วันพืชมงคล 9 พฤษภาคม 2559 คำทำนายพระโค ล่าสุด

วันพืชมงคล 9 พฤษภาคม 2559 คำทำนายพระโค ล่าสุด

พระราชพิธีพืช มงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี แต่จะมีแต่เพียงพิธีทางพราหมณ์เท่านั้น ใช้ชื่อว่า พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า พิธีแรกนา