2 เมษายน วันอนุรักษ์มรดกไทย

Home / วันสำคัญ / 2 เมษายน วันอนุรักษ์มรดกไทย

2 เมษายน วันอนุรักษ์มรดกไทย

วันอนุรักษ์มรดกไทย ตรงกับวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาณ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่รงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ

สมเด็จพระเทพ

เป็นวันคล้ายพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 ในสมัยรัฐมนตรี ที่มี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีมติประกาศให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความเข้าใจ ความสำนึกรัก และความรู้สึกหวงแหนในมรดกแห่งทางวัฒนธรรมแห่งชาติให้มากขึ้นอีกด้วย

ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมที่กล่าวมานี้ หมายถึง วัฒนธรรมที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ของความเป็นชาต เช่น โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ โฐราณสถาน วรรณกรรม ศิลปหัตถกรรม นาฏศิลป์และดนตรี ต่างๆ ตลอดจนถึงการดำเนินชีวิต อันเป็นผลผลิตร่วมกันของคนไทยทุกแผ่นดินที่ช่วงระยะที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย
1. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
2. เพื่อรณรงค์ให้มีการสงวนรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างถูกวิธี
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและภาคเอกชนได้มีความรู้สึกร่วมในความเป็นเจ้าของโบราณสถาน โบราณวัตถุและร่วมรับผิดชอบดูแลทะนุบำรุงรักษาได้เป็นมรดกไทยประจำถิ่น
4. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
5. เพื่อลดอัตราการสูญเสีย และการถูกทำลายของโบราณสถานโบราณวัตถุให้น้อยลง
6. เพื่อสกัดกั้นอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ ซึ่งมีผลให้วัฒนธรรมไทยเบี่ยงเบนเปลี่ยนทิศทางไป