วันออกพรรษา 2559 ประวัติวันออกพรรษา

วันออกพรรษา 2559 ประวัติวันออกพรรษา

วันออกพรรษา 2559 หรือ วันปวารณาออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทศไทย วันออกพรรษา คือ วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน (นับตั้งแต่วันเข้าพรรษา) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันมหาปวารณา”…