มาฆบูชา ประวัติวันมาฆบูชา วันมาฆบูชา 2557

วันมาฆบูชา (Makha Bucha Day)

วันมาฆบูชา ในปี 2557 นี้ ตรงกับ วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันวาเลนไทน์ ซึ่งก็ถือว่าเป็นปีหนึ่งที่ดี เพื่อที่จะได้ให้ประชาชนทั่วไปสามารถหยุดและพาครอบครัวไปทำบุญ และพิธีทางศาสนาได้อยากเต็มที่ วันนี้สกู๊ปเอ็มไทย จึงนำประวัติ มาฆบูชา ความสำคัญและ บทสวดมนต์ คำสอนที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับ วันมาฆบูชา มาฝากกันครับ

วันมาฆบูชา2557

วันมาฆบูชา

 วันมาฆบูชา “วันจาตุรงคสันนิบาต” วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันมาฆบูชา หรือ วันจาตุรงคสันนิบาต ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 3 หรือประมาณราวเดือนกุมภาพันธ์ แต่หากเป็นปีอธิกมาส (ปีที่มีเดือน 8 สองหน) วันมาฆบูชาจะเลื่อนไปเป็น วันขึ้น 15 ค่ำกลางเดือน 4 หรือประมาณเดือนมีนาคม สำหรับปีนี้ วันมาฆบูชา ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2556

ความหมายที่แท้จริงของคำ “มาฆบูชา”

“มาฆะ” เป็นชื่อเดือน 3 ที่ย่อมาจากคำว่า “มาฆบุรณมี” ที่หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3

การกำหนดวันมาฆบูชา

จะถือกำหนดตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้าปีใดที่มีเดือนอธิกามาส (มีเดือน 8 สองครั้ง) วันมาฆบูชาจะเลือนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 และมักตรงกับเดือนกุมภาพันธ์หรือ มีนาคมนั่นเอง

ประวัติวันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา ในภาษาบาลีอ่านว่า “มาฆปูชา” และ “มาฆบูชา” ย่อมาจาก “มาฆปูรณมีบูชา” ซึ่งหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเ นื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น เมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง โอวาทปาฏิโมกข์ ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ

 • พระสงฆ์สาวก จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย
 • พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” คือ ผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง
 • พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรง อภิญญา 6
 • วันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณ มีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้น จึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4

ปัจจุบัน วันมาฆบูชา ได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย โดยพุทธศาสนิกชนทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์ และประชาชน จะมีการประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น การตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญดังกล่าว ที่ถือได้ว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประทาน โอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งกล่าวถึงหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องใส เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล

สำหรับในปี พ.ศ. 2553 นี้ วันมาฆบูชาจะตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม ตามปฏิทินสุริยคติ
การเตรียมตัวก่อนประกอบพิธีเวียนเทียน ในวันมาฆบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ 3

 • อาบน้ำ ชำระร่างกายให้สะอาด ทำจิตใจให้เบิกบาน
 • แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับสถานที่
 • เตรียมดอกไม้ ธูป เทียน ตลอดจนเครื่องบูชาให้เรียบร้อย
 • เมื่อถึงวัดแล้วควรอยู่ในอาการสำรวม ไม่พูดคุยหยอกล้อ วิ่งเล่น หรือทำกิจกรรมอันไม่เหมาะสม

ความหมายการเวียนเทียน วันมาฆบูชา

 • เวียนเทียน รอบที่ 1 : รำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า โดยภาวนาบท อิติปิโส ภะคะวาฯ ไปจนจบ เพื่อให้จิตใจมีสมาธิ
 • เวียนเทียน รอบที่ 2 : รำลึกถึงคุณพระธรรม ภาวนาบทสวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโมฯ ไปจนจบ
 • เวียนเทียน รอบที่ 3 : รำลึกคุณพระสงฆ์ ภาวนาบทสุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆฯ ไปจนจบ ระหว่างนั้นต้องทำจิตใจให้สงบ แน่วแน่กับบทบูชา

กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา

หลักการปฏิบัติสำหรับพุทธศาสนิกชนในวันมาฆบูชา คือ ทำบุญตักบาตรในตอนเช้า และเข้าวัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนา อีกทั้งบำเพ็ญประโยชน์แก่บุคคลรอบข้าง บำรุงสถานที่ศาสนา เมื่อถึงตอนค่ำ จะนำดอกไม้ธูปเทียน นำมาเวียนรอบพระอุโบสถ โดยเวียนจากขวาไปซ้าย จำนวน 3 รอบ ซึ่งระหว่างเดินให้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงค์ และคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อเป็นบุญกุศลให้กับตัวเอง

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

คาถาโอวาทปาติโมกข์และคำแปล

ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโตฯ

ขันติ คือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง
พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่า นิพพานเป็นบรมธรรม
ผู้ทำร้ายคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต
ผู้เบียดเบียนคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ

สพฺพปาปสฺส อกรณํ
กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ
เอตํ พุทฺธานสาสนํฯ

การไม่ทำความชั่วทั้งปวง 1
การบำเพ็ญแต่ความดี 1
การทำจิตของตนให้ผ่องใส 1
นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

อนูปวาโท อนูปฆาโต
ปาติโมกฺเข จ สํวโร
มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ
ปนฺตญฺจ สยนาสนํ
อธิจิตฺเต จ อาโยโค
เอตํ พุทฺธาน สาสนํฯ

การไม่กล่าวร้าย 1 การไม่ทำร้าย 1
ความสำรวมในปาติโมกข์ 1
ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร 1
ที่นั่งนอนอันสงัด 1
ความเพียรในอธิจิต 1
นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

อภิญญา 6

อภิญญา แปลว่า “ความรู้ยิ่ง” หมายถึง ปัญญาความรู้ที่สูงเหนือกว่าปกติ เป็นความรู้พิเศษที่เกิดขึ้นจากการอบรมจิตเจริญปัญญาหรือบำเพ็ญกรรมฐาน

 • อิทธิวิธิ หมายถึง แสดงฤทธิ์ได้ เช่น ล่องหนได้ เหาะได้ ดำดินได้
 • ทิพพโสต หมายถึง มีหูทิพย์
 • เจโตปริยญาณ หมายถึง กำหนดรู้ใจผู้อื่นได้
 • ปุพเพนิวาสานุสติญาณ หมายถึง ระลึกชาติได้
 • ทิพพจักขุ หมายถึง มีตาทิพย์
 • อาสวักขยญาณ หมายถึง รู้การทำอาสวะให้สิ้นไป

 

Tags: ,

แสดงความคิดเห็น

แจ้งสมาชิกสมาชิกเว็บไซต์

เนื่องด้วยตอนนี้เกิดปัญหาจากสมาชิกบางท่านที่แสดงความคิดเห็นอันไม่พึงประสงค์ ทั้งมีการแสดงความเห็นที่หยาบคาย และบางความเห็นมีการหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ซึ่งทางเว็บไซต์ MThai ไม่สามารถยอมให้เกิดขึ้นได้ ดังนั้น MThai จึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนระบบการเปิดแสดงความคิดเห็น โดยทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เพื่อเป็นการยืนยันตนของผู้โพส หากเป็นสมาชิกแล้ว login ที่นี่ หากยังไม่เป็นสมาชิกสมัครได้ ที่นี่


  Notice: Undefined index: 8429 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:มาฆบูชา ประวัติวันมาฆบูชา วันมาฆบูชา 2557

  ใกล้นาดูนที่สุด แต่กลัวไปโดนเหยียบตายครับ
  ขอไปเวียนเทียนแถวๆบ้านดีกว่าครับ

  โดย : จิโป่ม ( #8429 ) , เขียนเมื่อ 17 Feb 2011 เวลา 5:11 pm IP :113.53.232.xxx

  Notice: Undefined index: 8430 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:มาฆบูชา ประวัติวันมาฆบูชา วันมาฆบูชา 2557

  เคยไปพระธาตุนาดูนนานมาแล้ว

  แถววัดใกล้บ้านคุณสะดวกที่สุด

  ปีหนึ่งมีสามหนคนพุทธไทยไม่รู้ไปกันมั่งเปล่านะ

  เทียบกับศาสนาอื่นหรือชาวพุทธประเทศอื่นไม่ได้เลยนะเรา

  โดย : จิซอน ( #8430 ) , เขียนเมื่อ 17 Feb 2011 เวลา 5:48 pm IP :125.25.246.xxx
  Re:มาฆบูชา ประวัติวันมาฆบูชา วันมาฆบูชา 2557

  ไปเวียนเทียนกันนะ

  โดย : keti ( #8431 ) , เขียนเมื่อ 17 Feb 2011 เวลา 5:49 pm IP :183.89.94.xxx

  Notice: Undefined index: 8433 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:มาฆบูชา ประวัติวันมาฆบูชา วันมาฆบูชา 2557

