วันรัฐธรรมนูญ ประวัติวันรัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตย

วันรัฐธรรมนูญ ประวัติวันรัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตย

วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปีเป็น วันรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับ แรก อันเป็นฉบับถาวร เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ และเป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย …