วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

วันเด็ก 2558

วันเด็กแห่งชาติ เป็นวันสำคัญในประเทศไทยตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป (วันจันทร์) มีการให้ คำขวัญวันเด็ก ทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบ คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ดังนี้

 

คำขวัญวันเด็ก 2558

ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต

 

คำขวัญวันเด็ก

คำขวัญวันเด็ก เป็น คำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และตั้งแต่ พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ให้คุณค่าความสำคัญของเด็ก จึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคติเตือนใจสำหรับเด็กปีละ 1 คำขวัญ (ก่อนถึงวันเด็กแห่งชาติ) นายกรัฐมนตรีสมัยต่อมา จึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ประวัติวันเด็กแห่งชาติ

งาน วันเด็กแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2498 ตามคำเชิญชวนของ นายวี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ

รัฐบาลได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและ นอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

คำขวัญวันเด็ก 2558

คำขวัญวันเด็ก 2558

งานวันเด็กแห่งชาติ จัดขึ้นทุกปีในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมจนถึง พ.ศ. 2506 และใน พ.ศ. 2507 ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทัน จึงได้เริ่มจัดอีกครั้งในปี พ.ศ. 2508 โดยเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงหมดฤดูฝนและเป็นวันหยุดราชการ จนถึงทุกวันนี้

รวมคำขวัญวันเด็ก

ปี นายกรัฐมนตรี คำขวัญ
พ.ศ. 2499 จอมพล ป. พิบูลสงคราม จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม
พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า
พ.ศ. 2503 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด
พ.ศ. 2504 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย
พ.ศ. 2505 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด
พ.ศ. 2506 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด
พ.ศ. 2507 จอมพล ถนอม กิตติขจร ไม่มีคำขวัญ เนื่องจากงดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
พ.ศ. 2508 จอมพล ถนอม กิตติขจร เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี
พ.ศ. 2509 จอมพล ถนอม กิตติขจร เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น และสมานสามัคคี
พ.ศ. 2510 จอมพล ถนอม กิตติขจร อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรงดีมีความประพฤติเรียบร้อย
พ.ศ. 2511 จอมพล ถนอม กิตติขจร ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง
พ.ศ. 2512 จอมพล ถนอม กิตติขจร รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ
พ.ศ. 2513 จอมพล ถนอม กิตติขจร เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส
พ.ศ. 2514 จอมพล ถนอม กิตติขจร ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ
พ.ศ. 2515 จอมพล ถนอม กิตติขจร เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ
พ.ศ. 2516 จอมพล ถนอม กิตติขจร เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
พ.ศ. 2517 นายสัญญา ธรรมศักดิ์ สามัคคีคือพลัง
พ.ศ. 2518 นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี
พ.ศ. 2519 หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดี มีวินัย เสียแต่บัดนี้
พ.ศ. 2520 นายธานินทร์ กรัยวิเชียร รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย
พ.ศ. 2521 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง
พ.ศ. 2522 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
พ.ศ. 2523 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
พ.ศ. 2524 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม
พ.ศ. 2525 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
พ.ศ. 2526 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัยและคุณธรรม
พ.ศ. 2527 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิด สุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา
พ.ศ. 2528 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
พ.ศ. 2529 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พ.ศ. 2530 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พ.ศ. 2531 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พ.ศ. 2532 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พ.ศ. 2533 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พ.ศ. 2534 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา
พ.ศ. 2535 นายอานันท์ ปันยารชุน สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม
พ.ศ. 2536 นายชวน หลีกภัย ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2537 นายชวน หลีกภัย ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2538 นายชวน หลีกภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2539 นายบรรหาร ศิลปอาชา มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด
พ.ศ. 2540 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด
พ.ศ. 2541 นายชวน หลีกภัย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
พ.ศ. 2542 นายชวน หลีกภัย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
พ.ศ. 2543 นายชวน หลีกภัย มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
พ.ศ. 2544 นายชวน หลีกภัย มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
พ.ศ. 2545 พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส
พ.ศ. 2546 พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
พ.ศ. 2547 พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดีๆ อนาคตดีแน่นอน
พ.ศ. 2548 พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด
พ.ศ. 2549 พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด
พ.ศ. 2550 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
พ.ศ. 2551 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
พ.ศ. 2552 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี
พ.ศ. 2553 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม
พ.ศ. 2554 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ
พ.ศ. 2555 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี
พ.ศ. 2556 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน
พ.ศ. 2557 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง
พ.ศ. 2558 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต

 

เพลงวันเด็ก

 

เนื้อเพลงหน้าที่เด็ก (เด็กเอ๋ยเด็กดี)

เด็กเอ๋ยเด็กดี
ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน
เด็กเอ๋ยเด็กดี
ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน

หนึ่ง นับถือศาสนา
สอง รักษาธรรมเนียมมั่น
สาม เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ เพลงหน้าที่เด็ก (เด็กเอ๋ยเด็กดี) – เพลงวันเด็กแห่งชาติ
สี่ วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน

ห้า ยึดมั่นกตัญญู
หก เป็นผู้รู้รักการงาน
เจ็ด ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ
ต้องมานะบากบั่น ไม่เกียจไม่คร้าน

แปด รู้จักออมประหยัด
เก้า ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล
น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ
ให้เหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา

สิบ ทำตนให้เป็นประโยชน์
รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติต้องรักษา
เด็กสมัยชาติพัฒนา
จะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญ

 

 

เพลงช้าง

เนื้อเพลง ช้าง ช้าง ช้าง

ช้าง ช้าง ช้าง ช้าง ช้าง น้อง เคยเห็นช้าง รึเปล่า

ช้างมันก้อตัวไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวง

มีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างา มีหูมีตาหางยาว…

***

 

 

กลอนวันเด็ก

กลอนเด็กดี
เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า
เด็กเกิดมาบริสุทธิ์ดุจผ้าขาว
โลกเสื่อมโทรมแต้มสีราคีคาว
เด็กต้องก้าวต่อไปทางไกลนัก

โลกสับสนปนเปื้อนเกลื่อนวิปริต
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษติดกับดัก
โลกเศร้าหมองหม่นใจขาดไร้รัก
จมในปลักโสมมสังคมทราม …

รวมกลอนวันเด็ก

เกมส์สนุกๆ สำหรับวันเด็ก

 

………………………………………………………………..

Tags: , , , , ,

แสดงความคิดเห็น

แจ้งสมาชิกสมาชิกเว็บไซต์

เนื่องด้วยตอนนี้เกิดปัญหาจากสมาชิกบางท่านที่แสดงความคิดเห็นอันไม่พึงประสงค์ ทั้งมีการแสดงความเห็นที่หยาบคาย และบางความเห็นมีการหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ซึ่งทางเว็บไซต์ MThai ไม่สามารถยอมให้เกิดขึ้นได้ ดังนั้น MThai จึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนระบบการเปิดแสดงความคิดเห็น โดยทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เพื่อเป็นการยืนยันตนของผู้โพส หากเป็นสมาชิกแล้ว login ที่นี่ หากยังไม่เป็นสมาชิกสมัครได้ ที่นี่


  Notice: Undefined index: 6895 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  ะาเสรว่งสว่าั้

  โดย : ยน ( #6895 ) , เขียนเมื่อ 05 Jan 2010 เวลา 5:42 pm IP :115.87.18.xxx

  Notice: Undefined index: 6897 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  อะไรของเอ็ง

  โดย : เป็นเล่นไป ( #6897 ) , เขียนเมื่อ 06 Jan 2010 เวลา 10:58 am IP :202.93.56.xxx

  Notice: Undefined index: 6898 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  ผมชอบงานวันเด็กเพราะผมเป็นเด็ก

  โดย : 123456789 ( #6898 ) , เขียนเมื่อ 06 Jan 2010 เวลา 1:46 pm IP :125.26.168.xxx

  Notice: Undefined index: 6900 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  ไออภิสิทด์หน้าหมา

  โดย : ยากูซ่า ( #6900 ) , เขียนเมื่อ 06 Jan 2010 เวลา 11:11 pm IP :125.24.207.xxx

  Notice: Undefined index: 6901 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  ที่วังสะพุง ก็มีงานนะคะ

  ของคณะสัตวแพทย์ ขอนแก่น

  โดย : หมาน้อย ( #6901 ) , เขียนเมื่อ 06 Jan 2010 เวลา 11:24 pm IP :124.157.145.xxx

  Notice: Undefined index: 6902 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  คำขวัญ ที่เราจำความได้ ก็ ตั้งแต่

