วันเข้าพรรษา 2559 ตรงกับวันที่..

Home / วันสำคัญ / วันเข้าพรรษา 2559 ตรงกับวันที่..

วันเข้าพรรษา 2559 ตรงกับวันที่

 

วันเข้าพรรษา 2559 ตรงกับวันพุธที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งจะอยู่ต่อจากวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้

 

วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา 2559

 

ประวัติและความสำคัญของวันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือเทศกาลเข้าพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลทางศาสนพุทธที่สำคัญเทศกาลหนึ่งในประเทศไทย โดยมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในช่วงฤดูฝน วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งพระมหากษัตริย์และคนทั่วไปได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย

 

>>อ่าน ประวัติวันอาสาฬหบูชา ที่นี่<<