วันศิลป์ พีระศรี ครูศิลปะแห่งศิลปากร

Home / วันสำคัญ / วันศิลป์ พีระศรี ครูศิลปะแห่งศิลปากร

วันรำลึกศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี 15 กันยายน

ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี เดิมชื่อ คอร์ราโด เฟโรชี (Corrado Feroci) เป็นบุคคลหนึ่งของไทย ที่ได้สร้างคุณูปการในทางด้านศิลปะจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้ง และครูสอนศิลปะในมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่ง ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี เป็นที่รักใคร่และ นับถือทั้งในหมู่ลูกศิษย์และ อาจารย์ต่างๆ และศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ยังมีผลงานที่โดดเด่นหลายอย่าง เช่น พระราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่สวนลุมพินี และ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เป็นต้น

ศิลป์ พีระศรี
ศิลป์ พีระศรี

ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี เกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2435 เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี สอบผ่านศาสตราจารย์จากราชวิทยาลัยศิลปแหงนครฟลอเรนซ์ (The Royal Academy of Art of Florence) เมื่ออายุ 23 ปี
เมื่อปี พ.ศ. 2441 ได้เข้าศึกษาชั้นประถมในหลักสูตร 5 ปี จากนั้นเขาได้เข้าศึกษาระดับมัธยมอีก 5 ปี ซึ่งเขาเริ่มฉายแววทางด้านศิลป์มากขึ้น จนได้เข้ารับการศึกษาด้านศิลปะในโรงเรียนราชวิทยาลัยศิลปะ แห่งนครฟลอเรนซ์ และจบหลักสูตรวิชาช่าง 7 ปี และได้รับประกาศนียบัตรช่างปั่นช่างเขียน นับจากนั้นก็ได้สร้างชื่อเสียงขึ้นมาเรื่อยๆ ทั้งทางด้านประติมากรรมและ จิตรกรรม

ปี พ.ศ. 2466 ท่านได้ชนะการประกวดการออกแบบเหรียญเงินตราสยามที่จัดขึ้นในยุโรป ด้วยเหตุนี้จึงเดินสู่แผ่นดินสยามเพื่อเข้ามารับราชการเป็นช่างปั้นประจำกรมศิลปากร ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2466 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์สอนวิชาช่างปั้นหล่อ แผนกศิลปากร สถานแห่งราชบัณฑิตสภา

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้เริ่มวางหลักสูตรวิชาจิตรกรรมและประติมากรรมขึ้นในระยะเริ่มแรกชื่อ โรงเรียนประณีตศิลปกรรม ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนศิลปากรแผนกช่าง และในปีพ.ศ. 2485 กรมศิลปากรได้แยกจากกระทรวงศึกษาธิการไปขึ้นอยู่กับสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลในขณะนั้นโดย ฯพณฯจอมพลป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีตระหนักถึงความสำคัญของศิลปะว่าเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งสาขาหนึ่งของชาติ จึงได้มีคำสั่งให้ อธิบดีกรมศิลปากร ในขณะนั้นคือ พระยาอนุมานราชธน ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร และ ตรา พระราชบัญญัติ ยกฐานะโรงเรียนศิลปากรขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคณะจิตรกรรมประติมากรรม เป็นคณะวิชาเดียวของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดสอนเพียง 2 สาขาวิชาคือ สาขา จิตรกรรม และสาขา ประติมากรรม โดยมี ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรีเป็นผู้อำนวยการสอนและดำรงตำแหน่งคณบดี คนแรก

วีดีโอ ประวัติ ศิลป์ พีระศรี

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทยให้ออกแบบปั้นและควบคุมการหล่อพระราชนุสาวรีย์ และอนุสาวรีย์สำคัญของประเทศไทย โดยการปั้นต้นแบบสำหรับพระปฐมบรมราชานุสรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2472 – 2477 อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พ.ศ. 2484 พระราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี และการออกแบบพระพุทธรูปปางลีลา ประธานพุทธมณฑล ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ถึงแก่กรรมที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 รวมสิริอายุได้ 69 ปี 7เดือน 29 วัน