วันประชากรโลก 11 กรกฎาคม

Home / วันสำคัญ / วันประชากรโลก 11 กรกฎาคม

11 กรกฎาคม วันประชากรโลก

วันที่ 11 กรกฎาคม เป็นวันประชากรโลก (World Population Day) ซึ่งได้ถูกกำหนดขึ้นโดยคณะมนตรีประศาสน์การสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนา เมื่อ พ.ศ. 2532 โดยกำหนดเพื่อให้เกิดความตระหนักในประเด็นของปัญหาประชากรโลก ซึ่งเกิดแรงดลใจในเหตุการณ์ที่ประชากรโลกเพิ่มขึ้นถึง 5 พันล้านคน (5,000,000,000 ล้านคน) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 ที่ผ่านมา

วันประชากรโลก
วันประชากรโลก

ทั้งนี้ได้มีการฉลองครบรอบวันประชากรโลกห้าพันล้านคนเป็นปีที่ 20 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งประชากรโลกเพิ่มขึ้นไปถึง 6,727,551,263 คน ซึ่งเหตุที่ประชากรโลกเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี พ.ศ. 2511 บรรดาผู้นำของโลกได้มีการประกาศร่วมกันว่า บุคคลมีสิทธิที่จะกำหนดจำนวนบุตรของตนเองและระยะเวลาที่เหมาะสมในการมีบุตรเองได้อย่างเสรี จึงทำให้ประชากรโลกมีเพิ่มขึ้นอย่างมาก ถึงแม้ปัจจุบันจะมีวิทยาการการคุมกำเนิดที่ทันสมัยและ ได้ผล แต่ก็ยังไม่สามารถกระจายไปยังพื้นที่ีต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง

ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการก่อตั้ง กองทุนประชากรโลกแห่งสหประชาติ (United Nations Population Fund – UNFPA) เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและปกป้องสิทธิของเยาวชน ประชากรโลก ให้ได้รับความรู้และ ข้อมูลข่าวสารพื้นฐานต่างๆ อีกทั้งช่วยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโลกได้เข้าถึงข้อมูลทางด้านการวางแผนครอบครัว โดยเฉพาะประชากรผู้ด้อยโอกาสและเด็กวัยรุ่นให้ตระหนักถึงการเพิ่มประชากรโลก