วันอาสาฬหบูชา

Home / วันสำคัญ / วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา (Asalha Puja) ย่อมาจาก อาสาฬหปูรณมีบูชา แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ”นับเป็นวันที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกเป็บนปฐมเทศนา ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน คือ “ธัมมจักกัปวัตตนสูตร” ให้แก่ ปัญจวัคคีย์ ทั้ง ๕ คือ

วันอาสาฬหบูชา

๑. พระอัญญาโกณฑัญญะ
๒. พระวัปปเถระ
๓. พระภัททิยะ
๔. พระมหานามเถระ
๕. พระอัสสซิ

จนพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรม และทรงขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันอาสาฬหบูชานี้เป็นวันแรกที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นครบองค์พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

ในวันอาสาฬหบูชา ชาวพุทธควรปฏิบัติตนตามหลักธรรมในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อันได้แก่ มัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติสายกลาง คือ อริยมรรค ๘ คือ

๑. สัมมาทิฏฐิ คือ ปัญญาเห็นชอบ
๒. สัมมาสังกัปปะ คือ ดำริชอบ
๓. สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ
๔. สัมมากัมมันตะ คือ การประพฤติดีงาม
๕. สัมมาอาชีวะ คือ การทำมาหากินอย่างสุจริตชน
๖. สัมมาวายามะ คือ ความอุตสาหะพยายาม ประกอบความเพียรในการกุศลกรรม
๗. สัมมาสติ คือ การไม่ปล่อยให้เกิดความพลั้งเผลอ ดำรงอยู่ด้วยความรู้ตัวอยู่เป็นปกติ
๘. สัมมาสมาธิ คือ การฝึกจิตให้ตั้งมั่น สงบ ปราศจากกิเลศ นิวรณ์อยู่เป็นปกติ

กล่าวโดยสรุปก็คือ ควรปฏิบัติตนให้อยู่ใน ศีล สมาธิ ปัญญา

วันอาสาฬหบูชา

ประวัติปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕

พระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นบุตรของพราหมณ์มหาศาสในหมู่บ้านพราหมณ์ เดิมชื่อ “โกณฑัญญะ” เมื่อเจริญวัยแล้วได้เข้าศึกษาเล่าเรียน จบไตรเทพ และรู้ลักษณะมนต์ คือ ตำราทายลักษณะ และเป็นพราหมณ์ ๑ ใน ๘ คน ที่ถูกคัดเลือกเข้าไปตรวจดูลักษณะของพระมหาบุรุษ ถือว่าเป็นพราหมณ์ที่มีอายุน้อยที่สุด ในบรรดาพราหมณ์ที่ได้รับเลือก ซึ่งพราหมณ์ได้ตรวจดูลักษณะของพระมหาบุรุษแล้วทำนายไว้เป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้

๑. ถ้าพระมหาบุรุษได้ครองฆราวาสจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
๒. ถ้าพระมหาบุรุษทรงเสร็ดออกผนวชจักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นศาสนาเอกของโลก

และโกณฑัญญะพราหมณ์ได้รู้อย่างแน่ใจว่า พระมหาบุรุษ พระองค์ทรงเสร็จออกผนวช พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่า “ทรงเป็นยอดกว่าภิกษุทั้งหลาย”

พระวัปปเถระ เป็นบุตรพราหมณ์ในเมืองกบิลพัสดุ์ พระวัปปเถระ บวชด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา เมื่อท่านมีอินทรีย์กล้าแล้ว ได้ทรงฟังพระธรรมเทศนาชื่อ “อานัตตลักขณสูตร” และก็ได้สำเร็จเป็น พระอรหันต์ ท่านได้ช่วยเป็นกำลังสำคัญรูปหนึ่งในการประกาศพระพุทธศาสนา เมื่อท่านดำรงอายุสังขารพอสมควรท่านก็ดับขันธปรินิพพาน

พระภัททิยะ เป็นบุตรของพราหมณ์คนหนึ่งในจำนวนพราหมณ์ ๑๐๘ ที่ได้การทำนายตรวจดูลักษณะของพระมหาบุรุษ พระภัททิยะทรงบวชด้วยวิธี “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” เมื่ออินทรีย์แก่กล้าแล้ว ได้ฟังพระธรรมเทศนาชื่อว่า “อานัตตลักขณสูตร” เมื่อจบพระธรรมเทศนา ท่านก็หลุดพ้นจากกิเลศ ไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน สำเร็จเป็นพระอรหันต์ ท่านเป็นพระเถระรูปหนึ่งที่เป็นกำลังสำคัญในการช่วยประกาศพระพุทธศาสนา เมื่อดำรงอายุสังขารพอสมควรก็ได้ดับขันธปรินิพพาน

พระมหานามเถระ เกิดในสกุลพราหมณ์ ณ กรุงกบิลพัสดุ์ พระมหานามเถระได้รับการบวชด้วยวิธี ”เอหิภิกขุอุปสัมปทา” ต่อมาได้รับฟังพระธรรมเทศนาชื่อว่า “อานัตตลักขณสูตร” จึงได้สำเร็จ เป็นพระอรหันต์ และ ในตอนปฐมโพธิกาล ท่านเป็นองค์หนึ่งที่อยู่ในจำนวนนั้นที่ช่วย เป็นกำลังสำคัญในการประกาศพระพุทธศาสนาในสถานที่ต่าง ๆ สั่งสอนกุลบุตรให้เกิดความเชื่อและความเสื่อมใสในพระพุทธศาสนา พระมหานามเถระดำรงอายุสังขารอยู่พอสมควรก็ดับขันธปรินิพพาน

พระอัสสซิ เป็นบุตรพราหมณ์มหาศาล ในกรุงกบิลพัสดุ์ พระอัสสชิเถระ ได้ทรงบวชด้วยวิธี “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” ต่อมาได้ฟังพระธรรมเทศนาชื่อว่า “อานัตตลักขณสูตร” จึงบรรลุเป็นพระอรหันต์ พระอัสสซิ เป็นผู้ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาด รู้จักประมาณตน ไม่ชอบโอ้อวด หรือมีความเย่อหยิ่ง ตลอดถึงกิริยามารยาทเรียบร้อยน่าเลื่อมใส พระอัสสชิเถระได้ศิษย์ ที่มีความสำคัญองค์หนึ่ง คือ อุปติสสปริพาชก หรือ “พระสารีบุตร” พระอัสสซิดำรงอายุสังขารพอสมควรแก่กาลแล้วก็ดับขันธปรินิพพาน

วันอาสาฬหบูชา ที่มาจาก : www.junjaowka.com

 

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ทั่วประเทศ :
1. เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ณ วัดญาณเวศกวัน
วัดญาณเวศกวัน ได้กำหนดพิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา เป็นการร่วมฉลองวันครบรอบ ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้และประกาศพระสัทธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีกำหนดการดังนี้
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ ๒๑ รูป
๑๖.๓๐ น. พิธีสมาทานหลักชาวพุทธ
– พุทธบริษัทพร้อมกันที่อุโบสถวัดญาณเวศกวัน
– ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– สมาทานหลักชาวพุทธ
– ชมวีดิทัศน์ เรื่อง หลักชาวพุทธ
– ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา
๑๗.๒๐ น. บุพภาคแห่งพิธี
– อาราธนาศีล รับศีล
พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
– กล่าวคำถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน
– พระสงฆ์อนุโมทนา
พิธีเวียนเทียน
– ตัวแทนสงฆ์กล่าวธรรมกถา
– เจ้าหน้าที่ถวายดอกไม้ธูปเทียนแก่พระสงฆ์
– ประธานสงฆ์ นำกล่าวคำบูชาดอกไม้ธูปเทียน
– เวียนเทียนรอบอุโบสถ

2. พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน (ผ้าวัสสิกสาฎก)
วันศุกร์ ที่  ๑๕  กรกฎาคม ๒๕๕๔เนื่องด้วยวัดปากน้ำเป็นพระอารามหลวงที่มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษาเป็นจำนวนมากทุกปี ปี ๒๕๕๔ มีจำนวน ๔๐๐ รูป สมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ ม.ส.จ. เกรงว่าพระภิกษุสามเณรอาจได้รับถวายผ้าอาบน้ำฝนไม่ทั่วถึงทุกรูป ในวันอาสาฬหบูชา วันศุกร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ สมาคม ฯ จะจัดพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน (ผ้าวัสสิกสาฎก) ตามประเพณี   เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญ ณ วัดปากน้ำ   จึงขอแจ้งผู้มีกุศลจิตทุกท่าน   พร้อมครอบครัว ญาติมิตร มาร่วมพิธี โดยสมาคมฯจะจัดผ้าอาบน้ำฝนและของใช้ที่จำเป็นสำหรับพระภิกษุสามเณรไว้บริการแก่ท่าน   ดังนี้
ผ้าอาบน้ำฝนอย่างดี ๑ ผืน ร่ม ๑ คัน
จาน, ชาม ๕ ใบ แปรงสีฟัน ๑ ด้าม
ยาสีฟัน ๑ หลอด สบู่ ๑ ก้อน
กระดาษ ๑ กล่อง ธูปเทียน ๑ ชุด
กำหนดการ
๐๗.๐๐ น. รับของที่เต๊นท์หน้าวัดไปถวายพระภิกษุสามเณร  ที่ศาลาการเปรียญ
๐๘.๐๐ น. ขอเชิญทำวัตรเช้าและสมาทานอุโบสถศีลเป็นพุทธบูชา และบูชาพระคุณของหลวงพ่อด้วย
๐๙.๐๐ น. มีพระธรรมเทศนาในพระอุโบสถ
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรทั้งวัด
๑๓.๐๐ น. ทำพิธีผ้าอาบน้ำฝน
๑๙.๐๐ น. ทำพิธีเวียนเทียน

3. “แห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี” ประจำปี ๒๕๕๔ และ “งานไหว้พระ ๙ วัด
สุพรรณบุรีเตรียมจัดงาน “แห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๔” และ “งานไหว้พระ 9 วัด ในวันอาสาฬหบูชา จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๔” อย่างยิ่งใหญ่อลังการ
เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย.๕๔ นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานการประชุมคณะทำงานการจัดงานประเพณี “แห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี ๒๕๕๔” และได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๓ และร่วมบุญ “งานไหว้พระ ๙ วัด ในวันอาสาฬหบูชา จังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี ๒๕๕๔” ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยมีนายอำเภอทั้ง ๑๕ อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยการสนับสนุนของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑ เพื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยงานดังกล่าวมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆมากมาย อาทิ การถวายเทียนพรรษาแด่เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าคณะอำเภอ ๑๐ อำเภอ พิธีเวียนเทียนรอบวิหารหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชมขบวนรถแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่อลังการ ๑๐ ขบวนประกอบด้วย ขบวนนางฟ้อนรำ ขบวนการแสดงศิลปวัฒนธรรม ขบวนชาติพันธุ์ วิถีชีวิตพื้นบ้าน และการจัดแสดงนิทรรศการรถเทียน ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
จังหวัดสุพรรณบุรียังได้จัดงานไหว้พระ ๙ วัด ในวันอาสาฬหบูชา เพื่อเผยแพร่แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่มีคุณค่าและมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา รวมทั้ง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาในพื้นที่อำเภอทั้ง ๑๐ อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี

4. เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๔ และกิจกรรมต่างๆ ในวันอาสาฬหบูชา
สำนักสงฆ์เขาพระครู ศรีราชา ชลบุรี
ขอเชิญศาสนิกชนร่วมทำกิจกรรมในวันอาสาฬหบูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
โดยในช่วงเช้านั้น จะเป็นการทำบุญ ถวายภัตตาหาร ถวายสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ตอนเย็นจะสวดมนต์ทำวัตรเย็น ร่วมพิธีเวียนเทียน
และนั่งสมาธิลานธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
กำหนดการ
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๑๘.00 น.   สวดมนต์ทำวัตรเย็น
๑๘.๓0 น.   สวดธรรมจักกัปปวัตนสูตร
๑๙.00 น.   ฟังพระธรรมเทศนาเรื่อง วันอาสาฬหบูชา
๑๙.๓0 น.   ทอดผ้าป่าสามัคคี “เพื่อสมทบทุนสร้างหลังคาหอสมุด”  พระสงฆ์อนุโมทนาบุญ
๑๙.๔0 น.   พิธีเวียนเทียน
๒๐.๓0 น.   นั่งสมาธิลานธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา