วันออมสิน 1 เมษายน

Home / วันสำคัญ / วันออมสิน 1 เมษายน

วันออมสิน 1 เมษายน ของทุกปี

p031

วันออมสิน ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงการกำเนิดของ ธนาคารออมสิน โดยจะมีการจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี เพื่อปลุกฝั่งให้เยาวชนและ ประชาชนทั่วไป มีนิสัยรักการออม โดยธนาคารออมสิน เป็นธนาคารแห่งเดียวที่มีการรับฝากเงินโดยผู้ที่ฝากตั้งแต่ 50 บาท ขึ้นไป จะมีสิทธิได้รับการแจกรางวัล ประจำทุกปี

ลีฟอเทีย
ประวัติธนาคาร ออมสิน
เมื่อในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงเห็นประโยชน์ของการออมทรัพย์ เพื่อให้ประชาชนมีการประหยัด การเก็บออม มีสถานที่เก็บทรัพย์สิน ได้อย่างปลอดภัยจากโจรร้าย จึงได้ทรงริเริ่มจัดตั้ง คลังออมสิน ทดลองขึ้น และทรงพระราชทานนามว่า “ลีฟอเทีย” เมื่อปี พ.ศ. 2450 เพื่อศึกษาและสำรวจนิสัยคนไทยในการเก็บออมของประชาชนนั้นเอง

 

history03-01

จนต่อมาได้มีการจัดตั้ง “คลังออมสิน” สังกัดกรมพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ขึ้น ใน พ.ศ. 2456 – 2471 เพื่อให้คลังออมสินมีประโยชน์สูงสุด แก่ราษฏรโดยทั่วกัน พร้อมทรง พระราชทาน พระบรมราชานุญาติประกาศใช้ พระราชบัญญัติคลังออมสิน พ.ศ. 2456 โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2456

ในปี พ.ศ. 2472 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7  ทรงมีพระราชดำริเห็นควรโอนกิจการคลังออมสิน ไปให้อยู๋ในความรับผิดชอบของกรมไปรษณีย์โทรเลข ซึ่งส่งผลให้กิจการแพร่หลายและเป็นที่นิยมในหมู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง ซึ่งถือได้ว่า เป็น “ยุคแห่งความก้าวหน้าของคลังออมสินแห่งประเทศไทย” เลยก็เป็นได้

 

about-05

ต่อมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง รัฐบาลได้เห็นถึงประโยชน์ในการออมทรัพย์และความสำคัญของคลังออมสินต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้ยกฐานะคลังออมสินเป็นองค์การของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีการบริหารงานโดยอิสระ ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ ที่แต่งตั้งจาก รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และดำเนินธุรกิจในรูปแบบธนาคารตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2490 พร้อมเปลี่ยนจาก “คลังออมสิน” เป็น “ธนาคารออมสิน” นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา