วันแห่งความสุขสากล 20 มีนาคม

Home / วันสำคัญ / วันแห่งความสุขสากล 20 มีนาคม

The International Day of Happiness 20 March

สหประชาชาติได้เชิญชวนร่วมฉลองกับวันความสุขสากล ซึ่งเป็นวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี โดยมีเป้าหมายให้รำลึกถึงความสุขบนพื้นฐานของมนุษยชาติ และส่งเสริมให้สร้างความสุขอย่างยั่งยื่นทั้งตนเองและ ผู้อื่น

The International Day of Happiness
The International Day of Happiness

วัตถุประสงค์ของวันความสุขสากล
สหประชาชาติได้ลงมติไว้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งวันความสุขสากลนี้ขึ้นมา 2 ประการคือ
1. เพื่อให้เป็นวันที่ทุกๆ คนจะได้ร่วมเฉลิมฉลอง และตระหนักถึงความสุขอันเป็นเป้าหมายพื้ฐานของมนุษยชน และรวมไปถึงเสริมสร้างแรงบรรดาลใจให้กับการใช้ชีวิตของเพื่อนมนุษย์ทุกคนทั่วโลก
2. เพื่อเรียกร้องให้แต่ละประเทศผลักดันและ เข้าถึงนโยบายสาธารณะที่จะเพิ่มความสุขให้แก่ประชาชนทุกๆ คน โดยมุ่งเน้นไปทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านการศึกษา เทคโนโลยี สุขภาพ และบรรเทาความยากจน เพื่อก่อให้เกิดความสุข อีกทั้งยังระบุว่า การพัฒนาทางเศรษฐกิจจะต้องมาพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี สิ่งนั้นจะถือว่าบรรลุความสุขของโลก อีกด้วย

ที่มาของวันความสุขสากล
ความคิดริเริ่มของการประกาศวันความแห่งความสุขสากลนั้นมีต้นแบบความคิดมาจากประเทศภูฏาน อันเป็นประเทศที่ประชากรมีความสุขมากที่สุดในโลกโดยได้เป็นที่ 1 ในการวัดความรุ่งเรืองของชาติและความสำเร็จทางสังคม หรือดัชนีมวลรวมความสุข (Gross National Happiness Index : GNH) ซึ่งเป็นการวัดที่ปฏิเสธการใช้เศรษฐกิจและความร่ำรวยทางวัตถุ มาเป็นชี้วัดการพัฒนาและหันมามองแบบองค์รวมว่าจิตใจที่ดีของประชาชนและชุมชนนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าวัตถุ

และเนื่องในวันครบรอบ วันความสุขสากล เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2013 สหประชาชาติก็ได้เชิญประเทศสมาชิก ทั้งองค์กรระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคและภาคประชาสังคม รวมถึงองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ และภาคบุคคลมาร่วมประชุมเพื่อหารือถึงวิธีการที่เหมาะสม ในด้านการศึกษาและกิจกรรมเพื่อเพิ่มความตระหนักของสาธารณะ ในวันความสุขสากลนี้ด้วย

อีกทั้งสหประชาชาติก็ยังได้สำรวจวัดระดับความสุขใน 156 ประเทศทั่วโลกโดยมีปัจจัยความสุขที่สำคัญ เช่น รายได้ การมีงานทำ ความสัมพันธ์ที่ดีความไว้วางใจกันในชุมชน การมีค่านิยมที่เอื้อต่อความสุขและศาสนา สุขภาพกายสุขภาพจิต ความสัมพันธ์ในครอบครัว การศึกษา เสรีภาพทางการเมืองความเข้มแข็งของเครือข่ายสังคม การไม่มีคอร์รัปชั่น และความเท่าเทียมทางเพศและสังคมเป็นต้น มาเป็นตัวชี้วัดความสุขของประเทศต่าง ๆ อีกด้วย

“เนื่องในวันแห่งความสุขสากลวันแรกนี้ขอให้เราเสริมสร้างความมุ่งมั่นของเราที่จะรวบรวม และพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืนรวมทั้งต่ออายุสัญญาของเราที่จะช่วยเหลือผู้อื่นและเมื่อใดที่เราสร้างในสิ่งที่ดีแล้ว ตัวเราก็จะดีขึ้นความเมตตาจะช่วยยกระดับความสุขและช่วยให้เราสร้างอนาคตอย่างที่เราต้องการได้”(นายบันคีมูน เลขานุการแห่งสหประชาชาติสากล ปี ค.ศ. 2013)

วันความสุขสากล
วันความสุขสากล

ความสุขของคนไทยอยู่ที่เท่าไร?

อธิบดีกรมสุขภาพจิตเผยผลสำรวจจาก สหประชาชาติว่า คนไทยมีความสุขอันดับ 36 ของโลก และอันดับ 2 ในอาเซียน รองจากประเทศสิงค์โปร ขึ้นจากเดิมจากอันดับ 56 และอันดับ 2 ตามลำดับ ส่วนประเทศที่มีความสุขอันดับ 1 ในโลกคือ เดนมาร์ก ทั้งนี้ยังมีข้อมูลเผยมาว่า จังหวัดที่มีความสุขมากที่สดในประเทศมีดังนี้

จังหวัดที่มีความสุขมากที่สุด 5 อันดับ
1. ยโสธร
2. สุรินทร์
3. ตรัง
4. นครพนม
5. ปทุมธานี

จังหวัดที่มีความสุขน้อยที่สุด 5 อันดับ
1. สมุทรสงคราม
2. ปัตตานี
3. สระแก้ว
4. ภูเก็ต
5. หนองคาย

ปัจจัยความสุขของคนไทยส่วนรวม
– เสรีภาพทางการเมือง
– ความเข้มแข็งของเครือข่ายสังคม
– การไม่มีคอร์รัปชั่น

ปัจจัยความสุขของคนไทยระดับบุคคล
– ครอบครัวมีเวลาให้กันอย่างเพียงพอ
– มีรายได้ที่มั่นคงและ เพียงพอต่อการดำรงชีพ
– มีความมั่นคงทางอาชีพและ ครอบครัว
– สุขภาพดี
– สุขภาพจิตที่ดี

“ส่วนกรุงเทพมหานครนั้น มีความสุขน้อยอยู่ที่ 65 ได้ 32.15 คะแนน เพราะความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้น และการไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัว ส่วน จ.นครพนมที่มีความสุขสูง เพราะมีรายได้ระดับปานกลาง และมีความมั่นคงด้านครอบครัวสูง”

Pharrell Williams – Happy

ที่มา : eduzones