  พ.ศ. 2538 นายชวน หลีกภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

  ก่อนหน้านั้น ยังไม่รู้เรื่องพวกการเมืองเลย ปัจจุบัน ก็ไม่รู้เหมือนเดิม อิอิ

  โดย : VAN DER SAR (VDS) ( #6902 ) , เขียนเมื่อ 07 Jan 2010 เวลา 3:18 am IP :124.120.76.xxx

  Notice: Undefined index: 6903 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  อยากไปงาน อุลตร้าแมน จังเลย เมบิอุส กับ เน๊กซัส เมบิอุสมา เหลา พี่น้องอุลตร้าก็ต้องมาด้วยดิ หน้าหนุกๆ

  โดย : VAN DER SAR (VDS) ( #6903 ) , เขียนเมื่อ 07 Jan 2010 เวลา 3:19 am IP :124.120.76.xxx

  Notice: Undefined index: 6904 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก
  โดย : ss ( #6904 ) , เขียนเมื่อ 07 Jan 2010 เวลา 4:22 am IP :58.9.123.xxx

  Notice: Undefined index: 6905 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  โอ้ย ร้ากๆๆๆๆๆเด็ก

  โดย : aaaaaa ( #6905 ) , เขียนเมื่อ 07 Jan 2010 เวลา 9:33 am IP :58.8.197.xxx

  Notice: Undefined index: 6906 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  มี น้ำส้มควันไม้ขาย ลิตรละ 50 บาท 100 ลิตรขึ้นไป 40บาท สนใจติดต่อได้ที่ 087-4069622 คุณต๊อบครับ ไม่รวมค่าขนส่งครับ (คุณภาพสูงได้จากการเผ่าถ่านกะลามะพร้าว รับจากโรงงานโดยตรง)

  โดย : ZeLo ( #6906 ) , เขียนเมื่อ 07 Jan 2010 เวลา 10:15 am IP :222.123.155.xxx

  Notice: Undefined index: 6907 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  ก็ดีนะ แต่เอาอุลต้าแมนมาไมอ่ะ ^^”

  โดย : bellely ( #6907 ) , เขียนเมื่อ 07 Jan 2010 เวลา 10:24 am IP :124.120.179.xxx

  Notice: Undefined index: 6908 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  ดีเหมือนกานน้า เเต่ว่าตี๊งต๊องปายน้าเตง
  55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555+

  โดย : ellely ( #6908 ) , เขียนเมื่อ 07 Jan 2010 เวลา 10:28 am IP :124.120.179.xxx

  Notice: Undefined index: 6909 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  อารมณ์เสียอ่ะ มีรูปเด็กๆ(อุลต้าแมน)มาด้วยอ่ะ อารมณ์เสียๆ สุดเลยว่ะ

  โดย : bert ( #6909 ) , เขียนเมื่อ 07 Jan 2010 เวลา 10:30 am IP :124.120.179.xxx

  Notice: Undefined index: 6910 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  ssssasasa

  โดย : Guza ( #6910 ) , เขียนเมื่อ 07 Jan 2010 เวลา 10:34 am IP :124.120.179.xxx

  Notice: Undefined index: 6911 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  เกลียดเด็ก ปัญญาอ่อน สาดเอ๊ยยย เชี้ย

  โดย : หฟก ( #6911 ) , เขียนเมื่อ 07 Jan 2010 เวลา 10:35 am IP :124.120.179.xxx

  Notice: Undefined index: 6912 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  น้ำ .. .

  โดย : ไร ( #6912 ) , เขียนเมื่อ 07 Jan 2010 เวลา 10:37 am IP :124.120.179.xxx

  Notice: Undefined index: 6914 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  ที่ ม.เกษตรศาสตร์ ก้อมีงานวันเด็ก ที่สนามอินทรีย์นะจ้ะ

  โดย : เด็กเกษตร ( #6914 ) , เขียนเมื่อ 07 Jan 2010 เวลา 11:43 am IP :158.108.166.xxx

  Notice: Undefined index: 6916 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  จำหน่ายปืนเพ้นท์บอล Teppmann 98 ในราคาโรงงาน โม่พร้อมปืนพร้อมแท็ง

  ราคา 12,500 แบบ co2 และแบบ แอร์ 14,500 บริษัทอยู่ในไทยเปิดมาแล้ว7-

  8ปี ไม่ต้องกลัวโดนโกง 087-4069622 คุณต๊อบ
  จำหน่าย น้ำส้มควันไม้ขาย ลิตรละ 50 บาท 100 ลิตรขึ้นไป 40บาท สนใจ

