วันประชากรโลก 11 กรกฎาคม

วันประชากรโลก 11 กรกฎาคม

วันที่ 11 กรกฎาคม เป็นวันประชากรโลก (World Population Day) ซึ่งได้ถูกกำหนดขึ้นโดยคณะมนตรีประศาสน์การสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนา เมื่อ พ.ศ. 2532 โดยกำหนดเพื่อให้เกิดความ