วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา

วันที่ 11 กรกฏาคม 2557 นี้ เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญต่อทางพระพุทธศาสนา (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘) นั้นคือ “วันอาสาฬหบูชา” และวันเข้าพรรษา ตรงกันวันที่ 11 กรกฏาคม 2557  (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘) ซึ่งวันนี้เรามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวันอาสาฬหบูชา มาฝากกันครับ

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยการแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ ทั้ง ๕ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันจนพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้เป็นวันแรกที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นครบองค์พระรัตนตรัย
วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดง พระปฐมเทศนา หรือการแสดงพระธรรมครั้งแรก หลังจากที่ตรัสรู้ได้ ๒ เดือน เป็นวันที่เริ่มประดิษฐานพระพุทธศาสนาเนื่องจากมีองค์ประกอบของ พระรัตนตรัยครบถ้วน คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี ในวันเพ็ญ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ) เดือน ๘ ดวงจันทร์ เสวยมาฆฤกษ์
การแสดงพระปฐมเทศนาในวันอาสาฬหบูชา นี้ทรงได้แสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ปัจจุบันคือสารนาถ เมืองพาราณสี พระธรรมที่แสดงคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร        เมื่อเทศนาจบ พระโกณฑัญญะ หนึ่งในปัญจวัคคีย์ ผู้ประกอบด้วย พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานาม และพระอัสสชิ ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม มีความเห็นแจ้งชัดว่า

          ยํ กิญฺจิ สมุทยธมฺมํ                   สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺติ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดา       สิ่งใดสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา


ธัมเมกขสถูป

ธัมเมกขสถูป

เมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมจึงขออุปสมบทเป็น พระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าก็ประทานอุปสมบทให้ ด้วยวิธีที่เรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา โดยกล่าวคำว่า เธอจงเป็นภิกษุมาเกิด พระโกณฑัญญะจึงเป็น พระอริยสงฆ์องค์แรก

คำว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แปลว่าสูตรของการหมุนวงล้อแห่งพระธรรมให้เป็นไปมีความโดยย่อว่า

ที่สุด ๒ อย่างที่บรรพชิตไม่ควรประพฤติปฏิบัติคือ การประกอบตนให้อยู่ในความสุขด้วยกาม ซึ่งเป็นธรรมอันเลวเป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ที่สุดอีกทางหนึ่งคือ การประกอบการทรมานตนให้เกิดความลำบาก ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์

การดำเนินตามทางสายกลาง ไม่เข้าไปใกล้ที่สุดทั้งสองอย่างนั้น เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ด้วยปัญญาอันยิ่ง ทำดวงตาและญาณให้เกิด เป็นไปเพื่อความสงบระงับ ความรู้ยิ่ง ความตรัสรู้ และนิพพาน ทางสายกลาง ได้แก่ อริยมรรค มีองค์แปด คือ ปัญญาอันเห็นชอบ ดำริห์ชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ และตั้งใจชอบ อริยสัจสี่ คือความจริงอันประเสริฐที่พระองค์ค้นพบ มี ๔ ประการได้แก่

อริยสัจ ๘
อริยสัจ ๔ แปลว่า ความจริงอันประเสริฐของอริยะ ซึ่งคือ บุคคลที่ห่างไกลจากกิเลศทั้งปวง ได้แก่
๑. ทุกข์ ได้แก่ ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ จักต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันในความจริง ต้องยอมรับรู้ กล้าสู้ปัญหา กล้าเผชิญหน้า ต้องเข้าใจในสภาวะโลกในทุกสิ่งนั้นไม่เที่ยง มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง๒. สมุทัย ได้แก่ เหตุเกิดแห่งทุกข์ หมายถึงสาเหตุของปัญหาที่ทำให้เกิดทุกข์ เพราะเป็นต้นเหตุสำคัญในการเกิดทุกข์ ที่จะเชื่อมโยงกับปัจจัยอื่นๆ
๓. นิโรธ ได้แก่ การดับทุกข์ การอยู่อย่างรู้เท่าทัน การดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา การไม่มีทุกข์ การไม่ข้องเกี่ยวในกิเลศ
๔. มรรค ได้แก่ หนทางในการแก้ไขปัญหา ในการดับทุกข์ ซึ่งมีองค์ประกอบทั้ง 8 ประการ

มรรค ๘
๑. สัมมาทิฏฐิ คือ มีปัญญาเห็นชอบ หมายถึง ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามความเป็นจริงด้วยสติและปัญญา
๒. สัมมาสังกัปปะ คือ ดำริชอบ หมายถึง การใช้สมองความคิดพิจารณาแต่ในทางกุศลหรือความดีงาม ไม่หลุมหลงมัวเมาในสิ่งไม่ดี
๓. สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ หมายถึง การพูดต้องสุภาพ แต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์ดีงาม ไม่พูดเพ้อเจ้อไร้สาระ
๔. สัมมากัมมันตะ คือ ความประพฤติชอบ หมายถึง การประพฤติดีงาม อยู่ในทำนองคลองธรรม
๕. สัมมาอาชีวะ คือการมีอาชีพชอบ หมายถึง การทำมาหากินอย่างสุจริตชน ไม่คดโกง ไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนผู้อื่น
๖. สัมมาวายามะ คือ การมีความมานะชอบ หมายถึง ความอุตสาหะพยายาม มีความอดทนต่อการปฏิบัติงานใดๆ
๗. สัมมาสติ คือ การมีสติชอบ หมายถึง การมีสติ ใช้สติอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำจิตให้เลื่อนลอย ดำรงอยู่ด้วยความรู้ตัวอยู่เป็นปกติ
๘. สัมมาสมาธิ คือ การมีสมาธิชอบ หมายถึง การฝึกจิตให้สงบและตั้งมั่น เพื่อให้ปราศจากกิเลสและนิวรณ์อยู่เสมอ

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา

ดวงตา ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแก่พระองค์ว่า

นี้เป็นทุกข์ อันควรกำหนดรู้ และพระองค์ ได้กำหนดรู้แล้ว

นี้เป็นสาเหตุแห่งทุกข์ อันควรละ และพระองค์ ได้ละแล้ว

นี้เป็นความดับทุกข์ อันควรทำให้แจ้ง และพระองค์ ได้ทำให้แจ้งแล้ว

นี้เป็นหนทางดับทุกข์ อันควรเจริญ และพระองค์ ได้เจริญแล้ว

สรุปได้ว่า ปัญญาอันรู้เห็นแจ้งชัดตามความเป็นจริงในอริยสัจ ๔ มีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ คือ ขั้นแรก รู้ว่า อริยสัจแต่ละอย่างนั้นเป็นอย่างไร ขั้นที่สองรู้ว่าควรจะทำอย่างไรในอริยสัจแต่ละประการนั้น และขั้นที่ ๓ พระองค์ได้ กระทำตามนั้นสำเร็จเสร็จแล้ว

วันอาสาฬหบูชา พระองค์ทรงเน้นว่า จากการที่พระองค์ทรงค้นพบ คือตรัสรู้อริยสัจ ๔ ประการนี้ การที่พระองค์ทรงกล้าปฏิญญา ว่าเป็นผู้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เพราะพระองค์ได้รู้เห็นแจ้งชัดตามความเป็นจริง ในอริยสัจ ๔ มี รอบ ๓ มีอาการ ๑๒ อย่างหมดจดดีแล้ว เมื่อ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักร ให้เป็นไปแล้ว ได้มีการบันลือต่อ ๆ กันไปให้ทราบทั่วกันว่า พระธรรมอันยอดเยี่ยมที่พระองค์ทรงประกาศให้เป็นไปแล้ว ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตเมืองพาราณสี อันใคร ๆ ในโลกจะปฏิวัติไม่ได้

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา มีเหตุการณ์สำคัญในทางพระพุทธศาสนาอยู่ ๓ ประการคือ

๑. เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา โดยทางแสดงพระปฐมเทศนา คือ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่พระองค์ตรัสรู้ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ สรรพสัตว์ทั้งหลาย

๒. เป็นวันแรกที่บังเกิดพระอริยสงฆ์สาวกขึ้นในโลก คือ พระโกณฑัญญะ เมื่อได้ฟังพระปฐมเทศนาจบ ได้ดวงตาเห็นธรรม ได้ทูลขออุปสมบท และพระพุทธเจ้าได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีเอหิภิกษุอุปสัมปทา ในวันนั้นวันอาสาฬหบูชา

