วันศรีนครินทร์ ร่วมรำลึกสมเด็จย่า 18 กรกฎาคม

วันศรีนครินทร์ ร่วมรำลึกสมเด็จย่า 18 กรกฎาคม

สมเด็จย่า หรือ สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี ทรงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่ยกย่องทางด้านการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักทดแทนบุญคุณต่อแผ่นดิน ซึ่งสมเด็จย่าทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