วันพืชมงคล

Home / วันสำคัญ / วันพืชมงคล

วันพืชมงคล 2559

วันพืชมงคล 255
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

วันพืชมงคล เป็นวันสำคัญที่ กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย จึงได้มีการจัด “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” ซึ่งเป็นพระราชพิธีโบราณ สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ประกอบด้วย 2 พระราชพิธี คือ พระราชพิธีพืชมงคล และ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีนี้กระทำที่ท้องสนามหลวง

ทางราชการกำหนดให้ วันพืชมงคล เป็น วันเกษตรกร และกำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการ ยกเว้นธนาคารและบริษัทเอกชนบางแห่งไม่หยุดทำการ วันพืชมงคลจะไม่ตรงกับวันเดิมตามสุริยคติหรือจันทรคติของทุกปี แต่สำนักพระราชวังจะเป็นผู้ประกาศวันพืชมงคล ให้เป็นวันใดวันหนึ่งในเดือนพฤษภาคม แล้วแต่ในแต่ละปี

 

 

คำเสี่ยงทายวันพืชมงคล 2555

ปี 2555 นี้พระยาแรกนาหยิบผ้าได้ผ้า 6 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอน จะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่ ส่วน พระโค กินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ ซึ่งพยากรณ์เหมือนกับปี 2553 นั่นแล

 

คำเสี่ยงทายวันพืชมงคล 2554

การเสี่ยงทายโดยให้พระโคฟ้า และพระโคใส กินของเลี้ยง 7 สิ่ง ผลปรากฏว่า พระโคกินหญ้าและเหล้า พยากรณ์ว่าน้ำท่าบริบูรณ์พอควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร อุดมสมบูรณ์ดี การคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น การค้ากับต่างประเทศดีขึ้น ส่วนผลเสี่ยงทายพระยาแรกนา เสี่ยงได้ผ้า 5 คืบ พยากรณ์ว่าน้ำปริมาณพอดี

 

คำเสี่ยงทายวันพืชมงคล 2553

การเสี่ยงทายโดยให้พระโคฟ้า และพระโคใส กินของเลี้ยง 7 สิ่ง ผลปรากฏว่า พระโคกินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอควร พร้อมด้วยธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร อุดมสมบูรณ์ดี ส่วนผลเสี่ยงทายพระยาแรกนา เสี่ยงได้ผ้า 6 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่

 

ประวัติวันพืชมงคล

พระราชพิธีพืช มงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี แต่จะมีแต่เพียงพิธีทางพราหมณ์เท่านั้น ใช้ชื่อว่า พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า พิธีแรกนา … >> อ่านประวัติ คลิกที่นี่ <<

 

 

ขอบคุณข้อมูล : http://th.wikipedia.org/วันพืชมงคล