ก่อนจะเปลี่ยนมือถือใหม่….อยากให้อ่านตรงนี้สักนิด !!!!

ก่อนจะเปลี่ยนมือถือใหม่….อยากให้อ่านตรงนี้สักนิด !!!!

1,222,245,200,000 คือ ยอดขายโทรศัพท์มือถือในปี 2551 จากสถิติ ของ Worldwatch institute ระบุว่าระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้โทรศัพย์มือถือ 1 เครื่อง ในปัจจุบันมีอยู่ราว 14 เดือน ก่อนจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ นับว่าน้อยกว่าอายุการใช้งานจริงที่ควรจะเป็น …