ดูหนังก็มีสิทธิ์ลุ้นเที่ยวฟรีกับ MONO29 TRIP กิจกรรมสุด Exclusive ตระเวณ กิน เที่ยว ช็อป ณ ฮ่องกง

Home / Event / ดูหนังก็มีสิทธิ์ลุ้นเที่ยวฟรีกับ MONO29 TRIP กิจกรรมสุด Exclusive ตระเวณ กิน เที่ยว ช็อป ณ ฮ่องกง

มาอีกครั้งกิจกรรมดีเล่นง่ายๆได้ไม่ยาก เตรียมตัวให้ดี เตรียมใจให้พร้อม ชาร์จแบตโทรศัพท์ให้เต็ม กับการร่วมสนุกกับกิจกรรมสุด Exclusive ตระเวน “กิน” ของอร่อยแบบฮ่องกงสไตล์ ตะลุย “เล่น” ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เดิน “เที่ยว” ตามรอยภาพยนตร์เรื่องดัง และ “ช็อป” สุดมันส์บนแบรนด์เนมสตรีท เมืองเดียวครบ จบทุกเรื่อง กิน เล่น เที่ยว ช็อป

ของรางวัล

ทริปท่องเที่ยว ประกอบด้วย ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง ค่าภาษีสนามบิน โรงแรมที่พัก โปรแกรมทัวร์ ประกันภัยการเดินทางมาตรฐาน (ตามวงเงินประกันที่บริษัทกำหนด) ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ตามรายการที่บริษัทกำหนด อาหารและรถรับส่งตลอดการเดินทางในฮ่องกงและต้องออกเดินทางพร้อมกันทั้งคณะในวันและเวลาที่บริษัทกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์  เดินทางวันที่  22-24  กันยายน  2560

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้ร่วมสนุกต้อง กด Like Fanpage : www.facebook.com/Mono29TV
 2. ผู้ร่วมสนุกต้องติดตามชมรายการภาพยนตร์และซีรีส์ ทางช่อง Mono 29 ระหว่างวันที่ 12 – 27 สิงหาคม 2560  โดยเมื่อเห็น Logo Mono29 Trip ขึ้นระหว่างออกอากาศ ให้ผู้ร่วมกิจกรรม ถ่ายภาพหน้าจอ แล้วนำไปโพสลงในช่องคอมเม้นท์ใต้โพสต์ที่กำหนดทาง Fanpage Facebook Mono29 พร้อมHashtag #Mono29 #ก้าวสู่ปีที่4 #Mono29TripEp2 #HongkongAllinone โดยภาพถ่ายดังกล่าวจะต้องเห็น Logo มุมจอ Mono29 Trip ในรายการหนังและซีรีส์ที่กำหนดเท่านั้นถึงจะได้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล ทริปฟรีที่เกาะฮ่องกง 5 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน
 3. สามารถร่วมสนุกได้ นับตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ในช่วงภาพยนตร์และซีรีส์ ทางช่อง Mono 29
 4. ผู้ที่เคยได้รับรางวัล และได้ร่วมเดินทางไปทำกิจกรรม Mono29 Trip แล้ว ไม่มีสิทธิเข้าร่วมสนุกในกิจกรรมครั้งนี้

เกณฑ์การตัดสิน

 1.  คณะกรรมการกิจกรรมจะทำการสุ่มคัดเลือกภาพถ่ายของผู้ร่วมสนุก เพื่อรับรางวัลจำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 2 ท่าน)  โดยผู้โชคดีแต่ละท่านจะมีสิทธิได้รับรางวัล เพียง 1 รางวัล เท่านั้น ทั้งนี้ภาพถ่ายที่มีสิทธิได้รับของรางวัลจะต้องถูกต้องตามกฎและกติกาการ่วมสนุกเท่านั้น
 2. ประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. ทาง www.facebook.com/Mono29TV
 3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ

 1. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมารายงานตัวติดต่อกับทางทีมงาน ภายใน 5 วัน หลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล หากไม่มาแสดงตัวตามกำหนดระยะเวลา จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
 2. รางวัลแพคเกจประกอบด้วย ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง ค่าภาษีสนามบิน โรงแรมที่พัก โปรแกรมทัวร์ อาหาร และรถรับส่งตลอดการเดินทางในฮ่องกง และต้องออกเดินทางพร้อมกันทั้งคณะในวันและเวลาที่บริษัทกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 3. ผู้โชคดีจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนด ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้
 4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลพร้อมทั้งผู้ร่วมเดินทางจะต้องมีหนังสือเดินทางอายุคงเหลือเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป ณ วันเดินทาง พร้อมทั้งต้องสามารถเดินทางได้ตามวันและเวลาที่บริษัท กำหนด เท่านั้น ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ตามที่บริษัท กำหนด และ/หรือ ไม่มีคุณสมบัติ และ/หรือ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัท จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าว และจะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป
 5. ผู้โชคดีที่จะเดินทางไปร่วมทริป จะต้องมีอายุตั้งแต่ 12 – 60 ปี กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18  ปีบริบูรณ์   ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางบิดา, หรือมารดา พร้อมนำสำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้านไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 6. ระบุผู้ร่วมเดินทางแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้ การเดินทางทั้งไปและกลับ ต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ทาง บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเส้นทางบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเที่ยวบิน หรือเส้นทางอื่นของทางบริษัทฯ ให้กับผู้โชคดีต่อไป
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีผู้โชคดีและผู้ร่วมเดินทางไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออก/เข้าประเทศไทย หรือ เข้า/ออกฮ่องกงจากกองตรวจคนเข้าเมือง
 8. ผู้โชคดี และผู้ร่วมเดินทางจะต้องลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมให้กับทางคณะกรรมการในการขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่รายละเอียด รูปถ่าย และคลิปวิดีโอของผู้โชคดี และผู้ร่วมเดินทางระหว่างการเดินทางจากไทยไปสิงคโปร์ ขณะเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงสิทธิ์ในการนำไปใช้ในงานโฆษณา การประชาสัมพันธ์ หรือการเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนง ผู้โชคดีและผู้ร่วมเดินทางต้องยินยอมให้สิทธิ์ในการเผยแพร่รายละเอียด รูปภาพที่ส่งเข้าประกวดให้กับบริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด แต่เพียงผู้เดียว
 9. รางวัลทุกรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ต่อหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นที่มีราคาเทียบเท่าได้
 10. ผู้ร่วมกิจกรรม และผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าตอบแทน, ค่าเสียหาย หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา
 11. ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากแพ็คเกจรางวัลของทางบริษัทฯด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทางไปสนามบิน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากโปรแกรม ตลอดระยะเวลาการเดินทาง
 12. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 13. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน สละสิทธิ์ หรือไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนดได้ บริษัทจะติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป
 14. พนักงานและบุคคลในครอบครัวของบริษัทฯ และบริษัทในเครือของบริษัทฯ, บริษัทตัวแทโฆษณาที่เกี่ยวข้องตัวแทนที่เกี่ยวข้องในรายการนี้ และคณะกรรมการดำเนินรายการ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลในรายการ
 15. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยร่วมเดินทางกับกิจกรรมที่ผ่านมาของ Mono29 Trip