  ติดต่อได้ที่ 087-4069622 คุณต๊อบครับ ไม่รวมค่าขนส่งครับ (คุณภาพสูง

  ได้จากการเผ่าถ่านกะลามะพร้าว รับจากโรงงานโดยตรง)

  โดย : ZeLo ( #6916 ) , เขียนเมื่อ 07 Jan 2010 เวลา 1:50 pm IP :222.123.155.xxx

  Notice: Undefined index: 6918 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  วันเด็กที่รัฐสภาก็จัดงานวันเด็กด้วยครับมีของรางวัลมากมายครับ

  โดย : รัฐสภา ( #6918 ) , เขียนเมื่อ 07 Jan 2010 เวลา 3:50 pm IP :61.19.228.xxx

  Notice: Undefined index: 6919 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  พิพิธภัณท์ ทอ ก็มีคับ

  มีโชวจากเครื่องบิน F16

  โดย : sky ( #6919 ) , เขียนเมื่อ 07 Jan 2010 เวลา 5:36 pm IP :192.168.25.xxx

  Notice: Undefined index: 6920 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  ยากูซ่า Posted January 6, 2010 at 11:11 pm | Permalink
  ไออภิสิทด์หน้าหมา

  โดย : ได้ทุกเรื่องจริ ( #6920 ) , เขียนเมื่อ 08 Jan 2010 เวลา 8:05 am IP :58.8.93.xxx

  Notice: Undefined index: 6921 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  จำหน่ายปืนเพ้นท์บอล Teppmann 98 ในราคาโรงงาน โม่พร้อมปืนพร้อมแท็ง ราคา 12,500 บาทแบบ co2 และแบบ แอร์ 14,500 บาท บริษัทอยู่ในไทยเปิดมาแล้ว7-8ปี ขายมาแล้วหลายสนามพร้อมผู้ชำนาญในการดูแล 087-4069622 คุณต๊อบ
  จำหน่าย น้ำส้มควันไม้ขาย ลิตรละ 50 บาท 100 ลิตรขึ้นไป 40บาท สนใจติดต่อได้ที่ 087-4069622 คุณต๊อบครับ ไม่รวมค่าขนส่งครับ (คุณภาพสูงได้จากการเผ่าถ่านกะลามะพร้าว รับจากโรงงานโดยตรง)

  โดย : ZeLo ( #6921 ) , เขียนเมื่อ 08 Jan 2010 เวลา 11:47 am IP :222.123.157.xxx

  Notice: Undefined index: 6923 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  นี่เรียกว่ารวมแล้วหรอ ขอเยอะกว่านี้หน่อย

  โดย : P ( #6923 ) , เขียนเมื่อ 08 Jan 2010 เวลา 1:45 pm IP :125.25.92.xxx

  Notice: Undefined index: 6925 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  คำขวัญปี 2553 ไม่น่าจดจำ เพราะตัวคนตั้งคำขวัญยังทำไม่ได้
  โอ้พระเจ้าจ๊อดดีแต่พูด

  โดย : ตาโต ( #6925 ) , เขียนเมื่อ 08 Jan 2010 เวลา 4:02 pm IP :110.164.96.xxx
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  นายกก็เป็นคนนะโว้ย ไม่ใช่เทวดา ดีกว่าเอาคนที่โกงกินประเทศชาติล่ะหว่า คนห่าไรก็ไม่รู้เหลี่ยมโครตเยอะคิดเองล่ะกันว่าเป้นใคร ส่วนไอ้โพสไหนเห้นบอกเกลียดเด็ก แล้วมึง ไม่เคยเป้นเด็กเหรอว่ะ ถ้าโตมาเป็นผู้ใหญ่ปัญญาอ่อนแบบมึงกูขอเป็นเด็กดีกว่าว่ะ แล้วงานวันเด็กเอาอุลตร้าแมนมามันผิดเหรอว่ะ – –
  ไม่ใช่งานรวมดาราAVซะหน่อยไอ้ห่าเอ้ย

  โดย : - - ( #6929 ) , เขียนเมื่อ 09 Jan 2010 เวลา 2:10 am IP :124.121.206.xxx
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  ป.ล. ถ้ามีแต่ประชาชนเอาแต่ใจต่อให้เทวดามาเป็นนายก ประเทศไทยก็ไปไม่รอดโว้ยยยยยยยยยยยย – -

