วันศิลป์ พีระศรี ครูศิลปะแห่งศิลปากร

Home / วันสำคัญ / วันศิลป์ พีระศรี ครูศิลปะแห่งศิลปากร

วันรำลึกศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี 15 กันยายน

ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี เดิมชื่อ คอร์ราโด เฟโรชี (Corrado Feroci) เป็นบุคคลหนึ่งของไทย ที่ได้สร้างคุณูปการในทางด้านศิลปะจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้ง และครูสอนศิลปะในมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่ง ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี เป็นที่รักใคร่และนับถือทั้งในหมู่ลูกศิษย์และอาจารย์ต่างๆ ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ยังมีผลงานที่โดดเด่นหลายอย่าง เช่น พระราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สวนลุมพินี และอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เป็นต้น

 

ศิลป์ พีระศรี
ศิลป์ พีระศรี

 

ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี เกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2435 เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี สอบผ่านศาสตราจารย์จากราชวิทยาลัยศิลปแห่งนครฟลอเรนซ์ (The Royal Academy of Art of Florence) เมื่ออายุ 23 ปี
เมื่อปี พ.ศ. 2441 ได้เข้าศึกษาชั้นประถมในหลักสูตร 5 ปี จากนั้นได้เข้าศึกษาระดับมัธยมอีก 5 ปี ซึ่งเขาเริ่มฉายแววทางด้านศิลป์มากขึ้น จนได้เข้ารับการศึกษาด้านศิลปะในโรงเรียนราชวิทยาลัยศิลปะแห่งนครฟลอเรนซ์ และจบหลักสูตรวิชาช่าง 7 ปี และได้รับประกาศนียบัตรช่างปั่นช่างเขียน นับจากนั้นก็ได้สร้างชื่อเสียงขึ้นมาเรื่อยๆ ทั้งทางด้านประติมากรรมและจิตรกรรม
ปี พ.ศ. 2466 ท่านได้ชนะการประกวดการออกแบบเหรียญเงินตราสยามที่จัดขึ้นในยุโรป ด้วยเหตุนี้จึงเดินสู่แผ่นดินสยามเพื่อเข้ามารับราชการเป็นช่างปั้นประจำกรมศิลปากร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2466 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์สอนวิชาช่างปั้นหล่อ แผนกศิลปากร สถานแห่งราชบัณฑิตสภา

 

 

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้เริ่มวางหลักสูตรวิชาจิตรกรรมและประติมากรรมขึ้นในระยะเริ่มแรกชื่อ โรงเรียนประณีตศิลปกรรม ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนศิลปากรแผนกช่าง และในปีพ.ศ. 2485 กรมศิลปากรได้แยกจากกระทรวงศึกษาธิการไปขึ้นอยู่กับสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลในขณะนั้นโดย ฯพณฯจอมพลป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีตระหนักถึงความสำคัญของศิลปะว่าเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งสาขาหนึ่งของชาติ จึงได้มีคำสั่งให้ อธิบดีกรมศิลปากร ในขณะนั้นคือ พระยาอนุมานราชธน ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร และ ตรา พระราชบัญญัติ ยกฐานะโรงเรียนศิลปากรขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคณะจิตรกรรมประติมากรรม เป็นคณะวิชาเดียวของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดสอนเพียง 2 สาขาวิชาคือ สาขาจิตรกรรม และสาขาประติมากรรม โดยมี ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรีเป็นผู้อำนวยการสอนและดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรก

 

วีดีโอ ประวัติ ศิลป์ พีระศรี

 

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทยให้ออกแบบปั้นและควบคุมการหล่อพระราชนุสาวรีย์ และอนุสาวรีย์สำคัญของประเทศไทย โดยการปั้นต้นแบบสำหรับพระปฐมบรมราชานุสรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2472 – 2477 อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พ.ศ. 2484 พระราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี และการออกแบบพระพุทธรูปปางลีลา ประธานพุทธมณฑล ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ถึงแก่กรรมที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 รวมสิริอายุได้ 69 ปี 7เดือน 29 วัน