กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ

20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ

Home / วันสำคัญ / 20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ

วันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายนของทุกปี

วันเยาวชนแห่งชาติ เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญ ได้มีการเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2528 โดยได้องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล โดยมีเหตุการณ์สำคัญๆ เกิดขึ้นในวันที่ 20 กันยายน เช่นกัน วันนี้ เราจึงจะนำเสนอข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับวันเยาวชนแห่งชาติ กันครับ

 

วันเยาวชนแห่งชาติ
วันเยาวชนแห่งชาติ

 

ประวัติและความเป็นมาของวันเยาวชนแห่งชาติ

วันเยาวชนติแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี โดยคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้เป็นวันที่ 20 กันยายน เพราะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396) และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2468) ซึ่งพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์นี้ ได้ขึ้นครองราชสมบัติในขณะที่พระองค์ยังทรงเป็นพระเยาว์อยู่นั้นเอง

 

นอกจากนี้หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนได้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมให้เยาวชนของชาติมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาชาติให้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองขึ้น อีกทั้งยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมความเป็นไทยแบบเดิมไว้ ให้รู้จักอดออม ประหยัดรวมทั้งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมไปถึงยังส่งเสริมให้เยาวชนของชาติมีการพัฒนาสถาบันในต่างๆ เช่น สถาบันครอบครัว โดยให้ผู้ปกครองให้ความเข้าใจ เอาใจใส่ ให้ความรัก ปกครองอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อเยาวชนในการพัฒนาทั้งคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะนำพาประเทศชาติให้รุ่งเรืองต่อไป

 

วันเยาวชนแห่งชาติ
กิจกรรมช่วยสังคม ในวันเยาวชนแห่งชาติ

 

วัตถุประสงค์ของวันเยาวชนแห่งชาติ

1. เพื่อให้เยาวชนช่วงอายุ 15 – 25 ปี ได้ตระหนักนึกความสำคัญในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศ
2. เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อประเทศชาติทั้งในด้านคุณภาพคุณธรรม
3. เพื่อให้นโยบายส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง สัมฤทธิ์ผล

 

กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันเยาวชนแห่งชาติ

1. จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความสำคัญ หน้าที่ ของเยาวชนเพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและเข้าใจ
2. จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเพิ่มศักยภาพให้กับเยาวชน
3. ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจการเพื่อการกุศล กิจกรรมในชุมชน ฯลฯ