สมเด็จพระนโรดม สีหนุ

สมเด็จพระนโรดม สีหนุ

นโรดม สีหนุ (ภาษาเขมร: នរោត្ដម សីហនុ; แปลว่า นโรตฺฎม สีหนุ ออกเสียงว่า โนโรด็อม สีหนุ) พระราชสมภพ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2465 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ขึ้นครองราชย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 – 2498 และ พ.ศ. 2536 – 2547 …

ครูหวังเต๊ะ

ครูหวังเต๊ะ

นายหวังดี นิมา หรือ เป็นที่รู้จักกันดีว่า “หวังเต๊ะ” เกิดเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2468 ปัจจุบันพักอาศัย ที่ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี หวังเต๊ะ เป็นศิลปินผู้มีความสามารถเป็นเลิศ …

ทุ่งมะขามหย่อง

ทุ่งมะขามหย่อง

ทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นสมรภูมิสู้รบระหว่างไทยกับพม่า หลายครั้ง เป็นที่ตั้งของพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย …

admission 55

admission 55

ประกาศผลแอดมิชชั่น รายชื่อผู้มีที่สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พร้อมเข้าตรวจร่างกาย การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2555 เช็คผลได้ที่นี่ …

ปฏิทิน 2555

ปฏิทิน 2555

ปฏิทิน แปลว่า แบบสำหรับดู วัน เดือน ปี สามารถเขียนได้เป็น ประติทิน (ภาษาสันสกฤต) หรือ ประฏิทิน (บาลีแผลง) ประดิทิน หรือ ประนินทิน ก็ได้ คำหลังนี้พบในหนังสือที่เขียนโดย หมอ บรัดเลย์ ในหนังสือ อักขราภิธานศรับท์ …

คิม จอง อิล

คิม จอง อิล

คิม จอง อิล ผู้นำเกาหลีเหนือ และยังเป็นผู้นำพรรคแรงงาน ผู้นำประธานคณะกรรมการการป้องกันแห่งชาติ นายคิม จองอิล เกิดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1941 เกิดที่ค่ายทหารโซเวียตในไซบีเรีย ในแหล่งข้อมูลบางแห่งกล่าวว่าเกิดเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1942 …

Steve Jobs

Steve Jobs

สตีเวน พอล จอบส์ (Steve Jobs) เกิดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1955 เกิดที่เมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นบุตรบุญธรรมของนายพอล และนางคลารา จอบส์ ส่วนบิดา มารดาที่แท้จริงของจอบส์ คือ บิดา อับดุลฟัตตะห์ จันดาลี มารดา โจแอน ซิมป์สัน สตีฟ จอบส์ เข้าพิธีสมรส กับ ลอเรนซ์ โพเวลล์ …

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก (ภาษาซองคา : འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เป็นลำดับที่ 5 แห่งราชวงศ์วังชุก …

ไผ่ กิ ม ซุง ราคา ถูก

ไผ่ กิ ม ซุง ราคา ถูก

ไผ่ กิ ม ซุง ชื่อที่ยังไม่คุ้นหูแต่กลับสร้างรายได้อย่างมหาศาล บนผืนเศษฐกิจทางการเกษตรไทย นับเป็นอีกทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ไผ่กิมซุงเป็นพืชที่โตไวให้ผลผลิตภายในอายุแค่ 7 เดือนหลังปลูก หน่อไม่มีขน ไม่มีหนาม …