วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2559

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2559

บุหรี่ เป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับในทุกรัฐบาล ในการควบคุมธุรกิจประเภทนี้ไว้แบบจำเพาะ ไม่แพ้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาจจะมากกว่าด้วยซํ้า เนื่องจากบุหรี่ ห้ามมีการโฆษณาอย่างเด็ดขาด [อ่าน คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ที่นี่] …