  บุญกุศล ขอให้ โลกมีแต่สันติภาพ

  โดย : เกรียงไกร ( #8433 ) , เขียนเมื่อ 17 Feb 2011 เวลา 8:24 pm IP :223.207.56.xxx

  Notice: Undefined index: 8434 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:มาฆบูชา ประวัติวันมาฆบูชา วันมาฆบูชา 2557

  ต้องวันพระธาตุนครศรีธรรมราช

  โดย : เจิม ( #8434 ) , เขียนเมื่อ 17 Feb 2011 เวลา 9:30 pm IP :118.173.35.xxx

  Notice: Undefined index: 8435 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:มาฆบูชา ประวัติวันมาฆบูชา วันมาฆบูชา 2557

  เพลงเพราะจังเลย

  โดย : Mink ^_^ ( #8435 ) , เขียนเมื่อ 17 Feb 2011 เวลา 9:39 pm IP :124.122.250.xxx

  Notice: Undefined index: 8436 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:มาฆบูชา ประวัติวันมาฆบูชา วันมาฆบูชา 2557

  ฟังแล้วอยากนั่งหลับตา ทำใจสงบๆ

  โดย : Mink ^_^ ( #8436 ) , เขียนเมื่อ 17 Feb 2011 เวลา 9:40 pm IP :124.122.250.xxx
  Re:มาฆบูชา ประวัติวันมาฆบูชา วันมาฆบูชา 2557

  Let’s make merit ka.

  โดย : kanitta_nak ( #8439 ) , เขียนเมื่อ 18 Feb 2011 เวลา 9:50 am IP :183.89.108.xxx
  Re:มาฆบูชา ประวัติวันมาฆบูชา วันมาฆบูชา 2557

  ขออนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาูธุ ด้วยนะคะ

  โดย : nabeer ( #8441 ) , เขียนเมื่อ 18 Feb 2011 เวลา 12:36 pm IP :58.11.74.xxx

  Notice: Undefined index: 8442 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:มาฆบูชา ประวัติวันมาฆบูชา วันมาฆบูชา 2557

  วัยรุ่นไทยชอบเวียนเทียน..

  โดย : doodee ( #8442 ) , เขียนเมื่อ 18 Feb 2011 เวลา 1:36 pm IP :183.89.32.xxx
  Re:มาฆบูชา ประวัติวันมาฆบูชา วันมาฆบูชา 2557

  ไปวัดใกล้บ้านหรือใกล้ที่อยู่เรานะดีแล้วครับ

  โดย : บ้านทุ่ง ( #8448 ) , เขียนเมื่อ 18 Feb 2011 เวลา 8:22 pm IP :119.31.126.xxx
  Re:มาฆบูชา ประวัติวันมาฆบูชา วันมาฆบูชา 2557

  ศาษสนานี้…จริงๆ

  โดย : brother in arm 2 ( #8449 ) , เขียนเมื่อ 18 Feb 2011 เวลา 8:32 pm IP :124.121.166.xxx

  Notice: Undefined index: 8451 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:มาฆบูชา ประวัติวันมาฆบูชา วันมาฆบูชา 2557

  เพิ่งกลับจากเวียนเทียนวัดใกล้บ้าน บางบัวทอง
  ขอแบ่งบุญให้ทุกๆคนนะจ๊ะ

  โดย : คนเอ็มไทย ( #8451 ) , เขียนเมื่อ 18 Feb 2011 เวลา 9:31 pm IP :180.180.100.xxx

  Notice: Undefined index: 8452 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:มาฆบูชา ประวัติวันมาฆบูชา วันมาฆบูชา 2557

  สาธุ ยาวๆนะพี่น้อง

  โดย : MM ( #8452 ) , เขียนเมื่อ 18 Feb 2011 เวลา 10:03 pm IP :192.168.0.xxx

  Notice: Undefined index: 8454 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:มาฆบูชา ประวัติวันมาฆบูชา วันมาฆบูชา 2557

  สาธุพึ่งกลับจากเวียนเทียนมา เอาบุญมาฝากครับบบ

  โดย : dddd ( #8454 ) , เขียนเมื่อ 18 Feb 2011 เวลา 11:15 pm IP :124.121.1.xxx

  Notice: Undefined index: 8571 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:มาฆบูชา ประวัติวันมาฆบูชา วันมาฆบูชา 2557

  หืหื

  โดย : นขจนรชขจ ( #8571 ) , เขียนเมื่อ 07 Mar 2011 เวลา 1:05 pm IP :180.180.59.xxx
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE