วันอาสารักษาดินแดน 10 กุมภาพันธ์

Home / วันสำคัญ / วันอาสารักษาดินแดน 10 กุมภาพันธ์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ เป็นวันอาสารักษาดินแดน ซึ่งได้มีการออกพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดงตั้งแต่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25497 โดยได้กำหนดให้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ได้มีการกำหนดให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันอาสารักษาดินแดนอีกด้วย

 

กองกำลังอาสารักษาดินแดน
10 กุมภาพันธ์ วันกองกำลังอาสารักษาดินแดน

 

ประวัติความเป็นมา กองอาสารักษาดินแดน

การปกป้องประเทศชาติ เป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคน แต่หากแต่ประชาชนเหล่านั้นไม่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ ความสามารถ ก็จะไม่สามารถปกป้องประเทศชาติได้เท่าที่ควร จึงได้มีการจัดตั้ง กองอาสารักษาดินแดน โดยขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน มีหลักการสำคัญคือ จัดเตรียมกองกำลังสำรองไว้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ ทั้งยามปกติและ ยามสงครามโดยเปิดรับจากผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) นั้นเอง

 

ตราประจำกองกำลังอาสารักษาดินแดง

ตรากองอาสารักษาดินแดน
ตรากองอาสารักษาดินแดน