๓. เป็นวันแรกที่บังเกิดพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตน และพระสังฆรัตนะ ขึ้นในโลกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์

กิจกรรมในวันอาสาฬหบูชา
โดยทั่วไปจะนิยมทำบุญ ตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม รักษาศีล และสวดมนต์ ร่วมกันในตอนค่ำในวัดต่างๆ ซึ่งจะมีการจัดพิธีสวดมนต์ เวียนเทียนร่วมกัน โดยถือเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีของเราชาวพุทธ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณพระรัตนตรัย อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างจิตใจให้เราดำเนินชีวิตไปอย่างมีความสุขอีกด้วย

>> อ่านประวัติวันเข้าพรรษา คลิกที่นี้ <<

Tags: , , ,

แสดงความคิดเห็น

แจ้งสมาชิกสมาชิกเว็บไซต์

เนื่องด้วยตอนนี้เกิดปัญหาจากสมาชิกบางท่านที่แสดงความคิดเห็นอันไม่พึงประสงค์ ทั้งมีการแสดงความเห็นที่หยาบคาย และบางความเห็นมีการหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ซึ่งทางเว็บไซต์ MThai ไม่สามารถยอมให้เกิดขึ้นได้ ดังนั้น MThai จึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนระบบการเปิดแสดงความคิดเห็น โดยทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เพื่อเป็นการยืนยันตนของผู้โพส หากเป็นสมาชิกแล้ว login ที่นี่ หากยังไม่เป็นสมาชิกสมัครได้ ที่นี่

  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  อนุโมทนาสาธุ วันอาทิตย์นี้จะไปถวายเทียนกะแม่และเพื่อนๆ ค่ะ

  โดย : Honest ( #5541 ) , เขียนเมื่อ 03 Jul 2009 เวลา 12:30 pm IP :124.157.178.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  อนุโมทนาสาธุ เช่นกัน ยามใดทุกข์ ก็ให้มองโลกตามความจริง ไม่มีสิ่งใดจีรังยั่งยืน มีทุกข์ ทุกข์ก็ไป มีสุข สุขก็ไป
  มองโลกตามความจริง จะทำให้พ้นทุกข์
  มองโลกในแง่ดี จะทำให้มีความสุข
  สาธุ

  by A c e m a n

  โดย : Anonymous ( #5662 ) , เขียนเมื่อ 04 Jul 2009 เวลา 9:55 am IP :192.168.0.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  ชาวพุทธจงทำดี

  โดย : noi ( #5675 ) , เขียนเมื่อ 04 Jul 2009 เวลา 12:35 pm IP :112.143.35.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  อนุโมทนา… อยากให้เด็กไทยเข้าวัดฟังธรรมเยอะ ๆ

  โดย : kenma ( #5681 ) , เขียนเมื่อ 04 Jul 2009 เวลา 2:24 pm IP :112.142.60.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ

  โดย : วุฒิ ( #5694 ) , เขียนเมื่อ 04 Jul 2009 เวลา 5:58 pm IP :125.24.150.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  ละซึ่งกาม ทำบุญใส่บาตร ทำจิตใจให้ผ่องใส่

  โดย : ชยธัมโม ( #5697 ) , เขียนเมื่อ 04 Jul 2009 เวลา 6:42 pm IP :61.7.173.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  อนุโมทนาด้วยค่ะ

  โดย : icezalez ( #5698 ) , เขียนเมื่อ 04 Jul 2009 เวลา 6:58 pm IP :58.9.7.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  อนุโมทนาด้วยครับ

  โดย : วิมุตติตุกาโม ( #5704 ) , เขียนเมื่อ 04 Jul 2009 เวลา 10:25 pm IP :58.9.124.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  อนุโมทนาบุญ สาธุ ด้วยครับ

  โดย : K-Thailand ( #5705 ) , เขียนเมื่อ 05 Jul 2009 เวลา 12:20 am IP :58.8.111.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  อนุโมทนาด้วยครับ ความจริงคือชีวิต ความหลงผิดคือวิบัติ และตัณหา

  โดย : กงล้อธรรม ( #5707 ) , เขียนเมื่อ 05 Jul 2009 เวลา 4:48 am IP :118.172.38.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  ละเอียดถูกต้องมาก

  โดย : ดลชัย ( #5708 ) , เขียนเมื่อ 05 Jul 2009 เวลา 7:39 am IP :124.121.107.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  ขอนุโมทนาครับ หากจะให้ดีที่สุดควรแก้ไขรายละเอียดบางตอน เช่น เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี ในวันเพ็ญ (ขึ้น 15ค่ำ) เดือน 8 ดวงจันทร์ เสวยมาฆฤกษ์ ควรเป็น อาสาฬหฤกษ์, สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งใดสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา ควรเป็น สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดย่อมดับไปเป็นธรรมดา

  โดย : ธรรมลีลา ( #5709 ) , เขียนเมื่อ 05 Jul 2009 เวลา 7:41 am IP :202.28.27.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  อนุโม ธนา ด้วย ครับ

  ขอบคุณมากกับความรู้ ที่ชัก ลืม ๆ ไปเหมือน กัน

  โดย : Anonymous ( #5711 ) , เขียนเมื่อ 05 Jul 2009 เวลา 10:12 am IP :125.27.198.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  พอเพียง เพียงพอ พ่อหลวง เหมือน พระพุทธเจ้าทรงโปรดประทานมาให้เรา ได้รู้ถึง อริยมรรคมีองค์ 8 ครับบบ

  โดย : igy ( #5712 ) , เขียนเมื่อ 05 Jul 2009 เวลา 12:06 pm IP :124.122.163.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  อนุโมทนาสาธุ ขอให้คนอยู่ในศีลในธรรมกันมากๆ เป็นคนดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

  โดย : tiktok ( #5716 ) , เขียนเมื่อ 05 Jul 2009 เวลา 2:50 pm IP :86.144.134.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  ขออนุโมทนาบุญด้วยคน เข้าวัดทำบุญทำจิตใจให้ผ่องใส ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ก็จะทำให้มีความสุขแล้วหนอ

  โดย : ีum ( #5731 ) , เขียนเมื่อ 05 Jul 2009 เวลา 5:16 pm IP :222.123.174.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  ชาวพุทธส่วนใหญ่มักหลงลืมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  รู้แต่เพียงว่าวันนี้เป็นวันหยุดเท่านั้น
  เพราะฉะนั้นเราชาวพุทธควรหันกลับมาใจใส่
  และให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาให้มากขึ้น
  เพราะเป็นการขัดเกลาจิตใจ และที่สำคัญยังเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีทำให้คนเรานั้นมีจิตใจที่ดี

  โดย : แป้ง ( #5735 ) , เขียนเมื่อ 05 Jul 2009 เวลา 5:45 pm IP :125.24.133.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  รักพระพุดทระจ่ค่าวค่ะ

  โดย : เด็กนอย ( #5740 ) , เขียนเมื่อ 05 Jul 2009 เวลา 6:51 pm IP :222.123.224.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  ขอกราบอนุโมทนาทุกท่าน ที่ใฝ่ในธรรม และคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้ประพฤติดีแล้ว ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน
  ช่วยกันเผยแพร่พระธรรมเป็นธรรมทาน แก่ผู้ที่สนใจในธรรม
  เพื่อประโยชน์สุขตามอัฒภาพเถิด สาธุ สาธุ

  โดย : love thailand ( #5760 ) , เขียนเมื่อ 05 Jul 2009 เวลา 9:49 pm IP :124.122.185.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  อนุโมทนาสาธุ….

  ..เกิดมาเป็นคนสักชาติ ต้องทำดีเพื่อจะได้เกิดเป็นคนที่ดีต่อไป

  โดย : AmMzzZ ( #5794 ) , เขียนเมื่อ 06 Jul 2009 เวลา 4:15 am IP :222.123.187.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  ขออนุโมทนาบุญครับ…ขอให้ทุกท่านมีจิตเป็นกุศลได้พบหลักธรรมและถือปฎิบัติ…

  โดย : sak11111 ( #5813 ) , เขียนเมื่อ 06 Jul 2009 เวลา 7:50 am IP :115.67.184.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  อนุโมทนาบุญคับ..ได้ความรู้มากๆ
  อย่าลืมทำบุญกันนะคับ

  โดย : rickford ( #5838 ) , เขียนเมื่อ 06 Jul 2009 เวลา 12:03 pm IP :117.47.113.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  ขออนุโมทนาด้วย

  โดย : som ( #5847 ) , เขียนเมื่อ 06 Jul 2009 เวลา 1:35 pm IP :125.24.52.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  นรยวทยดินยรีตจะรีท ลกหิทม นยทรนย ย นรบำพ

  โดย : เกด ( #5858 ) , เขียนเมื่อ 06 Jul 2009 เวลา 3:23 pm IP :124.157.218.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  สัจธรรมของชสวโลกและสรรพสัตว์

  โดย : 5555 ( #5861 ) , เขียนเมื่อ 06 Jul 2009 เวลา 4:08 pm IP :114.128.55.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

  โดย : sorn ( #5877 ) , เขียนเมื่อ 06 Jul 2009 เวลา 8:47 pm IP :118.172.10.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  ขออนุโมธนา สาธุ สาธุ สาธุ

  ด้วยศรัทธาที่ตัวข้าพระพุทธเจ้ามีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ต่อพระธรรม และพระอริยะสงฆ์
  จงเป็นผลให้ลูกเป็นผู้มีใจสบาย กายสบาย ความเป็นอยู่สบาย ไปอยูแล้ว บังเกิดแล้ว ณ ที่ใดๆ ก็ให้ที่นั้นๆจงมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข เกิดความสมัครสมานสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเถิด
  ชีวิตใดที่มีทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ ชีวิตใดที่มีสุขขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป แม้ผู้ใดทำผิดคิดผิด ก็ให้เปลี่ยนแปลงมาทำถูกต้องศีลธรรม คิดถูกต้อง หันมามีศัรทธาในพระพุทธศาสนา ได้รักษาศีล(ศีลคือปกติ ที่เป็นปกติ ของธรรมชาติ)อยู่ร่วมกันอย่าสงบสุขตลอดไป

  ธรรมอันใดที่ พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้เห็นแล้ว
  ขอข้าพระพุทธเจ้า ได้มีส่วนเห็นธรรมอันนั้นด้วยเถิด

  โดย : ณัฐฎญากุล ธรรม์ฐานันดร์ ( #5885 ) , เขียนเมื่อ 07 Jul 2009 เวลา 1:21 am IP :78.101.203.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  ขออนุโมทนาด้วยค่ะ สาธุ

  โดย : Anonymous ( #5888 ) , เขียนเมื่อ 07 Jul 2009 เวลา 8:11 am IP :114.128.181.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  ขออนุโมทนา สาธุ

  โดย : lLoveBALLl ( #5889 ) , เขียนเมื่อ 07 Jul 2009 เวลา 9:38 am IP :125.24.18.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ สาธุ
  ขอสุขใ้ห้กับข้าฯ และปวงชนทุกคน

  โดย : na ( #5892 ) , เขียนเมื่อ 07 Jul 2009 เวลา 10:45 am IP :124.120.114.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  ขอให้ความสุขเกิดกับข้าพเจ้าและคนทุกคน เถิด

  สาธุๆๆ

  โดย : pppp ( #5895 ) , เขียนเมื่อ 07 Jul 2009 เวลา 1:15 pm IP :124.157.149.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  i will do good

  โดย : king ( #5898 ) , เขียนเมื่อ 07 Jul 2009 เวลา 4:14 pm IP :85.165.84.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  ขอให้ทุกคนมีสติ รู้รักสามัคคี ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เข้าใจธรรมชาติ รู้เหตุธรรมชาติ ป้องกันชีวิตตัวเองป้องกันชีวิตผู้อื่น ทุกๆคนรักตัวเอง รักชีวิต รักครอบครัว ชีวิตมนุษย์มีค่ามาก การเกิดมาเป็นคนดี เป็นหลักประกันต่อสังคมมนุษย์ การทำให้ผู้อื่นมีความสุขและเรารู้สึกมีความสุขด้วยเป็นสิ่งที่ดีงาม การกระทำใดๆทำให้ผู้อื่นและตนเองมีความสุขเป็นหลักประกันว่าผู้นั้นเป็นคนดี ทุกคนมีหน้าที่แตกต่างกันทุกคนมีความดีอยู่ในสมอง ในใจ ในร่างกาย ในการกระทำ ฉะนั้น การเล่าเรียนพฤติกรรมคนดีทำให้สังคมมนุษย์มีความเจริญ ขอให้ทุกคนช่วยกัน

  โดย : นายเมฆิน ศิริโสม ( #5899 ) , เขียนเมื่อ 07 Jul 2009 เวลา 6:18 pm IP :210.86.209.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  ความกตัญญูต่อตัวเองเป็นหลักธรรม ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเป็นสิ่งที่ดี ผมมีความกตัญญูต่อทุกสิ่ง ผมต้องการชีวิตที่ดีมีความสุข ผมอยากให้ทุกคนมีบ้าน อาหาร มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รู้รักสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผมไม่ฆ่าคน ฆ่ามนุษย์ ทุกคนก็เช่นเดี่ยวกัน ตั้งใจทำความดี ช่วยกันทำงาน สร้างบ้าน ปลูกผัก ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ ทุกคนต้องมีสติ ถ้าทุกคนทำการเกษตรเป็นทุกอย่างสงบ เพราะทุกคนมีอาหารกิน การดำรงชีวิตคือการทำการเกษตร ผมคิดไว้ว่าจะผลิตเงินแจกทุกๆคนจะได้รวยเท่ากันแต่เงินกินไม่ได้ การสร้างบ้านจะต้องมีที่ดินทำการเกษตรถ้าทุกคนทำแบบนี้ก็จะมีอาหารกินกันทุกคน งานทุกอย่างจะต้องร่วมมือร่วมใจกันทำ ทุกๆประเทศต้องช่วยกันทำเพื่อทุกคน เรามารวมใจกตัญญูต่อโลกของเรา

  โดย : นายเมฆิน ศิริโสม ( #5900 ) , เขียนเมื่อ 07 Jul 2009 เวลา 6:42 pm IP :210.86.209.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  ไปทำการเษตรกันดีกว่าได้กินข้าวด้าย เล่นคอมพิวเตอร์นานหิวข้าว ดีไม่ดีสายตาสั้น

  โดย : นายเมฆิน ศิริโสม ( #5901 ) , เขียนเมื่อ 07 Jul 2009 เวลา 7:09 pm IP :210.86.209.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  คนเราเป็นทูกเพราะ ไม่ได้ดั่งใจก็เสียใจ ไม่สมหวังก็ผิดหวังเพราะยึดติดในสื่งนั้น

  โดย : ideal ( #5902 ) , เขียนเมื่อ 07 Jul 2009 เวลา 8:57 pm IP :124.121.63.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  คนเราเป็นทูกเพราะ ไม่ได้ดั่งใจก็เสียใจ ไม่สมหวังก็ผิดหวังเพราะยึดติดในสื่งนั้น

  โดย : นอ้ย ( #5903 ) , เขียนเมื่อ 07 Jul 2009 เวลา 8:58 pm IP :124.121.63.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  สู้ชาวนาสู้ เพื่อที่อยู่อาศัย รถไถนาติดแอร์ รถดำนา รถเกี่ยวข้าว การได้มาด้วยความยุติธรรมคือความถูกต้อง ชาวนาต้องการผลิตเงินถูกต้องตามกฎหมาย ความสามัคคีคือพลัง ที่สำคัญไม่โกง

  โดย : นายเมฆิน ศิริโสม ( #5906 ) , เขียนเมื่อ 07 Jul 2009 เวลา 10:06 pm IP :210.86.208.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  เศรษฐกิจจะดีหรือไม่ เงินบาทจะขึ้นหรือลง ราคาน้ำมันจะแพงหรือถูก ไม่มีผลกระทบอะไร เพราะเราจะผลิตเงินถูกต้องตามกฎหมาย เราไม่กู้ แต่เราจะแจกเงินให้รวยเท่ากัน แต่เราก็ยังต้องทำการเกษตร ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์

  โดย : นายเมฆิน ศิริโสม ( #5907 ) , เขียนเมื่อ 07 Jul 2009 เวลา 10:18 pm IP :210.86.208.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  ป6/2โรงเรียนชุมชนดอนตาล

  โดย : Rittikiat Hananian ( #5915 ) , เขียนเมื่อ 08 Jul 2009 เวลา 9:16 am IP :125.26.201.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  อนุโมทนา ครับ เมื่อ สมาธิเกิด ปัญญาจะตามมา

  โดย : Dollmaker ( #5919 ) , เขียนเมื่อ 08 Jul 2009 เวลา 11:38 am IP :118.173.251.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  ขอโมทนา สาธุ