  โดย : - - ( #6930 ) , เขียนเมื่อ 09 Jan 2010 เวลา 2:13 am IP :124.121.206.xxx

  Notice: Undefined index: 6931 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  ฮิโรโนบุ ฮาเกยาม่า ก็มานี่นา อิอิ

  โดย : VAN DER SAR (VDS) ( #6931 ) , เขียนเมื่อ 09 Jan 2010 เวลา 3:45 am IP :124.120.81.xxx

  Notice: Undefined index: 6934 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  แล้วนายกฯสมัครล่ะ ไม่ได้ให้ไรไว้เหรอ

  ส่วนสมชาย เอ็งบุญน้อยไปหน่อยว่ะ มาเนนายกฯปลายปี แต่อยู่ไม่ถึงต้นปีถัดไป อ่อนเอ้ยยยยยยย

  โดย : เด็กไทย ( #6934 ) , เขียนเมื่อ 09 Jan 2010 เวลา 11:30 am IP :110.164.55.xxx

  Notice: Undefined index: 6936 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  กินเหล้าเข้าเธค ฟันเหล็กเดินสยาม

  นุ่งสั้นจนเกินงาม ตีสามยังไม่นอน

  นี่ครับคำขวัญวันเด็กของเด็กสมัยนี้

  โดย : ;DEW ( #6936 ) , เขียนเมื่อ 09 Jan 2010 เวลา 1:19 pm IP :110.49.164.xxx

  Notice: Undefined index: 6979 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  ขอให้เด็กทุกคนมีความสุขมากๆๆนะ อิอิ

  โดย : kknnnnooeeuuyyxxmmtt ( #6979 ) , เขียนเมื่อ 18 Jan 2010 เวลา 1:01 pm IP :180.183.96.xxx

  Notice: Undefined index: 6983 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  ขอให้เด็กทุกคนมีความสุกมาก อิรักนะหอยขม

  โดย : จ๋า ( #6983 ) , เขียนเมื่อ 19 Jan 2010 เวลา 1:54 pm IP :222.123.234.xxx

  Notice: Undefined index: 7000 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  สนเดเเ

  โดย : ภานุพงศ์ ( #7000 ) , เขียนเมื่อ 26 Jan 2010 เวลา 10:54 am IP :117.47.110.xxx

  Notice: Undefined index: 7001 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  เด็กดีทำดีได้ดี

  โดย : ภานุพงศ์ ( #7001 ) , เขียนเมื่อ 26 Jan 2010 เวลา 10:59 am IP :117.47.110.xxx

  Notice: Undefined index: 7002 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  เด็กชัว่ทำชั่วได้ช่ว

  โดย : ภานุพงศ์ ( #7002 ) , เขียนเมื่อ 26 Jan 2010 เวลา 11:00 am IP :117.47.110.xxx

  Notice: Undefined index: 7003 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  love you

  โดย : ภานุพงศ์ ทรงนาศึก ( #7003 ) , เขียนเมื่อ 26 Jan 2010 เวลา 11:02 am IP :117.47.110.xxx

  Notice: Undefined index: 7004 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  love เด้กไทย

  โดย : ภานุพงศ์ ทรงนาศึก ( #7004 ) , เขียนเมื่อ 26 Jan 2010 เวลา 11:03 am IP :117.47.110.xxx

  Notice: Undefined index: 7005 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  พัรน

  โดย : ดด้เพนา ( #7005 ) , เขียนเมื่อ 26 Jan 2010 เวลา 11:04 am IP :117.47.110.xxx

  Notice: Undefined index: 7153 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  ชอบเด็กไทยค่ะเพราะว่าน่ารักดี
  จะได้มาข่วยกันดูแลบ้านเมืองด้วย
  ดีจังค่ะ
  บายนะคะ
  ?

  โดย : น้องฝ้าย แก็กเด้กแสบกำลัง2ค่ะ ( #7153 ) , เขียนเมื่อ 18 Feb 2010 เวลา 9:03 am IP :117.47.5.xxx

  Notice: Undefined index: 7154 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  เด็กไทยจงเจริญ เฮ้………
  สู้สู้ๆ…?

