1 เมษา วันข้าราชการพลเรือน

Home / วันสำคัญ / 1 เมษา วันข้าราชการพลเรือน

1 เมษา วันข้าราชการพลเรือน

Post-Thumbnail-ocsc

ในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี นอกจากจะเป็น วันออมสิน แล้ว ก็ยังเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญ นั้นก็คือ วันข้าราชการพลเรือน เนื่่องจาก สำนักงาน ก.พ. ได้นำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี โดยขอกำหนดให้วันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน เพราะเป็นวันที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ฉบับแรก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2472 นั้นเอง

โดยจุดประสงค์คือ เพื่อเป็ฯการน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนไว้ทุกกระทรวง ทบวง จนไปถึงกรม ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ จึงประกาศให้วันที่ 1 เมษายน 2523 เป็นต้นมา

ข้าราชการพลเรือน

ในการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน จะมีการแสดงนิทรรศการผลงานของส่วนงานราชการต่างๆ รวมไปถึงการประกาศ ยกย่อง เชิดชู กับพนักงานข้าราชการพลเรือนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อเป็นเกียรติ ขวัญ และกำลังใจให้กับข้าราชการพลเรือน นั้นเอง