1 เมษา วันข้าราชการพลเรือน

1 เมษา วันข้าราชการพลเรือน

ในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี นอกจากจะเป็น วันออมสิน แล้ว ก็ยังเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญ นั้นก็คือ วันข้าราชการพลเรือน เนื่่องจาก สำนักงาน ก.พ. ได้นำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี…