7 เมษายน วันอนามัยโลก

Home / วันสำคัญ / 7 เมษายน วันอนามัยโลก

วันอนามัยโลก 7 เมษายน World Health Organization

75071
วันอนามัยโลก

ประวัติและความเป็นมาขององค์การอนามัยโลก
      องค์การอนามัยโลก (World Health Orgainzation) หรือ WHO เป็นทบวงการชำนาญพิเศษอันมีสัมพันธ์กับสหประชาชาติทบวงหนึ่ง ประกอบไปด้วยสมาชิก 131 ประเทศ ทั่วโลก (ธันวาคม 2511) โดยได้จัดตั้งขึ้นเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนทั่วโลก

องค์การอนามัยโลกได้รับเอกางานด้านสุขภาพอนามัยอันมีประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้ร่วมมือช่วยเหลือกันเป็นระหว่างชาติติดต่อกันมากว่า 100 ปี แล้วนั้น โดยเริ่มการก่อตั้งองค์การขึ้นใน พ.ศ. 2491 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายดั่งเดิมของการร่วมมือระหว่างชาติ เพื่อช่วยกันหยุดหยั่งการระบาดของโรคต่างๆ  ทั้งนี้ได้มีประเทศต่างๆ เข้าร่วมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อดำเนินการยกระดับสุขภาพอนามัยในทุกแห่งในโลก อีกที่งช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าด้านความเป็นอยู่ สุขภาพอนามัยของประชาชนอีกด้วย

5_healthfinancing

งานของ องค์การอนามัยโลก แบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ
1. พยายามอำนวยความช่วยเหลือให้แก่ประเทศต่างๆ ตามความต้องการเมื่อได้ร้องขอมา
2. จัดให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประเทศต่างๆ ทั่วโ,ก
3. ส่งเสริมและประสานงานด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ เกี่ยวกับด้านสุขภาพต่างๆ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การอนามัยโลก
1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วโลกให้พลานามัยในระดับสูงสุด เท่าที่จะสามารถจะทำได้
2. เพื่อประสานงานส่งเสริมการอนามัยระหว่างชาติ รวมทั้งกำหนดมาตรฐานยา และวัคซีน
3. เพื่อให้บริการทางวิชาการในด้านอนามัยระหว่างประเทศและส่งเสริมงานด้านวิจัยทางวิทยาศาสตร์