สมเด็จพระนโรดม สีหนุ

Home / กระแสข่าววันนี้ / สมเด็จพระนโรดม สีหนุ

พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ

นโรดม สีหนุ

นโรดม สีหนุ (ภาษาเขมร: នរោត្ដម សីហនុ; แปลว่า นโรตฺฎม สีหนุ ออกเสียงว่า โนโรด็อม สีหนุ) พระราชสมภพ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2465 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ขึ้นครองราชย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 – 2498 และ พ.ศ. 2536 – 2547 รายละเอียด ดังนี้
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
– วันที่ 25 เม.ย. 2484 – วันที่ 2 มี.ค. 2498
นายกรัฐมนตรีในสมัยพระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต
– วันที่ 2 มี.ค. 2498 – วันที่ 5 มิ.ย. 2503
ประมุขแห่งรัฐกัมพูชา
– วันที่ 5 มิ.ย. 2503 – วันที่ 18 มี.ค. 2513
– วันที่ 19 ส.ค. 2518 – วันที่ 2 เม.ย 2519
– วันที่ 14 พ.ย. 2534 – วันที่ 24 ก.ย. 2536
พระมหากษัตริย์
– วันที่ 24 ก.ย. 2536 – วันที่ 7 ต.ค. พ.ศ. 2547
พระมหาวีรกษัตริย์
– วันที่ 20 ต.ค. 2547 – ปัจจุบัน

โดยปัจจุบันได้สละราชบัลลังก์ให้แก่พระราชโอรส นโรดม สีหมุนี โดยปัจจุบันพระองค์อยู่ในฐานะ พระมหาวีรกษัตริย์ หรือ พระวรราชบิดา แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

พระราชประวัติ

พระองค์เสด็จพระราชสมภพ เมี่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2465 ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต และสมเด็จพระมหากษัตริยานี สีสุวัตถิ์ กุสุมะ นารีเรศ สิริวัฒนา ทรงอภิเษกสมรส สมเด็จพระราชอัคคมเหสี นโรดม มุนีนาถ

พระราชินีโมนิก

ซึ่งส่วนใหญ่รู้จักกันในพระนาม พระราชินีโมนิก (Queen Monique)หลังจากนั้นทรงเสด็จขึ้นครองราชสมบัติครั้งแรก เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2484 หลังจากพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์ (มีศักดิ์เป็นพระอัยกา (ตา) เป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชินีกุสุมะ พระราชมารดา) สวรรคต ทำให้การสืบราชสันตติวงศ์ของกัมพูชากลับมายังสายของ สมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษ์หรือนักองราชาวดีอีกครั้งหนึ่ง

ต่อมาทรงสละราชสมบัติ เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2498 ให้แก่พระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต พระราชบิดา เพื่อทรงดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็น นายกรัฐมนตรี ของประเทศกัมพูชา

หลังจากพระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต พระราชบิดาสวรรคต เมื่อปี พ.ศ. 2503 ทรงดำรงตำแหน่งประมุขแห่งรัฐ ของกัมพูชา โดยไม่ได้ประกอบพิธีราชาภิเษก จนกระทั่งถูกปลดออกจากตำแหน่ง โดยนายพลลอน นอล

หลังจากความวุ่นวายทางการเมืองหลายปี เมื่อมีการสถาปนาราชอาณาจักรกัมพูชาขึ้น มาใหม่ ทรงครองราชสมบัติครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2536 ทรงสละราชสมบัติ เมี่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ขณะทรงมีพระชนมพรรษา 82 พรรษา ปัจจุบันทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็น “พระมหาวีรกษัตริย์ พระวรราชบิดา เอกราช บูรณภาพดินแดน และความเป็นเอกภาพแห่งชาติเขมร”

สมเด็จพระนโรดม สีหนุ ทรงเป็นกษัตริย์แห่งกัมพูชา ประมุขแห่งรัฐกัมพูชา และนายกรัฐมนตรีแห่งกัมพูชาหลายสมัย กระทั่งบันทึกสถิติโลกกินเนสส์ได้ บันทึกไว้ว่า พระองค์ทรงเป็นนักการเมือง ที่ทรงดำรงตำแหน่งทางการเมืองมากมายที่สุดในโลก (the world’s greatest variety of political offices) กล่าวคือ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ 2 สมัย ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐ (ดำรงตำแหน่งกษัตริย์โดยไม่ได้รับการบรมราชาภิเษก) 2 สมัย ประธานาธิบดี 1 สมัย นายกรัฐมนตรี 2 สมัย และประมุขแห่งรัฐของรัฐบาลพลัดถิ่นของพระองค์เองอีก 1 สมัย

พระปรมาภิไธย

เมื่อครั้งยังเสวยราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ ทรงได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยว่า

พระกรุณา พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ ราชหริวงษ์ อุภโตสุชาติ วิสุทธิวงษ์ อัคคมหาบุรุษรัตน์ นิกโรดม ธัมมิกมหาราชาธิราช บรมนาถ บรมบพิตร พระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดี

ภายหลังเมื่อสละราชสมบัติในปี พ.ศ. 2547 แล้ว จึงทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็น พระมหาวีรกษัตริย์ โดยทรงได้รับการเฉลิมพระนามว่า

พระกรุณา พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ พระมหาวีรกษัตริย์ พระวรราชบิดาเอกราช บูรณภาพดินแดน และความเป็นเอกภาพแห่งชาติเขมร