วันประถมศึกษาแห่งชาติ

วันประถมศึกษาแห่งชาติ

การศึกษาเป็นหนทางไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้า มีคุณประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ ดังนั้นทุกประเทศจึงให้ความสำคัญต่อการศึกษา และพยายามส่งเสริมสนับสนุนเสมอมา…