14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน ของทุกปี ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง…

9 ในดวงใจ เทิดไท้องค์ราชันย์

9 ในดวงใจ เทิดไท้องค์ราชันย์

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเจริญพระชนม์มายุ ๘๒ พรรษา ในปี ค.ศ. ๒๐๐๙ นี้ สมาคมศิลปินตลกประเทศไทยและพี่น้องชาวไทยทุกคนน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ได้พระราชทานความรัก ความเมตตา ความห่วงใย แก่พสกนิกรชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ต่างล้วนแต่ได้รับพระบารมีปกเกล้า ให้อาศัยอยู่ในประเทศไทย ทุกชาติ ศาสนา ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี โดยมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน …