21 ตุลาคม วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ

Home / วันสำคัญ / 21 ตุลาคม วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ

วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ 21 ตุลาคมของทุกปี

คำว่า สังคมสงเคราะห์ นั้นมีมาในประเทศไทยอยู่ช้านานมาก ซึ่งในอดีต “วัด” เป็นเสมือนศูนย์กลางของการสังคมสงเคราะห์ ที่คอยช่วยเหลือ เผื่อแพร่ ศูนย์รวมการแก้ไขและเยียวยาความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่นั้นๆ ในยุคปัจจุบัน สังคมสงเคราะห์ ได้มีเพิ่มเติมมากขึ้น ทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน ซึ่งวันนี้ 21 ตุลาคม เป็นวันสังคมสงเคราะห์ เราจะมาเรียนรู้ และพูดถึงที่มาและ ที่ไปของ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติกัน

วันสังคมสงเคราะห์
สมเด็จย่าทรงงาน (สังคมสงเคราะห์)

ประวัติวันสังคมสังคมสงเคราะห์

เมื่อ พ.ศ. 2528 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการส่งเสริมและ พัฒนางาน สังคมสงเคราะห์แห่งชาติ โดยกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันสังคมสงเคราะห์ ” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า ด้วยเหตุผลที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและ เวลา เพื่อประโยชน์ให้แก่ประชาชนโดยตลอดมา ด้วยเหตุนี้เองเราจะจึงจะเห็นในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ภาครัฐบาลและ ภาคเอกชนจึงมักร่วมกันจัดแสดงกิจกรรม นิทรรศการต่างๆ ที่สอดคล้องกับการสังคมสงเคราะห์ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยไม่เลือกชนชั้น เชื่อชาติ หรือศาสนานั้นเอง

วันสังคมสงเคราะห์
วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ

ปัจจุบันในภาครัฐที่ทำหน้าที่ดูแลและ รับผิดชอบเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชน (สังคมสงเคราะห์) คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณะสุข โดยมีกรมประชาสงเคราะห์ แห่งกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดำเนินงานและ รับผิดชอบโดยตรง ส่วน ภาคเอกชน ได้มีการจัดตั้งเป็นสมาคมและมูลนิธิเพื่อการกุศล ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 10,000 องค๋การ ที่ช่วยภาครัฐและ หน่วยงานของรับให้บริการสังคม-สงเคราะห์ ให้สวัสดิการทางสังคม เพื่อพัฒนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ตามความมุ่งหมายของคำ “สังคมสงเคราะห์” นั้นเอง