  โดย : น้องฝ้าย แก็งเด้กแสบกำลัง2ค่ะ ( #7154 ) , เขียนเมื่อ 18 Feb 2010 เวลา 9:04 am IP :117.47.5.xxx

  Notice: Undefined index: 7155 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  ~?????~…เด็กไทยเป็นเด็กดีมากๆ

  โดย : น้องไหมแก็งเด้กแสบกำลัง2ค่ะ ( #7155 ) , เขียนเมื่อ 18 Feb 2010 เวลา 9:06 am IP :117.47.5.xxx

  Notice: Undefined index: 7156 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  l?v? เด็กไทย

  โดย : น้องกิ๊กแก็งเด้กแสบกำลัง2ค่ะ ( #7156 ) , เขียนเมื่อ 18 Feb 2010 เวลา 9:06 am IP :117.47.5.xxx

  Notice: Undefined index: 7157 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  เด็กไทย น่าร๊าก กานทุก คนเลยโน๊ะ

  โดย : น้องปุ้มแก็งเด้กแสบกำลัง2ค่ะ ( #7157 ) , เขียนเมื่อ 18 Feb 2010 เวลา 9:08 am IP :117.47.5.xxx

  Notice: Undefined index: 7158 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  ขอหั้ยเด็กไทย เปงตุ๊ด เหมือน
  นู๋นิกนะฮ้ะ จ๊วบๆๆๆๆๆๆๆ

  โดย : น้องนิกแก็งเด้กแสบกำลัง2ค่ะ ( #7158 ) , เขียนเมื่อ 18 Feb 2010 เวลา 9:09 am IP :117.47.5.xxx

  Notice: Undefined index: 7159 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  ขอหั้ย เด็กไทย นิสัยดีๆ
  กันด้วยและกานโน๊ะ
  บะบาย..?

  โดย : น้องอุ้มแก็งเด้กแสบกำลัง2ค่ะ ( #7159 ) , เขียนเมื่อ 18 Feb 2010 เวลา 9:14 am IP :117.47.5.xxx

  Notice: Undefined index: 7160 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  ~love {{{ –love เด็ก7n? มา ๆ ๆ ครับ

  โดย : เด็กwยุx: จัJxวั๑ uคsสวssค์ ( #7160 ) , เขียนเมื่อ 18 Feb 2010 เวลา 9:19 am IP :117.47.5.xxx

  Notice: Undefined index: 7216 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  ตุตพุร

  โดย : คถึค ( #7216 ) , เขียนเมื่อ 06 Mar 2010 เวลา 12:08 pm IP :124.157.247.xxx

  Notice: Undefined index: 7292 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  ใครก็ได้ช่วยหาภาพบัณฑิตน้อยในงานวันเด็กที่จ.สมุทรปราการให้ทีใครรู้ช่วยบอกด้วย(มีรางวัล)

  โดย : บัณฑิต ( #7292 ) , เขียนเมื่อ 27 Mar 2010 เวลา 11:10 am IP :124.120.243.xxx

  Notice: Undefined index: 7719 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  อยากรู้คำขวัญวันเด็กปี54

  โดย : นน. ( #7719 ) , เขียนเมื่อ 17 Jun 2010 เวลา 7:14 pm IP :61.19.65.xxx

  Notice: Undefined index: 7891 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  ชอบมากเลยงานวันเด็กทุกปี

  โดย : เด็กหญิง ฟ้า ( #7891 ) , เขียนเมื่อ 23 Jul 2010 เวลา 10:11 pm IP :182.52.203.xxx

  Notice: Undefined index: 8099 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  อ้อย

  โดย : เเอม ( #8099 ) , เขียนเมื่อ 02 Dec 2010 เวลา 12:50 pm IP :223.206.15.xxx

  Notice: Undefined index: 8101 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  อยากร้คำขวัญวันเด็กปี 2554จังเลย

  โดย : เด็กหญิงฟ้า ( #8101 ) , เขียนเมื่อ 03 Dec 2010 เวลา 5:17 pm IP :125.27.249.xxx

  Notice: Undefined index: 8111 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  หนูอยากได้ของรางวัลวันเด็กแต่ต้องแย่งกันเอาหนูก็เลยโดนพี่ๆที่มาแย่งของรางวัลเขาก้ทับขาอีกหนูเจ้บไปหมดเลย

  โดย : ชะเอม ( #8111 ) , เขียนเมื่อ 10 Dec 2010 เวลา 9:41 am IP :203.107.198.xxx

  Notice: Undefined index: 8152 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