  คนไทยเราโชคดีครับ ที่ได้เกิดมาใต้ร่มเงา

  ของพระพุทธศาสนา

  ฉะนั้นขอให้ทุกคนรักษา พุทธศาสนาของเราไว้

  ตราบชั่วลูก ชั่วหลาน นะจ๊ะ

  โดย : ชาคระ ชยะ ( #5926 ) , เขียนเมื่อ 08 Jul 2009 เวลา 1:30 pm IP :124.122.60.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  ขอแนะนำว่าน่าจะมีเกี่ยวกับ
  จะทำอย่างไรในวันอารใหบูชา
  เด็กๆเข้าจะได้รู้

  โดย : พชรพรรณ ประสารศรี ( #6018 ) , เขียนเมื่อ 12 Jul 2009 เวลา 4:49 pm IP :114.128.242.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  โทษทีจ๊ะเมื่อกี่คำว่า อารฬหบูชา เขียนผิด

  ลงท้าย อายุ 11

  วัน อาทิตย์ ที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ. 2552

  โดย : พชรพรรณ ประสารศรี ( #6019 ) , เขียนเมื่อ 12 Jul 2009 เวลา 4:53 pm IP :114.128.242.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  ให้ความรู้ดีมาก

  โดย : ต้อม ( #6275 ) , เขียนเมื่อ 29 Jul 2009 เวลา 11:49 am IP :202.143.130.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  สาระดีมาก ครับ

  โดย : สาทต ( #6740 ) , เขียนเมื่อ 27 Oct 2009 เวลา 3:02 pm IP :
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  ขออนุโมทนาสาธุ

  โดย : มิว ( #6810 ) , เขียนเมื่อ 29 Nov 2009 เวลา 1:35 pm IP :61.90.96.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  ทุกๆคนเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเงินถูกต้องตามกฎหมายต่างมีเงินเท่ากัน งานทุกอย่างต้องช่วยกัน ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รู้รักสามัคคี

  โดย : นายเมฆิน ศิริโสม ( #7636 ) , เขียนเมื่อ 29 May 2010 เวลา 10:24 pm IP :58.9.159.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  ต้องการเงินซื้อรถเฟอร์รารี่

  โดย : นายเมฆิน ศิริโสม ( #7761 ) , เขียนเมื่อ 22 Jun 2010 เวลา 5:26 pm IP :58.11.25.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  55454444444444444444444444444444444444444444444

  โดย : 00000000000000000000000000000000000000000000000000 ( #7885 ) , เขียนเมื่อ 22 Jul 2010 เวลา 9:45 am IP :61.19.192.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  ขอ อนุโมทนาสาธุ ค่ะ

  โดย : ชลธิชา มงคล ( #7886 ) , เขียนเมื่อ 22 Jul 2010 เวลา 10:28 am IP :125.25.92.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  นายเมฆิน ศิริโสมไม่ทำผิดกฎหมายตลอดไป

  โดย : นายเมฆิน ศิริโสม ( #7889 ) , เขียนเมื่อ 22 Jul 2010 เวลา 9:01 pm IP :58.9.154.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  จะทำความดีคะ

  โดย : ภาวิณี ชะชาตย์ ( #7893 ) , เขียนเมื่อ 26 Jul 2010 เวลา 10:03 am IP :125.26.23.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  จะทำความดีคะ

  โดย : ภาวิณี ชะชาตย์ ( #7894 ) , เขียนเมื่อ 26 Jul 2010 เวลา 10:03 am IP :125.26.23.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  จะเป็นคนดีคะ

  โดย : ปิยะพร ตรงตันเผ่า ( #7895 ) , เขียนเมื่อ 26 Jul 2010 เวลา 10:04 am IP :125.26.23.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  ขออนุโมทนาสาธุคะ

  โดย : จุติพร บัวสุดตา ( #7903 ) , เขียนเมื่อ 29 Jul 2010 เวลา 6:56 pm IP :1.46.11.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  รถพยาบาล

  โดย : วุฒิ ศิริโสม ( #8347 ) , เขียนเมื่อ 12 Feb 2011 เวลา 1:09 pm IP :101.108.201.xxx
  Re:วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  รถวิบาก

  โดย : จุมพล จอดนอก ( #8348 ) , เขียนเมื่อ 12 Feb 2011 เวลา 1:10 pm IP :101.108.201.xxx
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE