.7500-4,567.2500

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4,990.2500-4,268.8500

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 5,040.2500-3,915.5000

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 5,042.9000-4,218.6500

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5,109.0000-4,401.1000

สาขาวิชาการประมง 5,239.9000-3,912.7500

สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 5,955.0000-4,934.7500

สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 5,764.9500-4,924.2500

สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 5,179.5000-5,179.5000

สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 5,095.2500-5,095.2500

สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 5,741.2500-5,741.2500

สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0.0000-0.0000

สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 5,207.2500-4,926.7500

สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 5,275.0000-5,128.0000

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 7,112.7500-6,725.5000

สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) 7,175.2000-6,822.7500

คณะทันตแพทยศาสตร์ 7,752.0000-7,254.7000

คณะพยาบาลศาสตร์ 6,718.7000-5,839.7500

หลักสูตรนานาชาติ 6,158.0500-5,650.7000

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6,903.4500-6,497.3000

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 6,705.3000-6,320.2500

สาขาวิชากายภาพบำบัด 6,394.2000-5,923.2500

สาขาวิชารังสีเทคนิค 6,589.9500-6,081.5000

สาขาวิชากิจกรรมบำบัด 6,229.7500-5,767.0000

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6,389.5000-3,251.4000

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6,096.8500- 4,117.9000

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5,952.6000-4,913.1000

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5,719.1000- 5,135.1500

สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 5,747.0000-5,062.2500

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 5,642.5000-4,941.5000

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 5,405.8500-4,800.1500

สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา ฯลฯ 6,135.4000-4,689.6000

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลอุตสาหการ เครื่องจักรกลเกษตร 6,453.5000-5,028.0000

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ 6,556.5000-5,537.8000

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เหมืองแร่ 6,017.7000-5,175.2000

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 6,605.8000-5,205.3000

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 5,311.0000-4,973.0000

สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 5,708.8000-4,911.8000

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ 5,383.8000-4,734.7000

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ 5,145.5000-4,599.0000

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ 4,906.5000-3,614.8000

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 7,178.6500-5,462.8500

สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา 5,858.6000-5,351.1000

สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ 6,473.2500-4,997.7500

สาขาวิชาธรณีวิทยา อัญมณีวิทยา 6,495.2500-5,395.8500

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ 6,016.9000-5,159.0000

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6,086.7500-5,164.4000

คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม 6,123.7500-5,275.0000

สาขาวิชาประติมากรรม 5,456.7500-4,312.0000

สาขาวิชาภาพพิมพ์ 5,269.2500-4,344.0000

สาขาวิชาศิลปะไทย 6,625.0000-6,179.0000

สาขาวิชาการออกแบบ 6,510.5000-5,896.5000

คณะบริหารธุรกิจ 6,607.2500-5,428.5000

ภาคพิเศษ 5,555.5000-4,893.5000

คณะเศรษฐศาสตร์ 6,955.2500-5,497.7500

ภาคพิเศษ 5,414.7500-4,494.2500

หลักสูตรตรี-โท เศรษฐศาสตร์สองภาษา 6,737.7500-4,210.2500

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 6,732.2500-6,295.7500

เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 0.0000-0.0000

เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0.0000-0.0000

เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0.0000-0.0000

เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0.0000-0.0000

เลือกสอบวิชาภาษาจีน 7,717.2500-6,595.2500

เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 0.0000-0.0000

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 6,599.2500-5,704.5000

เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 5,688.2500-5,688.2500

เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0.0000-0.0000

เลือกสอบวิชาภาษาจีน 5,843.0000-5,711.1250

เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 6,122.1250-5,777.6250

เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 6,006.2500-5,692.0000

สาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 6,749.2500-6,002.2500

เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 6,692.0000-6,006.7500

เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 0.0000-0.0000

เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0.0000-0.0000

เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0.0000-0.0000

เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0.0000-0.0000

เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,914.5000-6,204.1250

เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 6,128.8750-6,128.8750

คณะนิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 7,000.3000-6,216.7500

เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 6,712.7500-6,222.7500

เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 6,695.7500-6,228.0000

เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 6,664.5000-6,272.5000

เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0.0000-0.0000

เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0.0000-0.0000

เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,987.5000-6,266.5000

เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 6,992.0000- 6,294.5000

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา 6,145.5000-5,868.0000

สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 5,886.2000-5,496.7000

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 6,881.5000-6,323.5000

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 6,830.5000-5,960.0000

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 6,736.4000-6,068.4000

สาขาวิชาศิลปศึกษา 6,211.5000-5,162.5000

สาขาวิชาภาษาไทย 6,455.5000-6,132.5000

สาขาวิชาสังคมศึกษา 6,310.0000-5,957.0000

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 5,916.0000-5,604.5000

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 5,766.2500-5,130.0000

เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 5,874.9500-5,176.2500

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 7,417.5000-6,273.7500

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 7,230.0000-5,350.0000

สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 6,042.5000-4,565.0000

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 0.0000-0.0000

เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0.0000-0.0000

เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0.0000-0.0000

เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0.0000-0.0000

เลือกสอบวิชาภาษาจีน 5,911.2500-5,911.2500

เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 6,510.0000-5,486.2500

สาขาวิชาจิตวิทยา 6,908.0000-6,332.5000

สาขาวิชาบ้านและชุมชน 6,815.0000-5,756.0000

สาขาวิชาปรัชญา 6,651.5000-4,811.5000

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 6,193.5000-5,764.5000

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 6,675.0000-5,665.0000

สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 5,830.0000-5,808.7500

เลือกสอบภาษาเยอรมัน 0.0000-0.0000

เลือกสอบภาษาบาลี 0.0000-0.0000

เลือกสอบภาษาอาหรับ 0.0000-0.0000

เลือกสอบภาษาจีน 6,766.2500-5,761.2500

เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 0.0000-0.0000

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 7,065.2500-6,166.5000

คณะการสื่อสารมวลชน (รูปแบบที่ 1) 7,471.2500-6,132.5000

(รูปแบบที่ 2) 6,790.5000-6,150.5000

(รูปแบบที่ 3) 6,889.7500-6,130.5000

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 5,308.5000-4,851.0000

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 7,107.5000-5,642.0000

สาขาวิชาไทยศึกษา 6,302.5000-5,726.7500

วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชั่น รูปแบบที่ 1 (วท.บ.) 5,883.4000-5,121.5000

รูปแบบที่ 2 (วท.บ.) 6,443.0000-6,142.7500

รูปแบบที่ 3 (วท.บ.) 7,056.2500-7,056.2500

รูปแบบที่ 4 (วท.บ.) 6,344.7500-6,207.2500

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (วท.บ.) 6,215.0000-4,351.0000

 

มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 4,651.6500-2,904.2500

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4,966.1000-4,255.5000

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4,479.5000-3,211.0000

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ? 4,662.3500-3,676.5000

สาขาวิชาชีววิทยา 5,279.1000-4,411.4000

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5,078.7500-4,122.2500

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4,717.3500-4,232.8500

สาขาวิชาเคมี 5,181.6000-4,030.6500

สาขาวิชาฟิสิกส์ 4,386.7500-3,321.4000

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 5,440.5000-5,012.2500

สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 4,970.2000-4,215.5500

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 4,573.0500-3,113.0500

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 4,236.8500-3,119.5000

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 4,997.2500-4,177.6000

คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 5,567.5000-4,759.0000

เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 5,752.0500-4,756.7500

เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 5,475.2500-4,912.0000

เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 5,280.5000-4,761.0000

เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 5,265.5000-5,265.5000

เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 5,351.0000-5,049.2500

เลือกสอบวิชาภาษาจีน 5,544.2500-4,841.0000

เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 5,339.5000-4,920.2500

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 5,039.2500-4,593.0000

สาขาวิชาบริหารธุรกิจการตลาด 4,613.5000-4,090.7500

สาขาวิชาบริหารธุรกิจการประกอบการและการจัดการ 4,576.0000-4,275.5000

สาขาวิชาบริหารธุรกิจการจัดการการค้าปลีก 4,293.0000-3,666.5000

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 5,804.7500-4,337.0000

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 5,823.5000-4,584.5000

สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 4,980.0000-4,596.5000

สาขาวิชาการศึกษา : พลศึกษา 4,764.0000-4,159.0000

สาขาวิชาการศึกษา : การศึกษาปฐมวัย 5,716.0000-5,085.5000

สาขาวิชาการศึกษา : สังคมศึกษา 5,596.0000-5,204.0000

สาขาวิชาการศึกษา : ภาษาไทย 5,895.5000-5,497.0000

สาขาวิชาการศึกษา : ภาษาอังกฤษ 6,039.0000-5,438.5000

สาขาวิชาการศึกษา : จิตวิทยาการแนะแนว 5,571.0000-4,965.5000

สาขาวิชาการศึกษา : คณิตศาสตร์ 5,969.0000-5,328.5000

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษา : วิทยาศาสตร์ เคมี 5,659.3000-4,886.2000

ฟิสิกส์ 5,145.3000-4,680.0000 ชีววิทยา 5,824.0000-5,024.5000

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 5,038.5000-4,719.2500

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 6,171.7500-5,108.5000

สาขาวิชาภาษามลายู 4,622.2500-3,657.2500

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 5,145.0000-4,675.2500

สาขาวิชาภาษาจีน 5,545.5000-4,958.2500

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 5,235.0000-4,505.7500

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 4,924.7500-4,420.5000

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 5,138.5000-4,743.7500

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 4,777.5000-4,418.7500

สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 4,234.1500-3,721.2500

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 5,537.5000-4,699.5000

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6,731.2000-6,228.2000

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 0.0000-0.0000

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัดฯ 6,459.7000-5,532.2000

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 6,304.3000-5,770.8000

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 7,114.3000-6,291.0000

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 6,759.0000-5,805.8000

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 6,212.2000-5,785.8000

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ 5,496.2000-5,249.7000

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 6,069.0000-5,322.0000

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 0.0000-0.0000

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 6,438.3000-5,474.7000

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 5,512.0000-4,375.5000

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 6,136.7000-4,412.7000

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรสองภาษา) 5,500.3000-4,955.7000

