วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

Home / วันสำคัญ / วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันรักต้นไม้แห่งชาติหรือวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่มีพระปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของ ธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ชีพ

 

วันรักต้นไม้

 

ประวัติความเป็นมาของวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
วันรักต้นไม้แห่งชาติ หรือ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (National Annual Tree Care Day) ได้ถือกำเนิดขึ้นจากแรงปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่า ที่ทรงให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาต้นไม้และต้องการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ ซึ่งพระองค์ได้ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ

 

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติเกิดขึ้นเมื่อใด?
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2533 กำหนดให้ วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น “วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ”
ซึ่งต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการระดมความเห็นจากบุคคลทั่วไปเพื่อกำหนดชื่อที่เหมาะสมสำหรับวันดังกล่าว ปรากฏว่าชื่อ “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ได้รับการพิจารณา ทำให้ “วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ” ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” หรือ “วันรักต้นไม้แห่งชาติ” ในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2533 เป็นต้นมา

 

กิจกรรมในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
และสำหรับกิจกรรมในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ทางกรมป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานราชการกระทรวงทบวงกรม และทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมในวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี โดยเชิญชวนประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนให้ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เช่น การให้ปุ๋ยพรวนดินถากถางวัชพืชที่โคนต้นไม้

 

 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพประกอบ : http://www.forest.go.th/forestprotect_people/index.php?option=com_content&view=article&id=411,http://www.forest.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=411