รู้กันยัง? ปีใหม่หยุดกี่วัน 2559

รู้กันยัง? ปีใหม่หยุดกี่วัน 2559

วันหยุดยาวปี 2559 ครม. มีมติเพิ่มวันหยุดยาวในวันศุกร์ที่ 6 เป็นวันหยุดเพิ่มเติม และช่วงวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา 16-20 กรกฎาคม โดยให้วันจันทร์ที่ 18 เป็นวันหยุดเพิ่มเติม