วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

Home / วันสำคัญ / วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

 

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

 

วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า พระมารดาแห่งการทันตแพทย์แผนไทย

 

ประวัติความเป็นมาของวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี หรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า พอ.สว. เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยมีจุดมุ่งหมายในการให้บริการทางสาธารณสุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลรวม 48 จังหวัด

 

ภารกิจที่สำคัญของมูลนิธิฯ ได้แก่

1. การจัดหน่วยแพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขจากส่วนกลางหรือโรงพยาบาลในจังหวัดใหญ่ๆ เดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน ตำบล และอำเภอที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลและทุรกันดาร เพื่อช่วยเหลือทำการตรวจโรครักษาโรค มอบยา รักษาโรค ตลอดจนให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวในระหว่างเจ็บป่วย การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคต่างๆ และคำแนะนำในด้านสุขศึกษา โภชนาการ ทันตสาธารณสุข และอื่นๆ อีกมากมาย

2. การจัดให้มีโครงการแพทย์ทางอากาศ โดยการติดตั้งเครื่องส่งและเครื่องรับวิทยุทางอากาศ เพื่อเป็นอุปกรณ์ให้บุคลากรสายสาธารณสุขที่ประจำอยู่ตามสถานีอนามัยต่างๆ ที่ขาดแพทย์ปฏิบัติงานประจำได้ติดต่อโดยตรงกับแพทย์ประจำจังหวัด หรือประจำโรงพยาบาลได้ เมื่อมีผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลเกิดเจ็บป่วยกะทันหัน สามารถได้รับการตรวจและได้รับการบำบัดรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยไม่ต้องเสียเวลาหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

3. การจัดส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ออกสู่ชนบทเป็นทีมเพื่อให้การรักษาโรคเฉพาะด้าน

4. ให้บริการทางด้านทันตกรรม โดยการจัดทันตแพทย์ออกดูแลสุขภาพในช่องปากของประชาชนทั่วประเทศอยู่เป็นประจำ

 

ด้วยพระเมตตา และมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ได้พระราชทาน แก่วิชาชีพทันตแพทยศาสตร์ และทันตบุคลากรทั้งปวง ได้ประจักษ์ถึงน้ำพระทัยอันเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา  ทุกคนต่างมีความจงรักภัคดี ต่อพระองค์ท่านอย่างสุดซึ้ง จึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญา แก่พระองค์เป็น “พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย” และทรงเป็นตัวอย่างของบุคคล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ มีความมุ่งมั่น  อุตสาหะอย่างต่อเนื่อง มิท้อถอย และไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ

 

ฟัน

 

เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการ ตรวจรักษาฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย และถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม
*ทันตกรรมเด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย) ฟรี

 

ในวันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2559 เริ่มแจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา 7.00 – 11.30 น. เข้ารับการรักษาเวลา 8.00 – 15.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.โยธี เขตราชเวที กรุงเทพฯ (ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี) อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2200-7727 , 0-2200-7602 หรือ www.dt.mahidol.ac.th

 

หมายเหตุ กรุณานำบัตรประชาชน หรือ บัตรโรงพยาบาลทันตกรรมของคณะฯ มาด้วย กรณีผ่าฟันคุด อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีใบยินยอมและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.dt.mahidol.ac.th

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ : http://www.lib.ru.ac.th/journal/oct/oct21-ToothDay.html, http://www.dt.mahidol.ac.th/