  โดย : nay ( #8152 ) , เขียนเมื่อ 27 Dec 2010 เวลา 12:36 pm IP :182.93.185.xxx

  Notice: Undefined index: 8155 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  รักมากมายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย…,

  โดย : Numtal ( #8155 ) , เขียนเมื่อ 29 Dec 2010 เวลา 1:17 pm IP :118.173.230.xxx

  Notice: Undefined index: 8156 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  สวัสดี—วันเด็ก–แห่งชาติ—-แด่—เยาวชน–ทุกท่าน—

  โดย : มนตรา—ตรีเมฆ—หมู—นนทบุรี ( #8156 ) , เขียนเมื่อ 29 Dec 2010 เวลา 5:19 pm IP :192.168.5.xxx

  Notice: Undefined index: 8158 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  ค้น—หา—คำขวัญ—วันเด็ก—แห่งชาติ—2554—–ว่า——รอบคอบ——รู้คิด—-มีจิตสาธารณะ—-

  โดย : มนตรา—ตรีเมฆ ( #8158 ) , เขียนเมื่อ 30 Dec 2010 เวลา 12:47 pm IP :192.168.5.xxx

  Notice: Undefined index: 8160 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  I want you to help our parents to do house work.

  โดย : เกตูชัณญา ( #8160 ) , เขียนเมื่อ 30 Dec 2010 เวลา 5:27 pm IP :183.89.246.xxx

  Notice: Undefined index: 8161 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  ้ำสวัสดีดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด.

  โดย : เกตูชัณญา ( #8161 ) , เขียนเมื่อ 30 Dec 2010 เวลา 5:30 pm IP :183.89.246.xxx

  Notice: Undefined index: 8162 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  ขอให้มีความสุขมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

  โดย : เกตุชัณญา รักไทย ( #8162 ) , เขียนเมื่อ 30 Dec 2010 เวลา 5:33 pm IP :183.89.246.xxx

  Notice: Undefined index: 8165 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  อยากเป็นเด็กจัง จะได้ไม่ต้องวุ่นวายในชีวิต
  เหมือนพวกผู้ใหญ่

  โดย : หนู ( #8165 ) , เขียนเมื่อ 02 Jan 2011 เวลา 9:22 pm IP :222.123.246.xxx

  Notice: Undefined index: 8167 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  ชอบงานวันเด็กจังเลย

  โดย : 321(t.j) ( #8167 ) , เขียนเมื่อ 03 Jan 2011 เวลา 4:40 pm IP :118.174.154.xxx

  Notice: Undefined index: 8173 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  ร่วมฉลองวันเด็กสุดหรรษา ที่สวนน้ำ เดอะมอลล์ ชวนน้องๆร่วมผจญภัยใต้ทะเลลึกกับเหล่าพี่ๆการ์ตูนดัง ซูเปอร์ ฮีโร่ เชลล์ดอน และไซคิก ฮีโร่ พร้อมตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรด จากพี่ๆการ์ตูนดังสุดฮิต, เล่นฟรี รับฟรี สนุกไม่อั้นกับเกมส์มันส์ๆ รับของรางวัลเพียบ, ผจญภัยในบ้านลมยักษ์ และร่วมถ่ายรูปกับเหล่าพี่ๆการ์ตูนดัง

  พิเศษ เข้าสวนน้ำฟรี สำหรับน้องๆสูงไม่เกิน 150 ซม

  เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน สวนน้ำ ชั้น 6
  เดอะมอลล์ บางแค สวนน้ำ ชั้น 4
  เดอะมอลล์ บางกะปิ สวนน้ำ ชั้น 4
  เดอะมอลล์ นครราชสีมา สวนน้ำ ชั้น 1

  โดย : dakoooo ( #8173 ) , เขียนเมื่อ 05 Jan 2011 เวลา 3:05 pm IP :58.137.12.xxx

  Notice: Undefined index: 8179 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  ขอให้เด็กทุกคนความสุขมากนะค่ะ

  โดย : yoi ( #8179 ) , เขียนเมื่อ 06 Jan 2011 เวลา 4:40 pm IP :118.174.210.xxx

  Notice: Undefined index: 8180 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  ปี2552 ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี
  ปี2553 คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม
  ปี2554 รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ

  โดย : เด็กN ( #8180 ) , เขียนเมื่อ 06 Jan 2011 เวลา 6:06 pm IP :118.173.238.xxx
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  วันเด็กปีนี้ ตรงกะวันเกิด นู๋เยย อิอิ

  โดย : ning999999 ( #8183 ) , เขียนเมื่อ 07 Jan 2011 เวลา 8:42 pm IP :182.52.120.xxx

  Notice: Undefined index: 8184 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า หวังเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป ขอให้เด็กๆทุกคนฉลาด มีความสุข ทุกๆคนน่ะครับ

  โดย : Phatthana มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( #8184 ) , เขียนเมื่อ 07 Jan 2011 เวลา 10:34 pm IP :125.26.215.xxx

  Notice: Undefined index: 8185 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  หาไม่เจอ

  โดย : หญิงกวิ้น ( #8185 ) , เขียนเมื่อ 08 Jan 2011 เวลา 12:06 am IP :49.229.226.xxx

  Notice: Undefined index: 8186 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  รูปเยอะมากๆเลยน่ะ

  ทำไมไม่มีคำขวัญวันเด็กเลยอ่ะ

  โดย : oil ( #8186 ) , เขียนเมื่อ 08 Jan 2011 เวลา 7:20 am IP :192.168.0.xxx

  Notice: Undefined index: 8187 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  รอบคอบ–รู้-คิด–มี–จิตสาธารณะ——2554

  โดย : มนตรา—ตรีเมฆ—หมู–นนทบุรี ( #8187 ) , เขียนเมื่อ 08 Jan 2011 เวลา 11:11 am IP :192.168.5.xxx

  Notice: Undefined index: 8190 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ

  โดย : นิ้ง ( #8190 ) , เขียนเมื่อ 09 Jan 2011 เวลา 11:25 am IP :182.52.154.xxx
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  อยากกลับไปเป็นเด็กอีกอ่า

  โดย : ukkimura ( #8193 ) , เขียนเมื่อ 10 Jan 2011 เวลา 7:55 am IP :58.64.126.xxx
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  GOOD

  โดย : น้อง2513 ( #8194 ) , เขียนเมื่อ 10 Jan 2011 เวลา 8:49 am IP :203.146.154.xxx

  Notice: Undefined index: 8200 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  นรน้คึเคิเนะคึถุ

  โดย : ดเเ ( #8200 ) , เขียนเมื่อ 11 Jan 2011 เวลา 1:16 pm IP :182.93.186.xxx

  Notice: Undefined index: 8204 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  23

  โดย : เ4 ( #8204 ) , เขียนเมื่อ 12 Jan 2011 เวลา 9:45 am IP :182.93.194.xxx

  Notice: Undefined index: 8205 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  ีรรร่า5897

  โดย : เ4 ( #8205 ) , เขียนเมื่อ 12 Jan 2011 เวลา 9:45 am IP :182.93.194.xxx

  Notice: Undefined index: 8210 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  555+

  โดย : นิก ( #8210 ) , เขียนเมื่อ 14 Jan 2011 เวลา 8:57 am IP :118.172.211.xxx

  Notice: Undefined index: 8219 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  อยาก เพิ่ม ความ เห็น อ่า T^T

  โดย : 555++ ( #8219 ) , เขียนเมื่อ 17 Jan 2011 เวลา 9:08 am IP :192.168.8.xxx

  Notice: Undefined index: 8220 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  เห็นว่าบ้า

  โดย : 555+ ( #8220 ) , เขียนเมื่อ 17 Jan 2011 เวลา 2:12 pm IP :118.173.126.xxx

  Notice: Undefined index: 8229 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  รักนะวันเด้ก

  โดย : มารีบุญ ( #8229 ) , เขียนเมื่อ 20 Jan 2011 เวลา 1:18 pm IP :182.93.181.xxx

  Notice: Undefined index: 8235 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  สปกด่ากสะ
  นยเส
  ยบาดะนย่ท

  โดย : ปอม ( #8235 ) , เขียนเมื่อ 28 Jan 2011 เวลา 1:37 pm IP :125.26.74.xxx

  Notice: Undefined index: 8276 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันเด็ก2558 ประวัติวันเด็กและ คำขวัญวันเด็ก

  สนุกจริงๆที่ได้ไปประกวดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด

  โดย : mhemhe ( #8276 ) , เขียนเมื่อ 09 Feb 2011 เวลา 7:22 pm IP :110.168.104.xxx
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE