ประวัติ ดร.คุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา

Home / สกูปอื่นๆ / ประวัติ ดร.คุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา

ประวัติ ดร.จารุวรรณ เมณฑกา

คุณหญิง ดร.จารุวรรณ เมณฑกา หรือชื่อเล่น เป็ด เกิด 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 เป็นอดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและอดีตคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) จารุวรรณปฏิเสธไม่ยอมออกจากตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากระบวนการสรรหาไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา
คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา

คุณหญิง จารุวรรณ ได้เริ่มทำงานที่สำนักงานบัญชีไชยยศ สมบัติ ด้วยตำแหน่งโปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์ NCR และได้เข้าทำงานด้านบัญชีที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต่อมาหลังจากสอบชิงทุน ก.พ. ในโควตาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้อับดับ 1 ในจำนวน 4 คนที่สอนผ่าน และในปี 2516 กลับมาเริ่มงานที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เติบโตจนกระทั่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และเป็นข้าราชการระดับ 10 ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินตามลำดับ

คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา
คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา

การดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

เมื่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มีผลบังคับใช้ ได้กำหนดให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นองค์กรอิสระ และได้คุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนแรกของประเทศไทย

ต่อมาหลังการเกิดรัฐประหาร พ.ศ. 2549 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ หรือ คตส. และได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2549 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

แต่ในปี พ.ศ. 2553 คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ได้พ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่มีอายุครบ 65 ปี ซึ่งศาลปกครองกลางได้ตัดสินให้คุณหญิงจารุวรรณ สิ้นสุดลงเมื่ออายุครบ 65 ปี เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554

ล่าสุด คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ได้ลงสมัคร สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในการเลือกตั้ง วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2557 อ่านต่อ คลิก