วันออกพรรษา 2560 ประวัติวันออกพรรษา

วันออกพรรษา 2560 ประวัติวันออกพรรษา

วันออกพรรษา 2560 หรือ วันปวารณาออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทศไทย วันออกพรรษา คือ วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน (นับตั้งแต่วันเข้าพรรษา) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันมหาปวารณา”…