วันอุตุนิยมวิทยาโลก

23 มีนาคม วันอุตุนิยมวิทยาโลก

Home / วันสำคัญ / 23 มีนาคม วันอุตุนิยมวิทยาโลก

วันอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization)

 

วันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization) อุตุนิยมวิทยา เป็นการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ ว่าด้วยบรรยากาศของโลก โดยเน้นการพยากรณ์อากาศ และกระบวนการของสภาพอากาศปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับสภาพอากาศที่สังเกตได้ ซึ่งให้ความกระจ่างและอธิบายได้ด้วยศาสตร์แห่งอุตุนิยมวิทยา

 

วันอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization)
วันอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization)

 

ประวัติความเป็นมาวันอุตุนิยมวิทยาโลก

โดย วันอุตุนิยมวิทยาโลก ได้เริ่มมาจาก ประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมกันก่อตั้งองค์การขึ้นมาเพื่อสำรวจสภาพอากาศทั่วโลก และทำการเก็บข้อมูลความเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางภูมิอากาศ  ตลอดจนพยากรณ์สภาพอากาศเพื่อเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้หากสภาพอากาศของโลกเกิดการแปรปรวน  โดยใช้ชื่อว่า องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก หรือ WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION  (WMO)  ซึ่งมีชื่อเดิมว่า International Meteorological Organization หรือ IMO 

 

วันอุตุนิยมวิทยาโลก
วันอุตุนิยมวิทยาโลก

 

และมีการก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 1873 โดยมีหน้าที่ด้านอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยาเชิงปฏิบัติการ และภูมิศาสตร์กายภาพ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นสมาชิกกลุ่มพัฒนาสหประชาชาติ (United Nations Development Group) ต่อมาองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก พร้อมด้วยสมาชิกทั้ง 187 ประเทศทั่วโลก ได้ตกลงร่วมกันที่จะให้วันที่ 23 มีนาคมของทุกปีเป็น วันอุตุนิยมวิทยาโลก

 

ขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูล : ienergyguruwikipedia