วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีคณะ ที่ 7 (ฝ่ายกฎหมาย) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานที่เห็นชอบกำหนดให้ วันที่ 25 เมษายนของทุกปี…