วันศรีนครินทร์ ร่วมรำลึกสมเด็จย่า 18 กรกฎาคม

Home / วันสำคัญ / วันศรีนครินทร์ ร่วมรำลึกสมเด็จย่า 18 กรกฎาคม

18 กรกฎาคม วันศรีนครินทร์สมเด็จย่า

สมเด็จย่า หรือ สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี ทรงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่ยกย่องทางด้านการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักทดแทนบุญคุณต่อแผ่นดิน ซึ่งสมเด็จย่าทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ วันนี้ scoop.mthai ขอเป็นตัวแทนในการให้สาระ และข้อมูลดีๆ มาฝากกันครับ

สมเด็จย่า
สมเด็จย่า

พระประวัติ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือพระนามที่นิยมเรียกกันว่า สมเด็จย่า พระราชสมภพ (ประสูติ) เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 จังหวัดนนทบุรี และทรงสวรรคตวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 รวมพระชนมายุ 94 พรรษา พระองค์ทรงเป็นพระราชชนนีใน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน

สมเด็จย่า ทรงมีพระนามเดิมว่า สังวาลย์ (ไม่มีนามสกุล เนื่องจาก พระราชบัญญัติขนาดนามสกุล เริ่มมีในปี พ.ศ. 2546) พระองค์ทรงได้รับการศึกษาที่ โรงเรียนศึกษานารี และต่อมาได้ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนสตรีวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนเพื่อประชาชนสามัญแห่งแรกของไทย

ต่อมาใน พ.ศ. 2546 พระองค์ได้ทรงตัดสินพระทัยเข้าโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์ และหญิงพยาบาลแห่งศิริราช ภายหลังสำเร็จการศึกษา ทรงเลือกศึกษาต่อวิชาพยาบาลที่ โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในขณะที่พระองค์ทรงศึกษาอยู่ที่นั้น ทรงพบและพอพระทัยกับ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ ด้วยความที่มีพระศิริโฉมงดงาม พระอุปนิสัย และพระคุณสมบัติอื่นๆ ดังนั้นเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์จึงทรงมีลายพระหัตถ์กราบบังคัมทูลพระราชมารดา ขอพระราชทานพระราชานุญาตหมั้นกับ นางสาวสังวาลย์ นั้นเอง

จนมาถึงวันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2463ได้มีพิธีอภิเษกสมรสที่วังสระปทุม และหลังอภิเษกสมรสแล้ว ทั้ง 2 พระองค์ทรงเสด็จไปประพาสเมืองต่างๆ ในทวีปยุโรป และสหรัฐอเมริกา และศึกษาต่อในเมืองบอสตันด้วยกันทั้ง 2 พระองค์

พระราชธิดาและพระราชโอรส
พระราชธิดาและพระราชโอรส

ประสูติพระราชธิดาและ พระราชโอรส

  • เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 ได้ทรงพระราชประสูติพระราชธิดาพระองค์แรก โดยรัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานนามว่า หม่อมเจ้ากัลยาณิวัฒนามหดิล ภายหลังได้รับการสถาปานาพระอิสริยศักดิ์ เป็น สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  • เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2468 ได้ทรงพระราชประสูติพระราชโอรสพระองค์แรก โดยรัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานนามว่า หม่อมเจ้าอานันทมหิดล มหิดล
  • และสุดท้ายเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 พระองค์ทรงพระราชประสูติพระราชโอรสองค์ที่ 2 ณ โรงพยาบาลเมาท์ออเบิร์น เมืองเคมบริดจ์ สหรัฐอเมริกา โดยได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช

พระราชกรณียกิจ

สมเด็จย่า พระองค์ทรงมีพระอุตสาหวิริยะสูงในการทำงาน ทรงทำเพื่อประโยชน์ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เล่า ตั้งแต่เหนือสุด จรดใต้สุดของประเทศ ต่างได้รับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นอย่างยิ่ง พระองค์ได้ทรงจัดตั้งหน่วยานและมูลนิธิสำคัญๆ  ทางด้านการแพทย์ เช่น

– หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานแพทย์อาสาเคลื่อนที่ ช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกัรดาร โดยมิได้รับสิ่งตอบแทนใดๆ

– มูลนิธิขาเที่ยมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ทำขาเทียมพระราชทานให้แก่ผู้พิการขาขาด และยากจนในชนบท โดยไม่เลือกชนชั้น หรือศาสนา และไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งได้ก่อตั้งร่วมกับสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อีกด้วย เป็นต้น

แม่ฟ้าหลวง
แม่ฟ้าหลวง

ทั้งนี้พระองค์ทรงโปรดธรรมชาติเป็นอย่างมาก โดยได้ริเริ่มโครงการต่างๆ ที่อนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการพัฒนาดอยตุง พระราชทานต้นไม้ และพันธุ์พืชให้กับผู้ที่อยู่อาศัยบนดอย ที่ทำไร่เลื่อนลอย ปลูกฝิ่น ซึ่งทำร้ายธรรมชาติเป็รอย่างมาก พระองค์ได้จัดตั้งหน่วยงานดูแล ให้ความรู้ การทำอาชีพเกษตรที่ถูกต้อง และหัตถกรรมพื้นบ้าน ต่างๆ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวดอยไปในทางที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ สมเด็จย่า จึงได้รับทรงขนานนามว่า แม่ฟ้าหลวง ของชาวไทยภูเขานั้นเอง

ขอบคุณภาพจาก Mr.KOE