คำขวัญ วันเอดส์โลก

Home / สกูปอื่นๆ / คำขวัญ วันเอดส์โลก

คำขวัญประจำปีเนื่องในวันเอดส์โลก

สัญลักษณ์วันเอดส์โลก
คำขวัญวันเอดส์โลก

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 เป็นต้นมา จะมีการกำหนดคำขวัญ วันเอดส์โลก ขึ้น ซึ่งคำขวัญใน วันเอดส์โลก แต่ละปีมีดังนี้
คำขวัญวเอดส์โล พ.ศ. 2531  Communication about AIDS: เอดส์ป้องกันได้ หากร่วมใจกันทั่วโลก
คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2532 Importance of Youth in the AIDS Epidemic: เมตตาธรรมค้ำจุนโลก ช่วยผู้ตกเป็นเหยื่อเอดส์
คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2533 Women are the Key to achieving health for all : สุขภาพดีไม่มีเอดส์ สตรีเพศเป็นแกนนำ
คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2534  Sharing the Challenge: ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยเอดส์
คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2535 AIDS : A Community Commitment: เอดส์เป็นปัญหาของทุกคน ประชาชนต้องร่วมแก้ไข
คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2536 Time to Act : จริงจัง จริงใจ ขจัดภัยเอดส์
คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2537 AIDS and the Family : Family Takes Care -ครอบครัวทั่วไทย ห่วงใยปัญหาเอดส์ ไม่ปฏิเสธความช่วยเหลือ
คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2538 Share Right , Share Responsibility : เคารพสิทธิ์ รับผิดชอบ มอบน้ำใจ สังคมไทยปลอดเอดส์
คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2539 One World , One Hope : โลกนี้ยังมีหวัง รวมพลังหยุดยั้งเอดส์
คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2540  Children Living in a world with AIDS : สร้างสรรค์โลกใหม่ ให้เด็กไทยไร้เอดส์
คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2541 Force for change world Aids campaign with young people : คนรุ่นใหม่ ร้อยใจ รวมพลัง หยุดยั้งเอดส์
คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2542 Listen , Learn , Live : รู้เขา รู้เรา รู้เท่าทันเอดส์
คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2543 Men make a difference : เอดส์ลดหรือเพิ่ม เริ่มที่ผู้ชาย
คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2544 I care….Do you? : เอดส์ลดแน่ ถ้าคุณร่วมแก้ไข
คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2545 Stigma and Discrimination – Live and Let Live : ทุกชีวิตมีคุณค่า โปรดอย่าตัดสินด้วยเอดส์
คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2546 Stigma and Discrimination – Live and Let Live : ทุกชีวิตมีคุณค่า โปรดอย่าตัดสินด้วยคำขวัญวันเอดส์โลก
คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2547 Woman, girls, HIV and AIDS : เยาวชนรุ่นใหม่… เข้าใจเรื่องเพศ…ร่วมป้องกันเอดส์
คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2548 Stop AIDS Keep the promise : เอดส์หยุดได้ ร่วมใจรักษาสัญญา
คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2549 Stop AIDS. Keep the Promise – Accountability : เอดส์หยุดได้ ร่วมใจรักษาสัญญา
คำขวัญวเอดส์โล พ.ศ. 2550 Stop AIDS. Keep the Promise – Leadership : เอดส์หยุดได้ ร่วมใจรักษาสัญญา
คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2551 Stop AIDS. Keep the Promise – Lead – Empower – Deliver : เอดส์หยุดได้ ร่วมใจรักษาสัญญา
คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2552 Universal Access and Human Rights : เข้าถีงยา เข้าถึงสิทธิ์ พิชิตเอดส์
คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2553 Act Aware : สิทธิทางเพศ สิทธิด้านเอดส์ คือ สิทธิมนุษยชน
คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2554 Getting to zero : เอดส์ ลดแล้ว…ลดอีก
คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2555 Getting to zero : เอดส์ลดให้เหลือศูนย์ได้
คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2556 “Getting to zero: zero new HIV infections. Zero discrimination. Zero AIDS related deaths” เน้น zero new HIV infections ลดการติดเชื้อรายใหม่