23 มีนาคม วันอุตุนิยมวิทยาโลก

23 มีนาคม วันอุตุนิยมวิทยาโลก

วันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization) อุตุนิยมวิทยา เป็นการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ ว่าด้วยบรรยากาศของโลก