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรสองภาษา) 6,334.2000-5,288.0000

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรสองภาษา) 6,138.3000-4,825.3000

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรสองภาษา) 5,642.2000-4,954.7000

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรสองภาษา) 5,690.2000-4,955.0000

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรสองภาษา) 5,085.0000-4,782.3000

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรสองภาษา) 5,297.5000-4,766.8000

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 6,031.1000-4,937.4000

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 5,851.8500-5,341.1000

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 5,490.8500-4,900.7500

สาขาวิชาเคมี 6,393.2500-5,366.6000

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 5,430.9000-4,531.2500

สาขาวิชาจุลชีววิทยา 6,015.8500-5,270.1000

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6,241.6000-5,643.6000

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาไทย 4 ปี) 6,115.6500-5,324.3500

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 6,963.3500-3,436.9000

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ (วท.บ.) 5,386.5000-4,871.0000

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์มัลติมีเดีย (วท.บ.) 6,410.8500-5,401.1000

สาขาวิชาเทคนิคการพิมพ์ (ทล.บ.) 5,068.0000-4,792.6500

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ. 5 ปี) 5,287.5000-5,116.0000

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ค.อ.บ. 5 ปี) วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง 5,646.0000-4,387.0000

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 5,276.0000-3,708.5000

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ค.อ.บ. 5 ปี) วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5,706.0000-5,127.5000

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ. 5 ปี) 5,442.0000-3,923.0000

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ. 5 ปี) 5,566.0000-4,886.0000

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (บางขุนเทียน) สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย (วท.บ.) 7,045.0000-4,752.0000

สาขาวิชามีเดียอาตส์ (ศล.บ.) 6,086.5000-5,324.0000

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 5,967.3750-5,299.7500

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) 6,164.8750-5,765.3750

สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 5,864.1250-5,228.6250

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 5,927.2500-5,250.5000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 6,991.3000-5,867.7000

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมควบคุม, วิศวกรรมสื่อสาร 6,229.3000-5,365.0000

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6,403.7000-5,482.7000

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 6,323.8000-5,861.8000

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โครงการสมทบพิเศษ ในระบบสองภาษา (Bilingual) 5,436.0000-3,919.8000

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (มจพ.ปราจีนบุรี) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5,429.0000-4,400.3000

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 6,108.3000-5,421.5000

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5,808.0000-5,245.2000

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 5,501.2000-4,473.2000

สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 5,847.0000-5,165.3000

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 5,835.7000-5,113.2000

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 5,492.3500-4,795.1000

สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย 5,240.0000-4,695.6000

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 5,884.1000-5,223.6500

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 5,912.6000-5,191.0000

สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ 5,742.8500-4,836.3500

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 6,015.8500-5,040.1500

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 5,631.9000-4,688.2500

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 5,378.1000-4,669.4000

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5,327.5000-4,773.6500

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร 5,913.6500-5,371.5000

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (มจพ.ปราจีนบุรี) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5,102.0000-3,988.1000

สาขาวิชาการจัดการอุตสาห กรรม ฯลฯ 4,921.0000-3,918.0000

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ฯลฯ 5,081.2500-3,530.7500

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ฯลฯ 4,307.3000-3,357.5000

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ฯลฯ 4,480.0000-3,767.8000

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 5,725.0000-5,010.7500

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (มจพ.ปราจีนบุรี) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ 4,558.9500-4,111.7000

สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 5,166.7500-4,123.9500

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไม้ 5,012.5000-4,413.0000

สาขาวิชาออกแบบภายใน 6,154.2500-3,858.0000

สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ 4,362.0000-2,845.2500

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเกษตรและอาหาร วิศวกรรมขนส่ง ฯลฯ 6,859.5000-3,007.7000

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 4,852.4000-3,656.5000

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 4,639.6500-3,514.5000

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 5,741.2500-4,624.0000

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5,568.1500-4,227.6500

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 5,734.7500-4,458.5000

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประเภทวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 5,573.7500-5,070.0000

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 4,905.7500-3,060.9500

มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 4,202.0000-3,593.0000

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4,343.5000-3,396.0000

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ 4,205.5000-2,986.7500

สาขาวิชาการบัญชี 4,191.0000-3,041.7500

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4,349.9000-2,766.9000

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4,590.7500-3,778.2500

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 4,478.7500-4,478.7500

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม สาขาวิชาพืชศาสตร์ 4,227.1500-4,227.1500

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 4,629.6500-3,410.4000

สาขาวิชาการประมง 0.0000-0.0000

สาขาวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 0.0000-0.0000

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 4,313.0000-4,059.8500

 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ 5,637.5000-5,166.7000

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด 0.0000-0.0000

สาขาวิชาการจัดการ 3,871.0000-3,368.2500

คณะเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาพืชศาสตร์ 3,873.7500-3,873.7500

แขนงวิชาสัตวศาสตร์ 3,501.2500-3,501.2500

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก เดลินิวส์