วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมโลก

Home / วันสำคัญ / วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ที่เกี่ยวกับคนทุกคน เป็นวันที่ให้เราตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่ร้อนจัด ฝนตกไม่ตามฤดูกาล น้ำแข็งขั่วโลกละลาย แผ่นดินไหวหรือพายุ ต่างๆ ล้วนเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ด้วยเหตุนนี้ จึงได้มีการประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ขึ้นมา เพื่อให้เราดูแลสื่งแวดล้อมนั้นเอง


วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก หรือวัน World Environment Day ถูกจัดตั้งขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2515 โดยมีประชุมครั้งใหญ่ขึ้นที่กรุง สตอกโฮลม์ ประเทศ สวีเดน โดยได้มีการประกาศเรียกประชุมนี้ว่า “การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อม” หรือ “UN Conference on The Human Environment” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,200 คน จาก 113 ประเทศ ทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ เพื่อต้องการสรรหาวิธีการดูแล แก้ไขปัญหา และให้ความตื่นตัวเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของทุกภูมิภาคทั่วโลกอย่างจริงจัง จึงจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP : Untied Nations Environment Programme) ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุง ไนโรบี ประเทศ เคนยา ภายหลังการประชุมครั้งนั้น หลากหลายประเทศยินดีเข้าร่วมมือในการดูแลสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการประกาศจาก องค์การสหประชาชาติ ให้วันที่ 5 มิถนุายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก นั่นเอง

World Environment Day
วันสิ่งแวดล้อมโลก

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อการพัฒนาและ ดูแลสิ่้งแวดล้อม มีความคืบหน้าที่ดี จึงได้มีการจัดตั้งดครงการต่างๆ เพื่อมีหน้าที่ติดตาม ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของสิ่่งแวดล้อม ทั้ง ดิน น้ำ อากาศ ให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น จึงได้กำหนดเป้าหมายไว้ดังนี้
1. การสร้างความตื่นตัว ในการเรียนรู้ของสิ่งแวดล้อม และให้การศึกษากับประชาชน และนักศึกษาทั่วไป
2. ให้การสนับสนุนทางวิชาการ และเผยแพร่เรื่องราวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้ให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี
3. เสริมสร้างให้สถาบัน และคนในสถาบันตระหนักถึงปัญหาสิ่้งแวดล้อม

วันสิ่งแวดล้อมโลก
วันสิ่งแวดล้อมโลก

ทั้งนี้ผลการประชุมรัฐบาลในประเทศต่างๆ ได้รับข้อตกลงจากการประชุมมาดำเนินการจัดตั้ง โดยให้หน่วยงานด้านสิ่้งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน รวมถึงประเทศไทยด้วย รัฐบาลได้ตรพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2518 และก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 อันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการดำเนินการด้านรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ออกเป็น 3 หน่วย ได้แก่
1. กรมควบคุมมลพิษ
2. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. สำนักงานนโยบาย และแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันในส่วนของสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ ได้มีการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อม ในหลายๆ มหาวิทยาลัย ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของการตื่นตัวของสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีสื่อมวลชนที่ได้ส้งเสริมให้เกิดการตื่นตัวในการดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก

 • 2528 (1985) เยาวชน ประชากรและสิ่งแวดล้อม – Youth, Population and Environment
 • 2529 (1986) ต้นไม้เพื่อสันติภาพ – A Tree for Peace
 • 2530 (1987) Theme : Public Participation, Environment Protection and Sustainable Development
 • 2531 (1988) การ มีส่วนร่วมของประชาชน การปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน – Slogan : When people put the environment first, development will last
 • 2532 (1989) ภาวะโลกร้อน – Global Warming ; Global Warming
 • 2533 (1990) เด็กและสิ่งแวดล้อม – Children and the Environment (Our Children, Their Earth)
 • 2534 (1991) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ – Climate Change : Need for Global Partnership
 • 2535 (1992) Only One Earth : Care and Share
 • 2536 (1993) Poverty and the Environment : Breaking the Vicious Circle
 • 2537 (1994) โลกใบเดียวครอบครัวเดียวกัน – One Earth, One Family
 • 2538 (1995) ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมโลก – We The Peoples, United for the Global Environment
 • 2539 (1996) รักโลก : ดูแลถิ่นฐานบ้านเรา – Our Earth, Our Habitat, Our Home
 • 2540 (1997) เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนบนผืนโลก – For Life on Earth
 • 2541 (1998) ”เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีวิตยั่งยืน – For Life on Earth “Save our Seas”
 • 2542 (1999) รักโลก รักอนาคต รักษ์สิ่งแวดล้อม – ”Our Earth, Our Future Just Save It”
 • 2543 (2000) ปี 2000 สหัสวรรษแห่งสิ่งแวดล้อม : ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อโลก เพื่อเรา” – 2000 The Environment Millennium : Time to Act
 • 2544 (2001) เชื่อมโยงโลกกว้าง ร่วมสร้างสานสายใยชีวิต – CONNECT with the World Wide Web of Life
 • 2545 (2002) ให้โอกาสโลกฟื้น คืนความสดใสให้ชีวิต – Give Earth a Chance
 • 2546 (2003) รักษ์น้ำเพื่อสรรพชีวิต ก่อนวิกฤติจะมาเยือน – Water – Two Billion People are Dying for It!
 • 2547 (2004) ร่วมพิทักษ์ ร่วมรักษ์ทะเลไทย – Wanted ! Sea and Oceans – Dead or Live
 • 2548 (2005) เมืองเขียวสดใส ร่วมใจวางแผนเพื่อโลก – GREEN CITIES PLAN FOR THE PLANET
 • 2549 (2006) เพิ่มความชุ่มชื้น คืนสู่ธรรมชาติ – DON’T DESERT DRYLANDS!
 • 2550 (2007) ลดโลกร้อน ด้วยชีวิตพอเพียง – MELTING ICE-A HOT TOPIC
 • 2551 (2008) ลดวิกฤติโลกร้อน : เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิด สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ – Co2 Kick the Habit ! Towards a Low Carbon Economy
 • 2552 (2009) คุณคือพลัง ช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน – Your Planet Needs You – Unite to Combat Climate Change
 • 2553 (2010) ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤติชีวิตโลก – Many Species One Planet One Future
 • 2554 (2011) ป่าไม้มีคุณ เกื้อหนุนสรรพชีวิต คิดถนอมรักษา – Forests:Nature at your Service
 • 2555 (2012) คุณคือพลัง สร้างสรรค์เศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม – Green Economy: Does it include you
 • 2556 (2013) คิด กิน ประหยัด Think .Eat.Save ( Think before you eat and help save our environment!)

ความสวยงามของสิ่งแวดล้อม

การดูแลสิ่งแวดล้อม ไม่จำเป็นจะต้องดูแลกันเพียงแค่วันสิ่งแวดล้อมโลก เพียงแค่วันเดียว แต่เราทุกคนสามารถทำได้ทุกวัน ยกตัวอย่างเช่น ปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น  เก็บขยะ ลดใชพลาสติก ประหยัดไฟฟ้า ประหยัดน้ำ ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ในการดูแลสิ่งแวดล้อมโลก Mthai เป็นกำลังใจให้ทุกคนดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับ